Hopp til hovedinnhold

Uformell læring i arbeidslivet

Resultater fra Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020NotatTilhører rapportserie: Nei

I notatet presenteres resultater fra Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020 hvor vi har spurt om hvor ofte man lærer av kollegaer og gjennom å utføre daglige arbeidsoppgaver.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Camilla Hovind Ulven
Publisert:19.06.2021

Sammendrag

I dette notatet ser vi på hvor mye uformell læring som foregår i det norske arbeidslivet, og hva som kjennetegner sysselsatte som opplever mye og lite uformell læring på jobb.

Funnene viser at det er tydelige skjevheter i arbeidslivet når det gjelder muligheter for uformell læring. Det er de eldre, de lavt utdannede og de deltidsansatte som i minst grad lærer gjennom arbeidsoppgavene og av kollegaene sine.

Hovedfunn:

  • Halvparten av sysselsatte opplever uformell læring på jobb ukentlig eller oftere.
  • En av ti sysselsatte opplever sjeldnere enn én gang i måneden eller aldri at de lærer noe som er nyttig for arbeidet sitt gjennom å utføre sine daglige arbeidsoppgaver.
  • Sysselsatte oppgir at de lærer litt oftere gjennom sitt daglige arbeid enn av sine kollegaer. Dette gjelder på tvers av sysselsattes utdanningsnivå, alder, stillingsbrøk og sektor.
  • Hvor mye uformell læring man opplever på jobb, øker med stigende utdanningsnivå. Unntaket er personer med utdanning på fagskolenivå, som oppgir at de lærer i mindre grad enn personer med utdanning på videregående skolenivå.
  • Blant sysselsatte som har utdanning på grunnskolenivå eller ingen fullført utdanning, oppgir fire av ti at de sjeldnere enn én gang i måneden lærer noe som er nyttig for eget arbeid av kollegaer.

Andelen som lærer av sine kollegaer, synker med alderen. Det vil si at de eldste sysselsatte opplever at de lærer minst av kollegaene sine.

  • Deltidsansatte opplever mindre uformell læring i arbeidslivet enn heltidsansatte.
  • Ansatte i privat sektor opplever litt mindre uformell læring på jobb enn ansatte i offentlig sektor.