Rapportar og publikasjonar

02.11.2022

Praktisering av krav til informasjonssikkerhet og personvern Samsvar og avvik hos statlige universiteter og høgskoler

Kunnskapsdepartementets policy for informasjonssikkerhet og personvern stiller krav til arbeidet innen disse forvaltningsområdene i UH-sektoren. I denne temarapporten drøftes hvordan statlige universiteter og høgskoler forholder seg til kravene i policyen.

Les rapport Last ned rapport
28.10.2022

Nasjonalt utdanningsregister – utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser

HK-dir har, i tett dialog med Sikt, Lånekassen og NOKUT, gjennomført en utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser av et nasjonalt utdanningsregister. Kunnskapsdepartementet står for bestillingen.

 

Les rapport Last ned rapport
20.09.2022

Framtidige kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag

Denne rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med i dag. Rapporten er en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Kompetansebehovsutvalgets første rapport utgitt i 2018.

Les rapport Last ned rapport
31.08.2022

Mentor for studenter med funksjonsnedsettelse En kartlegging av nytteverdi og organisering av ordningen

HK-dir har gjennomført en kartlegging av nytteverdi og organisering av mentortilbudet for studenter med funksjonsnedsettelse. Formålet er å synliggjøre mentortiltaket generelt, belyse nytteverdi for ulike aktører, og foreslå grep som kan kvalitetssikre og effektivisere ordningen.

Les rapport Last ned rapport
30.08.2022

Avtalelengder og tidsbruk i ph.d.-utdanninga

Dette notatet tar for seg avtalelengder, tidsbruk, gjennomføring og frafall i doktorgradsutdanninga. 
Grunnlaget for notatet er data fra Felles studentsystem. 

Les rapport Last ned rapport
26.08.2022

Bransjeprogrammet 2020-2021

Denne rapporten presenterer overordnet statistikk om innrapporterte kompetansetilbud i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Les rapport Last ned rapport
01.07.2022

Livslang læring 2020: Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring? Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2020

I denne rapporten har vi sett på resultater fra Lærevilkårsmonitoren. Vi har analysert svar fra de som ikke har deltatt i utdanning og opplæring i løpet av de siste tolv månedene, for å finne ut hva som kjennetegner disse.

Les rapport Last ned rapport
17.06.2022

Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning

Årets risiko- og tilstandsrapport presenterer status for og endringer i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
16.06.2022

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022

Rapporten tek for seg sektoren frå ulike perspektiv, og analyserer utviklinga i studentar, fagskular, utdanningstilbod og økonomi.

Les rapport Last ned rapport
27.05.2022

Internasjonale studenter og internasjonalt læringsmiljø Hva kan bidra til økt samhandling mellom internasjonale og norske studenter?

Tilstedeværelse av internasjonale studenter fører ikke automatisk til samhandling mellom norske og utenlandske studenter og til et internasjonalt læringsmiljø. Et sentralt spørsmål for rapporten er derfor hva som har betydning i denne sammenheng.

Les rapport Last ned rapport
25.05.2022

Brukarane av karrieresentera er nøgde, og ulike karrieretenester når ulike grupper Brukarundersøking og innrapportert statistikk

Dette notatet handlar om bruken i 2021 av dei to offentlege karrieretenestene karriereveiledning.no og dei offentlege karrieresentera, som no finst i alle fylka i Noreg.

Les rapport Last ned rapport
09.05.2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. I årets rapport handler temakapittelet om mangfold og arbeidsdeling i UH-sektoren. HK-dir utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.

Les rapport Last ned rapport
06.05.2022

Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2022

Rapporten gir en kort introduksjon til tiltakene i det nye Erasmus+-programmet 2021-2027 og en oversikt over norske høyere utdanningsinstitusjoners deltagelse og resultater i perioden 2014-2021, både på et overordnet nasjonalt nivå og for hver enkelt institusjon. I tillegg blir potensialet for institusjonenes videre deltagelse i programmet kommentert. 

Les rapport Last ned rapport
04.05.2022

Institutional visits to the Norwegian Centres for Excellence in Education A compilation of feedback from external experts

I løpet av 2021 har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført institusjonsbesøk ved syv sentre for fremragende utdanning. Denne rapporten oppsummerer tilbakemeldingene sentrene har fått etter institusjonsbesøkene.

Les rapport Last ned rapport
28.04.2022

Livslang læring 2020: Uformell læring i arbeidslivet Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I rapporten presenterer vi resultater om uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. 

Les rapport Last ned rapport
27.04.2022

Kvalitet i karriereveiledning i skolen En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen

Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus Universitet har på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført en undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen. Forskningsrapporten presenterer funn og anbefalinger.

Les rapport Last ned rapport
27.04.2022

Søking om opptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler April 2022

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Les rapport Last ned rapport
27.04.2022

Søkertall til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler April 2022

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Les rapport Last ned rapport
04.04.2022

Utredning av behov for videreutdanning for flerspråklige lærere

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Oxford Reseach gjennomført en utredning av behovet for videreutdanning for flerspråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Rapporten presenterer funn og anbefalinger.

Les rapport Last ned rapport
18.03.2022

Kompetanseplattform for livslang læring Utredning av konsept

Et viktig mål med kompetansereformen Lære hele livet er at alle skal få muligheter til å fornye og styrke sin kompetanse, slik at flere kan stå i arbeid lenger og arbeidslivet får den kompetansen det trenger. For å understøtte denne innsatsen har HK-dir, Sikt og Lånekassen utredet et konsept for en digital kompetanseplattform for livslang læring.

Les rapport Last ned rapport