Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2019: Læringsintensivt arbeid

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2019

RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten handler om sysselsatte med læringsintensivt arbeid i norsk arbeidsliv, og presenterer resultater fra utvalgsundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren 2008-2019.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Pia Ianke
Publisert:01.09.2021

Sammendrag

Rapporten handler om sysselsatte med læringsintensivt arbeid og presenterer resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2019. I 2019 hadde 64 prosent av de sysselsatte i alderen 22–66 år læringsintensivt arbeid, noe som innebærer at de har jobber som i stor eller ganske stor grad krever mye læring og jobber der de har svært gode eller ganske gode muligheter for læring.

  • Kjønn: Tidligere hadde en høyere andel av menn enn av kvinner læringsintensivt arbeid. De siste tre årene er kjønnsforskjellene visket ut.
  • Alder: Sysselsatte over 60 år har sjeldnere læringsintensivt arbeid enn yngre. I 2019 har de fire yngste aldersgruppene omtrent like stor grad av læringsintensivt arbeid, mens det tidligere var sysselsatte i tretti- og førtiårene som oftest jobbet læringsintensivt.
  • Utdanning: Andelen med læringsintensivt arbeid øker med lengden på utdanningen, men forskjellene er noe mindre enn tidligere.
  • Landbakgrunn: Andelen innvandrere med læringsintensivt arbeid har gått ned fra 2018, og forskjellene i forhold til den øvrige befolkningen har økt.
  • Sektor: Sysselsatte i offentlig sektor har oftere læringsintensive jobber enn i privat sektor. Det har vært en økning i andelen i offentlig sektor de siste årene selv om det er en liten nedgang fra 2018 til 2019.
  • Arbeidstid: Heltidsansatte har oftere læringsintensivt arbeid enn deltidsansatte. Likevel har vi sett en økning både blant de med kort og lang deltid de siste årene, slik at forskjellene har blitt mindre.
  • Ansettelsesforhold: Fast ansatte har oftere læringsintensivt arbeid enn midlertidig ansatte, men forskjellene har minket noe over tid.
  • Virksomhetsstørrelse: Andelen med læringsintensive jobber øker med virksomhetsstørrelsen. Men det har både vært en nedgang i store virksomheter og en økning i de minste virksomhetene de siste årene.
  • Yrke: Ledere og personer med akademiske yrker og høyskoleyrker har oftest læringsintensivt arbeid, men andelen blant ledere har gått ned, mens andelen i kontoryrker m.m., og blant yrkesgruppen som omfatter renholdere m.m. har gått noe opp de siste årene.
  • Næring: Det er store forskjeller mellom næringene. 83 prosent i finansierings- og forsikringsvirksomhet og 50 prosent innen transport og lagring og overnattings- og serveringsvirksomhet har læringsintensivt arbeid.