Rapportar og publikasjonar

30.05.2023

Kartlegging av utvikling i opptak, gjennomføring, kandidatproduksjon og praksisplasser for sykepleieutdanninger

Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en eventuell ytterligere kapasitetsøkning i sykepleierutdanningene. HK-dir har sett på studentdata og utvikling i tall for søknad, opptak, gjennomføring og kandidatproduksjon. Vi har kartlagt kapasitetsutfordringer for praksisplasser ved å hente innspill fra utdanningsinstitusjonene, og forankret disse med de regionale samarbeidsorganene for utdanning.

Les rapport Last ned rapport
25.05.2023

Treårsevaluering Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Dette notatet presenterer treårsevalueringen av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Målsetningen med evalueringene er å vurdere kvaliteten på forskerskolens undervisningstilbud, og komme med råd til forbedringer. 

Les rapport Last ned rapport
15.05.2023

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2023

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. Vi utarbeider rapporten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Les rapport Last ned rapport
03.04.2023

Undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning Utarbeidet for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Denne rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning ved universiteter og høgskoler i Norge. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Les rapport Last ned rapport
03.04.2023

Policies for researcher development – an international mapping

Denne rapporten gir et innblikk i politikkutformingen knyttet til forskerkarrierer og forskerutvikling i EU og utvalgte europeiske land. Temaer knyttet til karriereveiledning er også belyst, i den grad dette ble funnet eller omtalt. 

Les rapport Last ned rapport
21.03.2023

Evaluering av fagskolemeldingen Sluttrapport: måloppnåelse og virkninger av tiltak i fagskolemeldingen

Evalueringen viser at de fleste tiltakene i fagskolemeldingen er gjennomført og har hatt en positiv effekt på kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning.

Les rapport Last ned rapport
21.03.2023

Om Deloittes evaluering av fagskolemeldingen HK-dirs vurderinger og anbefalinger

Notatet presenterer HK-dir sine vurderinger av Deloitte sin sluttrapport fra evalueringen av fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)), og gir anbefalinger for videre arbeid med utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning. 

Les rapport Last ned rapport
20.03.2023

Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere

Rapporten omhandler gjennomføring av karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere.

Les rapport Last ned rapport
07.03.2023

Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksis

De nye ambisjonene for kvalitet i karriereveiledning i skolen gir alle nivåer i karriereveiledningsfeltet i skolen noe å strekke seg etter, for å bidra til at karriereveiledningen i skolen blir av enda bedre kvalitet i fremtiden.

Les rapport Last ned rapport
22.12.2022

Profesjonell karriereveiledning i skolen Undersøkelse av utdanningstilbudet innen karriereveiledning

På oppdrag fra HK-dir har Høgskolen i Innlandet gjennomført en undersøkelse av utdannings- og videreutdanningstilbudet innen karriereveiledning, med særlig fokus på tilbud rettet mot ansatte i skolen. 

Les rapport Last ned rapport
21.12.2022

Exploring the roles, qualifications and skills of career guidance professionals in schools An international review

Rapporten presenterer en oversikt over fem land som det er relevant for Norge å sammenligne seg med, og som vi kan lære av, organisering og kvalitetssikring av karriereveiledning i skolen: England, Island, New Bruncwick (Canada), Irland og Sverige. 

Les rapport Last ned rapport
02.11.2022

Praktisering av krav til informasjonssikkerhet og personvern Samsvar og avvik hos statlige universiteter og høgskoler

Kunnskapsdepartementets policy for informasjonssikkerhet og personvern stiller krav til arbeidet innen disse forvaltningsområdene i UH-sektoren. I denne temarapporten drøftes hvordan statlige universiteter og høgskoler forholder seg til kravene i policyen.

Les rapport Last ned rapport
28.10.2022

Nasjonalt utdanningsregister – utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser

HK-dir har, i tett dialog med Sikt, Lånekassen og NOKUT, gjennomført en utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser av et nasjonalt utdanningsregister. Kunnskapsdepartementet står for bestillingen.

 

Les rapport Last ned rapport
20.09.2022

Framtidige kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag

Denne rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med i dag. Rapporten er en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Kompetansebehovsutvalgets første rapport utgitt i 2018.

Les rapport Last ned rapport
31.08.2022

Mentor for studenter med funksjonsnedsettelse En kartlegging av nytteverdi og organisering av ordningen

HK-dir har gjennomført en kartlegging av nytteverdi og organisering av mentortilbudet for studenter med funksjonsnedsettelse. Formålet er å synliggjøre mentortiltaket generelt, belyse nytteverdi for ulike aktører, og foreslå grep som kan kvalitetssikre og effektivisere ordningen.

Les rapport Last ned rapport
30.08.2022

Avtalelengder og tidsbruk i ph.d.-utdanninga

Dette notatet tar for seg avtalelengder, tidsbruk, gjennomføring og frafall i doktorgradsutdanninga. 
Grunnlaget for notatet er data fra Felles studentsystem. 

Les rapport Last ned rapport
26.08.2022

Bransjeprogrammet 2020-2021

Denne rapporten presenterer overordnet statistikk om innrapporterte kompetansetilbud i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Les rapport Last ned rapport
01.07.2022

Livslang læring 2020: Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring? Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2020

I denne rapporten har vi sett på resultater fra Lærevilkårsmonitoren. Vi har analysert svar fra de som ikke har deltatt i utdanning og opplæring i løpet av de siste tolv månedene, for å finne ut hva som kjennetegner disse.

Les rapport Last ned rapport
17.06.2022

Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning

Årets risiko- og tilstandsrapport presenterer status for og endringer i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
16.06.2022

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022

Rapporten tek for seg sektoren frå ulike perspektiv, og analyserer utviklinga i studentar, fagskular, utdanningstilbod og økonomi.

Les rapport Last ned rapport