Hopp til hovudinnhald

Kva gjer vi

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) skal styrke berekrafta og omstillingsevna i samfunnet.

Internasjonalt samarbeid

Vi legger til rette for internasjonalt kunnskapssamarbeid i hele utdanningsløpet.

Tilsyn

Vi har i fleire samanhengar rett og plikt til å kontrollere, fylgje opp og føre tilsyn med ulike private og offentlege aktørar.

Tenester

Vi driftar fleire tenester for hjelp med val av utdanning og karriereveg, godkjenning av utanlandsk utdanning og dessutan databasar og kanalregister for høgare utdanning og høgare yrkesfagleg utdanning.

Råd og utval

Vi har sekretariatsfunksjon for fleire råd og utval.

Styrande dokument og årsrapport

Her har vi samla dei viktigaste dokumenta som ligg til grunn for styringa av verksemda i direktoratet.

Vi jobbar for å løfte og mobilisere kompetansen i befolkninga, gjere utdanning, læring og karriererettleiing av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Vi skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskular.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, etter ei samanslåing av Diku, Kompetanse Norge, Universell, og delar av Unit, NSD og NOKUT.