Hopp til hovedinnhold

Livslang læring for hvem? – hovedfunn fra «Adult Education Survey 2017»

NotatTilhører rapportserie: Nei

I dette notatet ser vi nærmere på hva Adult Education Survey sier om hvilke grupper voksne som deltar mest i utdanning, opplæring og uformell læring i Norge. Med andre ord: Hvordan er dette godet fordelt i dag?

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Ane Mathea Bjønness, Joakim Hertzberg Ulstein
Publisert:16.06.2020

Sammendrag

Livslang læring er et viktig satsningsområde for å sikre felleskapets interesser, men det er også et individuelt gode. Deltakelse i læringsaktiviteter gjennom livet kan føre til alt fra høyere lønn til bedre mental helse. Livslang læring bør derfor være tilgjengelig for alle. Men er det det? Hvordan er dette godet fordelt i befolkningen?

Adult Education Survey (AES) er et supplement til eksisterende undersøkelser på livslang læring i Norge. Den gir mulighet til å sammenligne en del overordnede indikatorer på voksnes læring med resten av Europa. I tillegg gir den dypere innsikt i læringsaktivitet blant voksne enn det vi finner i særnorske undersøkelser. Denne rapporten bygger i hovedsak på AES funnene i Norge. Kompetanse Norge har ikke tilgang til alle funnene fra andre europeiske land. Derfor har det ikke vært mulig med detaljerte sammenligninger på tvers av land.

Tverrnasjonale sammenligninger viser at Norge har høyere deltakelse i både utdanning og opplæring enn det som er gjennomsnittet for Europa. Likevel ligger Norge litt under gjennomsnittet for utdanning i Skandinavia og litt over gjennomsnittet for opplæring. Dette kan indikere at læring i arbeidslivet i stor grad gjennomføres som korte kurs arrangert av arbeidsgiver. De tre årene AES er blitt gjennomført viser en oppadgående tendens i deltakelsen i utdanning blant voksne i Norge.

AES bekrefter en del mønster man har sett i andre undersøkelser om utdanning. Særlig gjelder det den såkalte Matteuseffekten (Walberg & Tsai, 1983). Mer spesifikt finner vi at yngre voksne deltar mer enn eldre. Høyt utdannede deltar mer enn lavt utdannede. Sysselsatte deltar mer enn arbeidsledige. Innvandrere deltar litt mer enn snittet for hele befolkingen. AES tallene utbroderer dette funnet ved å vise at det er de som har vært i landet i under 10 år som trekker opp gjennomsnittet for innvandrere.