Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsbarometeret 2019

Arbeidslivets kompetansebehov handler om mer enn fagkunnskapRapportTilhører rapportserie: Nei

Virksomhetsbarometeret 2019 viser at virksomhetenes udekkede kompetansebehov har hatt en moderat økning siden 2016.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Linda Beate Berg, Ane Mathea Bjønness-Ekerheim, Olena Tkachenko
Publisert:10.02.2020

Sammendrag

Virksomhetsbarometeret 2019 viser at arbeidslivets kompetansebehov handler om mer enn formell kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Mange arbeidsgivere oppgir at ansattes sosiale og emosjonelle ferdigheter er viktige for deres virksomheter.

Virksomhetenes udekkede kompetansebehov har økt siden 2016. Økningen har skjedd i privat sektor og i de største virksomhetene.

De mest kunnskapsintensive virksomhetene arbeider mest med kompetanseutvikling. Virksomhetene med mange ansatte med høyere utdanning har størst andel som kartlegger de ansattes kompetanse, og det er flest blant de som har kjennskap til realkompetansevurdering. I tillegg klarer de i størst grad å finne relevante etter- og videreutdanningstilbud.

15 prosent av virksomhetene klarer i liten eller svært liten grad å finne relevante etter- og videreutdanningstilbud.

Sosiale og emosjonelle ferdigheter er viktige for virksomhetene, og spesielt kommunikasjon og samarbeid. Når respondentene ble bedt om å velge ut én ferdighet som den viktigste for virksomheten, svarte 31 prosent at kommunikasjon med andre er den viktigste ferdigheten, etterfulgt av fagkompetanse (29 prosent) og evne til samarbeid (17 prosent). Kvinnelige ledere syns i større grad at sosiale og emosjonelle ferdigheter er viktige. Det at virksomheten kartlegger ansattes kompetanse, øker viktighetsgraden av sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Rekruttering og utvikling av kompetanse hos den delen av befolkningen som er ute av arbeidslivet, er en måte å fylle kompetansegapet på. Personer med langvarig fravær fra arbeidslivet er den gruppen som færrest har ansatt (15 prosent). En av fem virksomheter svarer at de har ansatt noen uten fullført videregående skole, mens om lag en fjerdedel har ansatt noen med svake norskkunnskaper, og det samme antallet gjelder rekruttering av arbeidstakere i alderen 50 år eller eldre. Unge arbeidstakere under 30 er den mest ansatt gruppen, og halvparten av virksomhetene oppgir at de har rekruttert noen fra denne aldersgruppen. Felles for virksomhetene som i større grad oppgir at de har rekruttert noen, er at de har mange ansatte, har flest ansatte med korte utdanninger, og er blant de virksomhetene som melder om stort kompetansebohov.