Hopp til hovedinnhold

Kompass 2017: omstilling - hvordan sikre kompetansen?

RapportTilhører rapportserie: Nei

Årets utgave av Kompass omhandler hvordan vi kan sikre kompetansen i en tid med omstilling. I rapporten har vi undersøkt flere temaer rundt omstilling og hvordan voksne kan tilegne seg kompetansen de og arbeidslivet trenger.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Thea Berge, Kristine Bettum, Simen Andreas Jensen, Hanne Størset, Jonas Sønnesyn
Publisert:10.02.2017

Sammendrag

I rapporten trekkes følgende fram:

  • Et generelt høyt utdanningsnivå i Norge er ikke ensbetydende med at samfunnets kompetansebehov er dekket. Norge mangler blant annet personer med yrkesfaglig kompetanse på videregående nivå, både innenfor tekniske og mekaniske fag, samt helsefag.
  • I et arbeidsmarked hvor krav til formell kompetanse øker, stiller ufaglærte stadig svakere. For at flere voksne med kun grunnskole skal kunne rekrutteres til og gjennomføre videregående opplæring, er det viktig å tilby voksne fleksible og individuelle opplæringsløp.
  • I omstillingsprosesser er det særlig betydningsfullt for den enkelte å få verdsatt og synliggjort egen kompetanse. Det gjør det nødvendig å videreutvikle og synliggjøre de alternative opplæringsløpene til fag- og svennebrev og bruken av realkompetansevurderinger.
  • Ikke-formell opplæring er i stor grad knyttet til arbeidslivet. Ni av ti deltar i forbindelse med jobb, og blant sysselsatte har omtrent 50 prosent deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av ett år. Mye av forskjellene i deltakelsen kommer av hvilket yrke eller næring en jobber i. Likevel gir høyt utdanningsnivå større andel deltakelse. Manglende deltakelse i ikke-formell opplæring innen yrker og næringer kan ofte knyttes til manglende tilbud fra arbeidsgivere. Ikke-formell opplæring kan oppfattes som en forutsetning for den høye produktiviteten i norsk arbeidsliv. Internasjonale endringer, både på utdanningspolitisk nivå og fra tilbudssiden, tilsier at ikke-formell opplæring kan bli enda mer viktig enn det er.
  • Tilgjengelig statistikk og analyser om innvandrere og deres arbeidstilknytning viser at mange ikke får brukt kompetansen sin, enten det skyldes begrensede norskkunnskaper, lav formell utdanning, eller vansker med å få godkjent utenlandsk utdanning.
  • For å sikre at innvandrere ikke havner utenfor arbeidslivet, er det viktig å kartlegge medbrakt kompetanse, gi nødvendig norskopplæring og legge til rette for kompetanseheving av denne gruppen.
  • En bedre forståelse av utviklingen i framtidens arbeidsmarked kan bidra til å redusere framtidige omstillingsutfordringer. Forståelsen av utviklingstrekk i arbeidsmarkedet kan bedres ved blant annet å styrke informasjonsgrunnlaget, formidle informasjon på en god måte og øke tilgangen på karriereveiledningstjenester. Det er mange aktører som kan ha nytte av en bedre forståelse av framtidige kompetansebehov: enkeltpersoner, karriereveiledere, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og det offentlige.