Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling ved grønn omstilling – hvem trenger det mest?

Kjennetegn ved sysselsatte i omstillingsutsatte næringer

NotatTilhører rapportserie: Ja

Grønn omstilling stiller nye og endrede krav til kompetansen i hele arbeidslivet. Samtidig er det forventninger om at noen må omstille seg mer enn andre. Vi har sett nærmere på hva som kjennetegner denne gruppen.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
ISSN:2703-9110
Forfattere:Kristine Sundberg
Publisert:03.07.2024

Sammendrag

Grønn omstilling fører til endringer i næringer, yrker og arbeidsoppgaver. Ansatte i alle deler av arbeidslivet kan få behov for ny eller endret kompetanse. For noen næringer blir omstillingen imidlertid ekstra stor. De som jobber i disse næringene, kan få særlig behov for kompetanseutvikling.

De som jobber i omstillingsutsatte næringer har oftere kortere utdanning sammenliknet med andre næringer, på enten grunnskole- eller videregående skolenivå. Kompetansebehovene, og dermed behovene for kompetanseutvikling, vil imidlertid kunne se forskjellig ut for ulike grupper, som for eksempel fagarbeidere og ufaglærte.

Mange av de som jobber i omstillingsutsatte næringer med utdanning fra videregående opplæring har yrkeskompetanse. Her finner vi mange håndverkere og prosess- og maskinoperatører. Sistnevnte er en yrkesgruppe det kan bli mindre behov for ved nedskalering av olje- og gassaktivitet. Flere av disse vil dermed kunne få behov for ny kompetanse.

Samlet sett deltar de som jobber i omstillingsutsatte næringer i mindre grad i kompetanseutvikling enn i andre næringer. Det kan være en utfordring dersom det er her behovene for mer kompetanse er aller størst. Det jobber flere menn enn kvinner i omstillingsutsatte næringer. I enkelte av næringene jobber det også en relativt stor andel eldre. Dette er to grupper som generelt deltar mindre i kompetanseutvikling.

Videre opplever de som jobber i omstillingsutsatte næringer mindre krav til og muligheter for kompetanseutvikling på jobb. Dette kan ses i sammenheng med den relativt lavere deltakelsen i kompetanseutvikling. Samtidig kan det oppfattes som bekymringsfullt fordi virksomheter i omstillingsutsatte næringer rapporterer om store og udekkede kompetansebehov i dag. I tillegg vet vi at kompetanseutvikling i arbeidslivet vil være viktig for å lykkes med den grønne omstillingen.