Hopp til hovedinnhold

Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

RapportTilhører rapportserie: Ja

I Fagfolk for fremtiden, Meld. St. 9 (2016-2017), er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.

Utgiver:Universell
Redaktør:Kjetil Knarlag
Forfattere:Lars Jørgensen
Publisert:20.05.2019

Sammendrag

I fagskolemeldingen, Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden, er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.

Gjennom møter med ledelse eller studentråd ved 12 fagskoler, samt en studentundersøkelse blant 20 fagskoler har målsettingen vært å få en innsikt i vesentlige forhold ved fagskolenes læringsmiljøarbeid og hvordan det tilrettelegges for studenter med funksjonsnedsettelser.

37% av studentene rapporterer om en varig funksjonsnedsettelse. 14 % av disse sier funksjonsnedsettelse har klar negativ betydning for muligheten til å studere. Det betyr at 5 % - eller hver 20. fagskolestudent - opplever klar negativ betydning av funksjonsnedsettelser for muligheten til å studere.

Den store variasjonen med hensyn til størrelse og ressurser blant fagskolene er en utfordring når det gjelder å skissere tiltak for å støtte fagskolene i deres arbeid med studenter med funksjonsnedsettelser. Ved de besøkte fagskolene er positive holdninger til tilretteleggingsarbeidet regelen. Ressurssituasjonen fremheves som utfordringen.

Blant studentene med funksjonsnedsettelser sier 11% at de har behov for konkrete individuelle tilretteleggingstiltak. 6% har kjennskap til minst ett tilretteleggingstiltak ved sin fagskole, og 4% har benyttet et tilretteleggingstiltak.

Blant studentene med varige funksjonsnedsettelser (som har behov for individuell tilrettelegging, eller som ikke vet om de har slike behov) kjenner 4 av 10 kjenner til det vanligste tiltaket; utvidet tid på eksamen. Like mange – 4 av 10 – vet ikke hvilke tilretteleggingsmuligheter fagskolen kan tilby.

Tiltak for å støtte fagskolenes arbeid med målgruppen ses i sammenheng med lovgivningen og knytter seg til behov for informasjon og kompetanseheving. Den enkelte fagskoles arbeid bør knyttes til en fast kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser. Ved å synliggjøre tilretteleggingsfeltet som et ansvarsområde kan det legges til rette for bedre kartlegging av individuelle tilretteleggingsbehov hos studentene. Studentrådets involvering i arbeidet med inkluderende læringsmiljø kan styrkes gjennom arbeid med handlingsplan for universell utforming/ læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser.

Å sørge for at tilretteleggingsarbeidet utvikles i samsvar med endringer i lovgivningen krever en koordineringsinnsats og kunnskapsutvikling tilpasset interessentene. NOKUTs veiledning ses her som sentral.