Hopp til hovedinnhold

Innføring av studieavgift førte til fall i antall gradsstudenter

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits fører til færre studenter fra de landene. Det har vært en økning i studenter fra EØS og Sveits, men økningen er ikke nok til å utjevne nedgangen. Notatet sammenligner effektene studieavgift har på ulike utdanningsinstitusjoner, studieprogram og typer utdanning.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Forfattere:Terje Kolbu Jacobsen
Publisert:17.11.2023

Sammendrag

Det har vært en markant nedgang i opptatte gradsstudenter fra tredjeland etter innføringen av studieavgift høstsemesteret 2023. Samtidig er det i tråd med forventningene om vi ser til erfaringene fra andre nordiske land som har innført studieavgift for studenter fra tredjeland. Parallelt med nedgangen i studenter fra tredjeland ser vi en økning i opptatte gradsstudenter fra EØS og Sveits, men ikke nok til å utligne bortfallet av tredjelandsstudenter. Det er spesielt studieprogrammer på masternivå som er påvirket, hvor vi ser en nedgang i opptatte studenter fra tredjeland høstsemesteret 2023 på 59 prosent sammenliknet med 2022.

Studentene som betaler studieavgift høstsemesteret 2023 utgjør en relativt liten andel av studentene fra tredjeland. Denne vil øke når flere nye studenter blir tatt opp i kommende semestre, men vil avhenge av hvordan norske institusjoner lykkes med å tiltrekke seg tilreisende tredjelandsstudenter.

Summary

There has been a significant decrease in enrolled graduate students from third countries after the introduction of tuition fees in the fall semester of 2023. At the same time, this is in line with expectations if we look at the experiences of other Nordic countries that have introduced tuition fees for students from third countries. Parallel to the decline in students from third countries, we see an increase in enrolled graduate students from the EEA and Switzerland, but not enough to offset the loss of third-country students. It is especially master's level programs that are affected, where we see a decline in enrolled students from third countries in the fall semester of 2023 by 59 percent compared to 2022.

The students who pay tuition fees in the fall semester of 2023 constitute a relatively small proportion of the students from third countries. This will increase as more new students are admitted in the coming semesters, but will depend on how Norwegian institutions succeed in attracting visiting third-country students.