Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Om Deloittes evaluering av fagskolemeldingen

HK-dirs vurderinger og anbefalingerNotatTilhører rapportserie: Ja

Notatet presenterer HK-dir sine vurderinger av Deloitte sin sluttrapport fra evalueringen av fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)), og gir anbefalinger for videre arbeid med utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Kristine Offerdal
Forfattere:Anders Alvsåker Didriksen, Carl Endre Espeland, Kjersti Hope Kvåle, Therese Halvorsen Røst
Publisert:13.03.2023

Dette notatet oversendes Kunnskapsdepartementet (KD) sammen med Deloitte sin sluttrapport fra evalueringen av fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)). I notatet presenterer HK-dir sine vurderinger av rapporten, og gir anbefalinger for videre arbeid med utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning.

I supplerende tildelingsbrev nummer 2/2020 fra Kunnskapsdepartementet (KD) fikk Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i oppdrag å organisere en evaluering av de kvalitetshevende tiltakene i fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017)) og en evaluering av finansieringssystemet for fagskoler. KD ga Diku frist til 1. mars 2022 med å levere en oppsummering av evalueringen av finansieringssystemet, og anbefalinger om oppfølging. Fristen for å levere en rapport om de kvalitetshevende tiltakene i fagskolemeldingen samt et notat med vurderinger og anbefalinger ble satt til 1. mars 2023.

Etter at Diku ble en del av det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), ligger oppdraget hos HK-dir.

Etter en åpen anbudskonkurranse fikk Deloitte oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Den første delrapporten i prosjektet ble levert i januar 2021. Den gir en oversikt over status for implementeringen av tiltakene i fagskolemeldingen.

Den andre delrapporten i prosjektet ble oversendt til KD i mars 2022, sammen med HK-dirs oppsummering og anbefalinger om oppfølging. Den gir en oversikt over hvordan finansieringssystemet fungerer for de ulike aktørene og hvilken rolle finansieringssystemet spiller i arbeidet med å heve kvaliteten og forbedre sammenhengen mellom kompetansebehovet i arbeidslivet og utdanningstilbudene innen høyere yrkesfaglig utdanning. HK-dir sine anbefalinger til rapporten om finansieringssystemet må sees i sammenheng med anbefalingene til sluttrapporten.

Den 1. desember 2022 leverte Deloitte sluttrapporten for evalueringsoppdraget. Sluttrapporten har et hovedfokus på de kvalitetshevende tiltakene fra fagskolemeldingen, ettersom finansieringssystemet var tema i delrapport nummer to. I evalueringsarbeidet har Deloitte anvendt en rekke kilder, blant annet dokumentanalyser, registerdata, intervju med et stort utvalg representanter i sektoren i flere runder over to år, samt egne spørreundersøkelser. Mot slutten av evalueringsperioden gjennomførte de også en evalueringsworkshop med et bredt utvalg av representanter fra sektoren for å teste ut noen av konklusjonene før sluttrapporten ble ferdigstilt.