Hopp til hovedinnhold

Universell utforming av IKT med vekt på læremidler i UH-sektoren

RapportTilhører rapportserie: Nei

På oppdrag fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell har PROBA samfunnsanalyse kartlagt i hvilken grad utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører er forberedt på å oppfylle kravene til universell utforming av digitale læremidler.

Utgiver:PROBA samfunnsanalyse
ISSN:1891-8093
Publisert:01.04.2019

Sammendrag

Fra 2019 skal nye IKT-systemer ved norske universiteter og høyskoler følge krav om universell utforming. Kravet følger Likestillings- og diskrimineringslovens §18 om universell utforming av IKT med tilhørende forskrift, og stiller krav til utformingen av blant annet digitale læremidler.

Fra 2021 gjelder kravene for eksisterende systemer. Kravet om universell utforming gjelder automater og nettløsninger, noe som betyr at det også gjelder for læremidler som gjøres tilgjengelig via lærestedenes digitale plattformer. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fører tilsyn med utdanningssektoren.

Digitaliseringen skyter fart i utdanningssektoren, men rapporten viser at det er ulike oppfatninger i sektoren av hva kravet innebærer, og dessuten usikkerhet om hvordan man skal nå målene om universell utforming. Dette kan føre til at veien fra intensjon til handling blir lang. Det er mange gode intensjoner og initiativ i sektoren, men behovet for et felles kunnskapsløft og systematisk satsing for å møte lovkravene er stort. Det er behov for at universell utforming av IKT settes på dagsorden i større grad enn tidligere.