Hopp til hovedinnhold

Bransjeprogrammet 2021-2022

En oppsummering av data innhentet gjennom rapporteringer i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling

NotatTilhører rapportserie: Ja

Rapporten er en oppsummering av resultater fra cirka 220 gjennomførte kompetansetilbud i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Oppsummeringen tar for seg tilbudenes omfang, deltakertall, fullføringsgrad samt praktisk gjennomføring, herunder format og geografisk spredning.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Redaktør:Margrethe Marstrøm Svensrud
ISSN:2703-9110
Forfattere:Simen Blaker, Synne Øverland Grønvold
Publisert:06.11.2023

Sammendrag

Rapporten oppsummerer resultater fra cirka 220 gjennomførte kompetansetilbud i Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Den tar for seg tilbudenes omfang, deltakertall, fullføringsgrad samt praktisk gjennomføring, herunder format og geografisk spredning.

Gjennomgangen viser at en betydelig andel av tilbudene i flere bransjer er rettet mot grønn omstilling. Forholdet mellom tilgjengelige plasser og påmeldte, illustrerer at det er høy etterspørsel etter tilbudene. Nesten 9700 personer har meldt seg på de ulike tilbudene.

Analysene viser en gjennomgående fullføringsgrad på litt over 60 %. Det er flest studenter som fullfører i høyere yrkesfaglig utdanning. Det er tilbudene på mellom 51 og 100 undervisningstimer som har høyest fullføringsgrad.

De aller fleste tilbudene i bransjeprogrammet er heldigitale eller en kombinasjon av fysisk og digitale tilbud. Når det gjelder tilbydernes geografiske plassering, er spredning over hele landet, med unntak av Troms og Finnmark. Flertallet er lokalisert på Østlandet.

Summary

The report is a summary of results from approximately 220 completed competence courses in Tripartite sector program for skills development.

The summary deals with the scope of the offers, number of participants, degree of completion and practical implementation, including format and geographical spread.

The review shows that a significant proportion of the offers in several sectors are aimed at green transition. The ratio between available places and those registered illustrates that there is a high demand for the courses. Almost 9,700 people have signed up for the various courses.

The analyzes show a consistent completion rate of just over 60%.

Most students complete higher vocational education, and it is the courses between 51-100 teaching hours that have the highest completion rate.

The report also shows that education institutions in central Eastern Norway offers most of the courses, while only five competence courses have been completed by providers based in the three northern counties. On the other hand, the trend from the pandemic, shows that most of the courses in the sector program are fully digital or a combination of physical and digital courses.