Rapportar og publikasjonar

09.05.2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. I årets rapport handler temakapittelet om mangfold og arbeidsdeling i UH-sektoren. HK-dir utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.

Siden er oppdatert med ny versjon av rapporten 11.05.2022

Les rapport Last ned rapport
06.05.2022

Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2022

Rapporten gir en kort introduksjon til tiltakene i det nye Erasmus+-programmet 2021-2027 og en oversikt over norske høyere utdanningsinstitusjoners deltagelse og resultater i perioden 2014-2021, både på et overordnet nasjonalt nivå og for hver enkelt institusjon. I tillegg blir potensialet for institusjonenes videre deltagelse i programmet kommentert. 

Les rapport Last ned rapport
04.05.2022

Institutional visits to the Norwegian Centres for Excellence in Education A compilation of feedback from external experts

I løpet av 2021 har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført institusjonsbesøk ved syv sentre for fremragende utdanning. Denne rapporten oppsummerer tilbakemeldingene sentrene har fått etter institusjonsbesøkene.

Les rapport Last ned rapport
28.04.2022

Livslang læring 2020: Uformell læring i arbeidslivet Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I rapporten presenterer vi resultater om uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. 

Les rapport Last ned rapport
27.04.2022

Kvalitet i karriereveiledning i skolen En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen

Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus Universitet har på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført en undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen. Forskningsrapporten presenterer funn og anbefalinger.

Les rapport Last ned rapport
04.04.2022

Utredning av behov for videreutdanning for flerspråklige lærere

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Oxford Reseach gjennomført en utredning av behovet for videreutdanning for flerspråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Rapporten presenterer funn og anbefalinger.

Les rapport Last ned rapport
18.03.2022

Kompetanseplattform for livslang læring Utredning av konsept

Et viktig mål med kompetansereformen Lære hele livet er at alle skal få muligheter til å fornye og styrke sin kompetanse, slik at flere kan stå i arbeid lenger og arbeidslivet får den kompetansen det trenger. For å understøtte denne innsatsen har HK-dir, Sikt og Lånekassen utredet et konsept for en digital kompetanseplattform for livslang læring.

Les rapport Last ned rapport
09.03.2022

Varige arr? Utdannings- og yrkesvala til ungdom under koronapandemien

Koronapandemien har ført til at framtida er her no. Samstundes er dagens ungdom framtida. Utdanning.no sender kvart år ut ei spørjeundersøking om utdannings- og yrkesval til ungdom i alderen 15–25 år. Våren 2021 vart ei tilsvarande undersøking send ut til vaksne. I begge undersøkingane var det nokre koronarelaterte spørsmål.

Les rapport Last ned rapport
01.03.2022

Befolkningsbarometeret 2021 Kompetanseutvikling og endrede arbeidsformer under en pandemi

Befolkningsbarometeret 2021 viser at det fremdeles er de yngste som deltar mest i kompetansehevende tiltak. Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og deltakelse i kompetanseutvikling.

Les rapport Last ned rapport
21.02.2022

Kandidatundersøkelse En døråpner innen kunstfeltet

Denne rapporten presenterer funn fra en kandidatundersøkelse rettet mot personer som har fullført enten Stipendiatprogrammet eller et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved norsk utdanningsinstitusjon. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva slags utbytte kandidatene har fått ved å gjennomføre programmet, og hvilken betydning det har hatt for deres videre yrkeskarriere.

You can find the English version of the report here

Les rapport Last ned rapport
09.02.2022

Rapport fra tilsyn Kompetansepluss arbeid Kjelstad Bakeri AS, 21.10.2021

Rapport fra tilsyn med prosjekt KA1893 i Kompetansepluss arbeid under tildeling for 2019, Kjelstad Bakeri AS, 21.10.2021

Les rapport Last ned rapport
11.01.2022

Kompetanse og opplæring blant et utvalg innvandrere

Grunnlaget for denne rapporten er 1 321 respondenter som er innvandrere i Norge fra de ti største landbakgrunnene utenfor Vest-Europa: Polen, Litauen, Syria, Somalia, Irak, Eritrea, Filippinene, Pakistan, Thailand og Iran.

Les rapport Last ned rapport
06.01.2022

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i 2021

Erasmus+ tilbyr støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

Les rapport Last ned rapport
21.12.2021

Norsk deltakelse i utdanningssamarbeid i EØS-ordningen

Denne rapporten baserer seg på en kartlegging av norske partnere sin motivasjon for å delta i institusjonelle samarbeidsprosjekt under EØS-midlene, samt deres erfaringer fra prosjektarbeidet. Karleggingen omfatter utlysninger fra Estland, Polen, Romania og Tsjekkia til og med våren 2021. 

Les rapport Last ned rapport
13.12.2021

Digital tilstand 2021 Støttemiljøers arbeid med digitalisering og utdanningskvalitet ved universiteter og høyskoler

Digital tilstand er en rapportserie som følger digitalisering i høyere utdanning over tid. Formålet med årets undersøkelse er å gi innsikt i støttemiljøers arbeid med og rolle i digitalisering i utdanning ved UH-institusjonene.

Les rapport Last ned rapport
10.12.2021

Pandemihåndteringen - betydningen for informasjonssikkerhet og personvern hos universiteter og høgskoler

Denne temarapporten baserer seg på funn fra kartlegging av informasjonssikkerhet og personvern i universitet- og høgskolesektoren i 2021. Kartleggingen omfatter alle 21 statlige universitetene og høgskolene.

Les rapport Last ned rapport
30.11.2021

Fag og fellesskap Betydningen av Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap

Rapporten presenterer funn fra en undersøkelse om skolers deltakelse i Erasmus+ skole-til-skole-partnerskap og skoleutvekslingspartnerskap. Formålet med undersøkelsen er å belyse resultater og effekter av denne deltakelsen for elever, lærere og skoler, i lys av prioriteringene i Erasmus+ og nasjonale og lokale målsettinger på utdanningsfeltet.

Les rapport Last ned rapport
23.11.2021

Behovet for IKT-kompetanse i Norge En vurdering av tiltak

Rapporten gir en vurdering av tiltak for at arbeidslivet skal få den IKT-kompetansen de har behov for. Vurderingene i denne rapporten har tatt utgangspunkt i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og deler av utredningsinstruksen, men er ikke en fullstendig utredning. Tiltakene som blir presentert bør derfor utredes nærmere i tråd med utredningsinstruksen.

 

Les rapport Last ned rapport
09.11.2021

Temarapport 2021 Ledelsens styring og kontroll av arbeidet med informasjonssikkerhet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sine temarapporter retter søkelyset mot viktige områder i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitet og høyskolesektoren. De publiseres vanligvis hver høst. Målgruppene for temarapportene er alle i sektoren som jobber med, har lederansvar for eller er interessert i spørsmål om informasjonssikkerhet og personvern.

Les rapport Last ned rapport
30.09.2021

Livslang læring: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I denne rapporten presenterer vi resultater om ikke-formell opplæring fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. Resultatene er forholdsvis stabile over tid.

Les rapport Last ned rapport