Hopp til hovedinnhold

Etablering av mentorordninger

En kartlegging av institusjonenes arbeid og behov for dialog og erfaringsdeling

NotatTilhører rapportserie: Ja

Utgiver:Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
Forfattere:Nataskja Lie, Terje Kolbu Jacobsen
Publisert:08.10.2020

Sammendrag

Hovedfunn fra kartleggingen

Status i arbeidet med etablering av mentorordninger ved institusjonene

 • I sonderingsfasen når det gjelder etablering av mentorordninger
 • Ofte ingen eller få formelle mentorordninger per i dag
  • Unntak: institusjoner som har mentorordninger fra før: vurderer å utvide disse
 • Definisjonsproblematikk: uklart hva mentorordninger er, og hvilket problem de skal løse

Kunnskapsgrunnlaget:

 • Institusjoner innhenter kunnskap og vurdere ulike modeller for mentorordninger Vurderer overføringsverdi av mentorordninger ved andre fakulteter/ institusjoner Viser til UiB rapport av 2018 «Utredning av mentorordninger i høyere utdanning» Ser til NMBU-prosjektet «Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap»

Erfaringer:

 • Ulike behov, ressurser og muligheter for å etablere nye mentorordninger Avhenger av institusjonenes størrelse og fagretning
 • Ulike typer ordninger, for eksempel: prosedyrer for oppfølging, samtaletilbud, kollokviegruppe, møteplass, «Buddy ordning», mentorer fra arbeidslivet/ i praksis
 • Ulik organisering av ordninger: Mentorer er viderekomne studenter/ansatte/eksterne
  • Ulik forankring: på instituttnivå, eid av studenter, obligatorisk eller frivillig ordning
 • Ulik finansiering av ordninger: mentor er lønnet eller ulønnet; kostnader dekkes av: fakultetet, læringsmiljøutvalget, gjennom lokale midler, eksterne midler
 • Premisser for fremtidige ordninger: må «dekke et hull», ha en tydelig merverdi
  • viktig å kartlegge hva som allerede fins fra før, mentorordning har ikke kun faglige aspekter, men også generiske ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsing med flere.

Utfordringer:

 • Definisjonsproblematikk/avgrensing: Hvilke ordninger kan forstås som mentorordning?
 • Finansiering
 • Manglende deltagelse i frivillige ordninger (frafall i for eksempel eksamensperioder)
 • Tilbakemeldingskultur: studenter som oppfatter faglig kritikk som «trakassering»

Institusjonenes behov for støtte fra Diku:

 • Begrepsavklaring og merverdi: ikke «etablere kun for å etablere», men identifisere hva som er gjort og hvor det er «hull» som mentorordninger kan dekke
 • Behov for å spre kunnskap og best praksis: det som går bra og det som ikke fungerer så bra: nettside, samlinger, konferanse, nyhetsbrev og veileder
 • Finansiering: ønsker informasjon om Diku har ordninger og programmer som institusjonene kan søke på i denne sammenhengen
 • Etablere dialog med departementene, fremme behov for politisk prioritering av og midler for mentorordninger
 • Foreslå å lyse ut midler for å forske på mentorordninger.