Hopp til hovedinnhold

Digital omstilling i UH-sektoren

Status, muligheter og utfordringer 2023

RapportTilhører rapportserie: Ja

HK-dir har gjennomført sin første kartlegging av UH-sektorens arbeid med oppfølging av innsatsområdene i Kunnskapsdepartementets strategi for digital omstilling.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Kristin Selvaag
ISSN:2703-9102
Forfattere:Roland Mandal (prosjektleder), Tommy Tranvik, Elin Merete Bjørgen, Ingrid Melve, Alina Oboza, Mathias Gullbrekken Sandnes
Publisert:07.02.2024

Sammendrag

Digital omstilling i UH-sektoren – mye gjort og fortsatt mye ugjort

Rapporten viser at hos de 21 statlige universitetene og høgskolene som ble kartlagt, er det iverksatt en rekke digitaliseringstiltak som har forbedret og effektivisert viktige deler av kjernevirksomheten. Det er likevel betydelige variasjoner i hvor langt arbeidet med digital omstilling har kommet. Rapporten peker derfor på at sektoren har behov for å styrke digitaliseringsarbeidet dersom ambisjonene i strategien for digital omstilling skal kunne realiseres.

I rapporten diskuteres flere konkrete områder hvor det kan være behov for forbedringer:

  • Digitaliseringsfokus – institusjonene har fortsatt stort fokus på grunnleggende IT-tjenester – IKT-drift, brukerstøtte, IT-verktøy og teknisk infrastruktur – i sitt arbeid med digital omstilling. Kartleggingen indikerer at den fagnære digitale omstillingen, som skal bidra til å styrke fagene, forskningen og utdanningskvaliteten, ikke prioriteres i samme grad. Det er derfor behov for at innsatsen i større grad rettes mot hvordan digitalisering kan bidra til å forbedre kvaliteten på undervisning og forskning.
  • Digital kompetanse – institusjonene gjennomfører mange tiltak for å styrke de ansattes digitale kompetanse. Kartleggingen viser likevel at den digitale kompetansen hos undervisere, forskere og administrativt ansatte er mangelfull. Det er derfor behov for ytterligere styrking av den digitale kompetansen hos disse gruppene.
  • Digitaliseringskapasitet– omfanget av den digitale omstillingen, særlig innføring av flere store fellestjenester, setter institusjonenes mottakskapasitet under press. Kartleggingen indikerer at innføring av nye nasjonale fellestiltak bør planlegges slik at de ikke setter ytterligere press på kapasiteten lokalt.
  • Gevinstrealisering – institusjonene prioriterer i liten grad realisering og kartlegging av gevinster i forbindelse med digitaliseringstiltak. Kartleggingen viser at dette blant annet skyldes mangel på egnet metodikk og rammeverk, og at lokale ressurser prioriteres til mottak av nye nasjonale fellestiltak. Det er derfor behov for å systematisere arbeidet i sektoren med realisering av digitaliseringsgevinster.
  • Sektorsamarbeid – institusjonenes holdning til sektorsamarbeid er grunnleggende positiv. Institusjonene er også positive til å dele egne produkter, praksiser og erfaringer med andre. Kartleggingen viser derfor at sektoren forvalter en «samarbeidskapital» som i enda større grad enn i dag kan bidra til å styrke arbeidet med digital omstilling på tvers av institusjoner.