Hopp til hovedinnhold

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 5

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Hva er Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling

Bransjeprogrammet tildeler årlig tilskudd til en rekke bransjer. Hvilke bransjer vi lyser ut tilskudd for, vil variere. I 2023 er det lyst ut midler i fem bransjeprogram. Se oversikt lengre nede på siden.

Utdanningstilbud i bransjeprogrammene publiseres på utdanning.no:

Hvem står bak

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Bransjeprogrammet er en tilskuddsordning og et viktig virkemiddel i kompetansepolitikken. (lenke til side om kompetansepolitikk)

Tilskuddsordningen ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2018 som ett av flere tiltak i regjeringens kompetansereform "Lære hele livet" (Stortingsmelding 14 – regjeringen.no)

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som forvalter programmet.

Hensikt

Målet med tilskuddsordningen er at bransjene får tilgang på relevant kompetanse. Det er i tillegg et mål at ansatte, permitterte og ledige i bransjene får tilgang på nødvendig kompetanseutvikling, slik at de er bedre rustet til å mestre omstillinger og kan bli stående i arbeid. Hvert bransjeprogram har et programområdestyre som består av partene i arbeidslivet, både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Programområdestyret identifiserer hvilke kompetansebehov og målgrupper som skal prioriteres i utlysning av tilskuddsmidler.
Tilbudene skal være korte og fleksible og kunne kombineres med tilnærmet full jobb. Kompetansetilbudene i bransjeprogrammene er gratis for deltakerne.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Tilbydere av opplæring kan søke om tilskudd, i samarbeid med arbeidslivet. Det er tilbyder av opplæring som skal stå som søker, og som vil være mottaker av tilskudd Et samarbeid med arbeidslivet må dokumenteres før et tilskudd kan utbetales.

Fagskoler som ønsker å søke tilskudd gjennom programmet må involvere fylkeskommunen ved utvikling/tilpasning av fagskoletilbud.

Bransjer som inngår i programmet

Bransjeprogrammet

E-post:bransjeprogrammet@hkdir.no