Hopp til hovedinnhold

Karriereveiledning for flyktninger

Gode grep i samarbeid mellom kommuner og karrieresentre

RapportTilhører rapportserie: Nei

Utgiver:Fafo
Forfattere:Hedda Flatø, Rebekka Ravn Lysvik
Publisert:11.03.2024
Les rapporten hos Fafo

Sammendrag

Dette notatet omhandler hvordan fylkeskommunale karrieresentre og kommuner kan samarbeide om god karriereveiledning for nyankomne flyktninger. Med integreringsloven som trådte i kraft 1. januar 2021, fikk nyankomne flyktninger og innvandrere rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning (Integreringsloven § 11). Målet er å bidra til at den enkelte skal kunne ta informerte valg om arbeid og utdanning og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov.

I 2022-23 undersøkte Fafo hvordan ordningen med obligatorisk karriereveiledning for nyankomne fungerer. Fafo fant at god kommunikasjon og tydelig rolleavklaring mellom karrieresenter og kommune virket avgjørende for at karriereveiledningen skulle fungere godt. Høsten 2023 har Fafo, på oppdrag fra HK-dir, undersøkt hva slags tiltak som kan gi god obligatorisk karriereveiledning innen rammene og begrensningene de observerte i den første delen av studien.

I notatet gir Fafo anbefalinger om seks gode grep: (1) Møteplasser og kontaktflater mellom karrieresenter og kommune, (2) Mulighet for fleksibilitet knyttet til tidspunkt for karriereveiledning, (3) Formidling av informasjon om karriereveiledning til deltaker før veiledningen, (4) Informasjon om deltaker til karriereveileder før veiledningen, (5) Mulighet for veiledning som en lengre prosess, (6) Heve kvaliteten på karriereveileders notat.

HK-dir ser frem til å følge opp anbefalingene i samarbeid med karrieresentrene og kommunene.