Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Kva gjer vi

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) skal styrke berekrafta og omstillingsevna i samfunnet.

Sist oppdatert : 13. juni 2023

Vi jobbar for å løfte og mobilisere kompetansen i befolkninga, gjere utdanning, læring og karriererettleiing av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Vi skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskular.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, etter ei samanslåing av Diku, Kompetanse Norge, Universell, og delar av Unit, NSD og NOKUT.

Styrande dokument

Årsrapport

Internasjonalt samarbeid

Tilsyn

Tenester

Vi driftar fleire tenester for hjelp med val av utdanning og karriereveg

Råd og utval

Kompetansebehovsutvalet

Formålet med Kompetansebehovsutvalet er å bringe fram den best moglege faglege vurderinga av framtidas kompetansebehov i Noreg. Arbeidet i utvalet skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetanseavgjersler – for både myndigheiter og arbeidsliv, regionalt og nasjonalt. Sveinung Skule leier utvalet.
Gå til Kompetansebehovsutvalet

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er eit rådgjevande organ nedsett av Kunnskapsdepartementet. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse er sekretariat for rådet.