Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Livslang læring 2019: Læringsintensivt arbeid

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2019RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten handler om sysselsatte med læringsintensivt arbeid i norsk arbeidsliv, og presenterer resultater fra utvalgsundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren 2008-2019.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Pia Ianke
Publisert:01.09.2021

Rapporten handler om sysselsatte med læringsintensivt arbeid og presenterer resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2019. I 2019 hadde 64 prosent av de sysselsatte i alderen 22–66 år læringsintensivt arbeid, noe som innebærer at de har jobber som i stor eller ganske stor grad krever mye læring og jobber der de har svært gode eller ganske gode muligheter for læring.

  • Kjønn: Tidligere hadde en høyere andel av menn enn av kvinner læringsintensivt arbeid. De siste tre årene er kjønnsforskjellene visket ut.
  • Alder: Sysselsatte over 60 år har sjeldnere læringsintensivt arbeid enn yngre. I 2019 har de fire yngste aldersgruppene omtrent like stor grad av læringsintensivt arbeid, mens det tidligere var sysselsatte i tretti- og førtiårene som oftest jobbet læringsintensivt.
  • Utdanning: Andelen med læringsintensivt arbeid øker med lengden på utdanningen, men forskjellene er noe mindre enn tidligere.
  • Landbakgrunn: Andelen innvandrere med læringsintensivt arbeid har gått ned fra 2018, og forskjellene i forhold til den øvrige befolkningen har økt.
  • Sektor: Sysselsatte i offentlig sektor har oftere læringsintensive jobber enn i privat sektor. Det har vært en økning i andelen i offentlig sektor de siste årene selv om det er en liten nedgang fra 2018 til 2019.
  • Arbeidstid: Heltidsansatte har oftere læringsintensivt arbeid enn deltidsansatte. Likevel har vi sett en økning både blant de med kort og lang deltid de siste årene, slik at forskjellene har blitt mindre.
  • Ansettelsesforhold: Fast ansatte har oftere læringsintensivt arbeid enn midlertidig ansatte, men forskjellene har minket noe over tid.
  • Virksomhetsstørrelse: Andelen med læringsintensive jobber øker med virksomhetsstørrelsen. Men det har både vært en nedgang i store virksomheter og en økning i de minste virksomhetene de siste årene.
  • Yrke: Ledere og personer med akademiske yrker og høyskoleyrker har oftest læringsintensivt arbeid, men andelen blant ledere har gått ned, mens andelen i kontoryrker m.m., og blant yrkesgruppen som omfatter renholdere m.m. har gått noe opp de siste årene.
  • Næring: Det er store forskjeller mellom næringene. 83 prosent i finansierings- og forsikringsvirksomhet og 50 prosent innen transport og lagring og overnattings- og serveringsvirksomhet har læringsintensivt arbeid.