Hopp til hovudinnhald

Tilsette ved universitet og høgskular 2023

StatistikkTilhøyrer rapportserie: Nei

Denne statistikken er basert på institusjonane si årlege innrapportering til DBH, og syner kor mange årsverk kvar institusjon har på teljetidspunktet 1. oktober.

Publisert:08.11.2023
Sjå tala på dbh.hkdir.no

Sammendrag

I statistikken blir årsverka delt inn i ulike kategoriar, som til dømes undervisnings- og forskarstillingar, støttestillingar for undervisning og forsking, og teknisk-administrative stillingar.

Til saman utgjer desse tala eit kunnskapsgrunnlag som mellom anna blir brukt for å dokumentere kjønnsbalanse, bruk av mellombels tilsetjing, aldersfordeling, og storleik på fagmiljø i forhold til studenttalet.

Summary

Updated figures for full time equivalent (FTE) staff at Norwegian higher education institutions. Figures per October 2023.