Rapportar og publikasjonar

11.01.2022

Kompetanse og opplæring blant et utvalg innvandrere

Grunnlaget for denne rapporten er 1 321 respondenter som er innvandrere i Norge fra de ti største landbakgrunnene utenfor Vest-Europa: Polen, Litauen, Syria, Somalia, Irak, Eritrea, Filippinene, Pakistan, Thailand og Iran. Landene representerer ulike tidsperioder med innvandring og ulike innvandringsgrunner. Til tross for svakheter knyttet til representativitet, gir undersøkelsen interessante funn om kompetanse for denne gruppen innvandrere.

Les rapport Last ned rapport
06.01.2022

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i 2021

Erasmus+ tilbyr støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

Les rapport Last ned rapport
21.12.2021

Norsk deltakelse i utdanningssamarbeid i EØS-ordningen

Denne rapporten baserer seg på en kartlegging av norske partnere sin motivasjon for å delta i institusjonelle samarbeidsprosjekt under EØS-midlene, samt deres erfaringer fra prosjektarbeidet. Karleggingen omfatter utlysninger fra Estland, Polen, Romania og Tsjekkia til og med våren 2021. 

Les rapport Last ned rapport
13.12.2021

Digital tilstand 2021 Støttemiljøers arbeid med digitalisering og utdanningskvalitet ved universiteter og høyskoler

Digital tilstand er en rapportserie som følger digitalisering i høyere utdanning over tid. Formålet med årets undersøkelse er å gi innsikt i støttemiljøers arbeid med og rolle i digitalisering i utdanning ved UH-institusjonene.

Les rapport Last ned rapport
10.12.2021

Pandemihåndteringen - betydningen for informasjonssikkerhet og personvern hos universiteter og høgskoler

Denne temarapporten baserer seg på funn fra kartlegging av informasjonssikkerhet og personvern i universitet- og høgskolesektoren i 2021. Kartleggingen omfatter alle 21 statlige universitetene og høgskolene.

Les rapport Last ned rapport
30.11.2021

Fag og fellesskap Betydningen av Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap

Rapporten presenterer funn fra en undersøkelse om skolers deltakelse i Erasmus+ skole-til-skole-partnerskap og skoleutvekslingspartnerskap. Formålet med undersøkelsen er å belyse resultater og effekter av denne deltakelsen for elever, lærere og skoler, i lys av prioriteringene i Erasmus+ og nasjonale og lokale målsettinger på utdanningsfeltet.

Les rapport Last ned rapport
23.11.2021

Behovet for IKT-kompetanse i Norge En vurdering av tiltak

Rapporten gir en vurdering av tiltak for at arbeidslivet skal få den IKT-kompetansen de har behov for. Vurderingene i denne rapporten har tatt utgangspunkt i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og deler av utredningsinstruksen, men er ikke en fullstendig utredning. Tiltakene som blir presentert bør derfor utredes nærmere i tråd med utredningsinstruksen.

 

Les rapport Last ned rapport
09.11.2021

Temarapport 2021 Ledelsens styring og kontroll av arbeidet med informasjonssikkerhet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sine temarapporter retter søkelyset mot viktige områder i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitet og høyskolesektoren. De publiseres vanligvis hver høst. Målgruppene for temarapportene er alle i sektoren som jobber med, har lederansvar for eller er interessert i spørsmål om informasjonssikkerhet og personvern.

Les rapport Last ned rapport
30.09.2021

Livslang læring: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I denne rapporten presenterer vi resultater om ikke-formell opplæring fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. Resultatene er forholdsvis stabile over tid.

Les rapport Last ned rapport
24.09.2021

Behovet for IKT-kompetanse i Norge En vurdering av kunnskapsgrunnlaget

Rapporten sammenstiller og gir en vurdering av kunnskapsgrunnlaget som foreligger om behovet for IKT-kompetanse i det norske arbeidslivet. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2021

Livslang læring 2019 Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring?

Rapporten handler om voksne som ikke deltar i utdanning eller opplæring, og baserer seg på resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2018-2019. I rapporten beskriver vi først ikke-deltakerne ved å se hvilke grupper som er overrepresentert. Deretter tar vi for oss de sysselsatte og undersøker i hvilken grad de har bedt arbeidsgiver om opplæring, og i hvilken grad de har fått tilbud om opplæring fra arbeidsgiver.

Les rapport Last ned rapport
01.09.2021

Livslang læring 2019 Læringsintensivt arbeid

Rapporten handler om sysselsatte med læringsintensivt arbeid i norsk arbeidsliv, og presenterer resultater fra utvalgsundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren 2008-2019.

I rapporten ser vi først på uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen hvor vi blant annet viser sysselsattes læringsmuligheter i jobben og krav til læring i jobben. Deretter ser vi nærmere på hvordan andelene med læringsintensivt arbeid fordeler seg etter bakgrunnsvariabler og sysselsettingsvariabler.

Les rapport Last ned rapport