Rapportar og publikasjonar

01.07.2022

Livslang læring 2020: Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring? Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2020

I denne rapporten har vi sett på resultater fra Lærevilkårsmonitoren. Vi har analysert svar fra de som ikke har deltatt i utdanning og opplæring i løpet av de siste tolv månedene, for å finne ut hva som kjennetegner disse.

Les rapport Last ned rapport
17.06.2022

Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning

Årets risiko- og tilstandsrapport presenterer status for og endringer i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

Les rapport Last ned rapport
16.06.2022

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022

Rapporten tek for seg sektoren frå ulike perspektiv, og analyserer utviklinga i studentar, fagskular, utdanningstilbod og økonomi.

Les rapport Last ned rapport
27.05.2022

Internasjonale studenter og internasjonalt læringsmiljø Hva kan bidra til økt samhandling mellom internasjonale og norske studenter?

Tilstedeværelse av internasjonale studenter fører ikke automatisk til samhandling mellom norske og utenlandske studenter og til et internasjonalt læringsmiljø. Et sentralt spørsmål for rapporten er derfor hva som har betydning i denne sammenheng.

Les rapport Last ned rapport
25.05.2022

Brukarane av karrieresentera er nøgde, og ulike karrieretenester når ulike grupper Brukarundersøking og innrapportert statistikk

Dette notatet handlar om bruken i 2021 av dei to offentlege karrieretenestene karriereveiledning.no og dei offentlege karrieresentera, som no finst i alle fylka i Noreg.

Les rapport Last ned rapport
09.05.2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder. I årets rapport handler temakapittelet om mangfold og arbeidsdeling i UH-sektoren. HK-dir utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.

Siden er oppdatert med ny versjon av rapporten 11.05.2022

Les rapport Last ned rapport
06.05.2022

Erasmus+ i norsk høyere utdanning 2022

Rapporten gir en kort introduksjon til tiltakene i det nye Erasmus+-programmet 2021-2027 og en oversikt over norske høyere utdanningsinstitusjoners deltagelse og resultater i perioden 2014-2021, både på et overordnet nasjonalt nivå og for hver enkelt institusjon. I tillegg blir potensialet for institusjonenes videre deltagelse i programmet kommentert. 

Les rapport Last ned rapport
04.05.2022

Institutional visits to the Norwegian Centres for Excellence in Education A compilation of feedback from external experts

I løpet av 2021 har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført institusjonsbesøk ved syv sentre for fremragende utdanning. Denne rapporten oppsummerer tilbakemeldingene sentrene har fått etter institusjonsbesøkene.

Les rapport Last ned rapport
28.04.2022

Livslang læring 2020: Uformell læring i arbeidslivet Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I rapporten presenterer vi resultater om uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. 

Les rapport Last ned rapport
27.04.2022

Kvalitet i karriereveiledning i skolen En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen

Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus Universitet har på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført en undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen. Forskningsrapporten presenterer funn og anbefalinger.

Les rapport Last ned rapport
04.04.2022

Utredning av behov for videreutdanning for flerspråklige lærere

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Oxford Reseach gjennomført en utredning av behovet for videreutdanning for flerspråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Rapporten presenterer funn og anbefalinger.

Les rapport Last ned rapport
18.03.2022

Kompetanseplattform for livslang læring Utredning av konsept

Et viktig mål med kompetansereformen Lære hele livet er at alle skal få muligheter til å fornye og styrke sin kompetanse, slik at flere kan stå i arbeid lenger og arbeidslivet får den kompetansen det trenger. For å understøtte denne innsatsen har HK-dir, Sikt og Lånekassen utredet et konsept for en digital kompetanseplattform for livslang læring.

Les rapport Last ned rapport
09.03.2022

Varige arr? Utdannings- og yrkesvala til ungdom under koronapandemien

Koronapandemien har ført til at framtida er her no. Samstundes er dagens ungdom framtida. Utdanning.no sender kvart år ut ei spørjeundersøking om utdannings- og yrkesval til ungdom i alderen 15–25 år. Våren 2021 vart ei tilsvarande undersøking send ut til vaksne. I begge undersøkingane var det nokre koronarelaterte spørsmål.

Les rapport Last ned rapport
01.03.2022

Befolkningsbarometeret 2021 Kompetanseutvikling og endrede arbeidsformer under en pandemi

Befolkningsbarometeret 2021 viser at det fremdeles er de yngste som deltar mest i kompetansehevende tiltak. Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og deltakelse i kompetanseutvikling.

Les rapport Last ned rapport
21.02.2022

Kandidatundersøkelse En døråpner innen kunstfeltet

Denne rapporten presenterer funn fra en kandidatundersøkelse rettet mot personer som har fullført enten Stipendiatprogrammet eller et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved norsk utdanningsinstitusjon. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva slags utbytte kandidatene har fått ved å gjennomføre programmet, og hvilken betydning det har hatt for deres videre yrkeskarriere.

You can find the English version of the report here

Les rapport Last ned rapport
09.02.2022

Rapport fra tilsyn Kompetansepluss arbeid Kjelstad Bakeri AS, 21.10.2021

Rapport fra tilsyn med prosjekt KA1893 i Kompetansepluss arbeid under tildeling for 2019, Kjelstad Bakeri AS, 21.10.2021

Les rapport Last ned rapport
11.01.2022

Kompetanse og opplæring blant et utvalg innvandrere

Grunnlaget for denne rapporten er 1 321 respondenter som er innvandrere i Norge fra de ti største landbakgrunnene utenfor Vest-Europa: Polen, Litauen, Syria, Somalia, Irak, Eritrea, Filippinene, Pakistan, Thailand og Iran.

Les rapport Last ned rapport
06.01.2022

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i 2021

Erasmus+ tilbyr støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

Les rapport Last ned rapport
21.12.2021

Norsk deltakelse i utdanningssamarbeid i EØS-ordningen

Denne rapporten baserer seg på en kartlegging av norske partnere sin motivasjon for å delta i institusjonelle samarbeidsprosjekt under EØS-midlene, samt deres erfaringer fra prosjektarbeidet. Karleggingen omfatter utlysninger fra Estland, Polen, Romania og Tsjekkia til og med våren 2021. 

Les rapport Last ned rapport
13.12.2021

Digital tilstand 2021 Støttemiljøers arbeid med digitalisering og utdanningskvalitet ved universiteter og høyskoler

Digital tilstand er en rapportserie som følger digitalisering i høyere utdanning over tid. Formålet med årets undersøkelse er å gi innsikt i støttemiljøers arbeid med og rolle i digitalisering i utdanning ved UH-institusjonene.

Les rapport Last ned rapport