Hopp til hovedinnhold

Interesseutforskning i karriereveiledning og karriereveiledningsfaglig litteratur

RapportTilhører rapportserie: Nei

Undersøkelse av hvordan interesseutforskning blir behandlet i karriereveiledningsfaglig litteratur og hvilke tilnærminger karriereveiledere i ulike sektorer har for å utforske veisøkeres interesser.

Utgiver:Proba Samfunnsanalyse
ISSN:1891-8093
Forfattere:Rune Busch , Vibeke Heidenreich, Ingrid Bårdsdatter Bakke , Audun Gleinsvik
Publisert:17.01.2024

Sammendrag

Funnene viser at karriereveiledningstradisjonen legger vekt på å utvikle refleksjon og forståelse hos veisøker når det gjelder interesseutforskning. Dette ser ut til å gjelde både i det akademiske feltet og i praksisfeltet. Interesseutforskning som et strukturert verktøy blir brukt som delkomponent eller som et verktøy i en utviklingsprosess.

Intervjuer med fagpersoner i Norge viser at interesseutforskning har en viktig funksjon i karriereveiledningen, og at den tilpasses den enkelte veisøker med tanke på metodikk og valg av verktøy.

I det utvalget Proba intervjuet ser det ut til å være høy grad av samsvar mellom hvordan interesseutforskning behandles i faglitteraturen og hvordan den faktisk gjennomføres i praksisfeltet. De bruker ulike verktøy som et av flere metoder til å bli kjent med veisøker, samtidig som de reflekterer f.eks. gjennom konkrete tips til refleksjonsspørsmål hentet fra faglitteraturen.

Følgende problemstillinger er belyst:

  • Hvordan beskriver karriereveiledningsfaglig litteratur fenomenet og begrepet «interesseutforskning»?
  • Hva slags tilnærminger og fremgangsmåter bruker ulike aktører som driver med karriereveiledning, når de skal gjennomføre interesseutforskning for og med brukerne sine?
  • På hvilke måter er det overenstemmelse eller gap mellom praksis interesseutforskning blant aktører som driver karriereveiledning og måter som interesseutforskning beskrives i litteraturen?

Summary

The findings show that the career guidance tradition places emphasis on developing reflection and understanding in pathfinders when it comes to interest exploration. The findings indicate that the tradition of career guidance emphasizes the development of reflection and understanding in users. This appears to apply both in the academic field and in practical applications. Interest exploration, as a structured tool, is used as a subcomponent or as a tool within a developmental process.

Interviews with professionals in Norway reveal that interest exploration plays a significant role in career guidance and is tailored to the individual in terms of methodology and selection.

In the sample interviewed by Proba, there appears to be a high degree of consistency between how interest exploration is treated in academic literature and how it is practically applied in Norway. They use various tools, as one of several methods, to get to know the user while also reflecting with them through, for example, specific reflection questions drawn from the academic literature.

The following questions have been addressed:

  • How does career guidance literature describe the phenomenon and concept of " interest exploration"?
  • What approaches and methods do various actors in career guidance employ when conducting interest exploration for and with their users?
  • In what ways is there alignment or divergence between the practice of interest exploration among actors in career guidance and the ways in which interest exploration is described in the literature?