Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Etablering av mentorordninger

En kartlegging av institusjonenes arbeid og behov for dialog og erfaringsdelingNotatTilhører rapportserie: Nei

Utgiver:Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
Forfattere:Nataskja Lie, Terje Kolbu Jacobsen
Publisert:08.10.2020

Hovedfunn fra kartleggingen

Status i arbeidet med etablering av mentorordninger ved institusjonene

 • I sonderingsfasen når det gjelder etablering av mentorordninger
 • Ofte ingen eller få formelle mentorordninger per i dag
  • Unntak: institusjoner som har mentorordninger fra før: vurderer å utvide disse
 • Definisjonsproblematikk: uklart hva mentorordninger er, og hvilket problem de skal løse

Kunnskapsgrunnlaget:

 • Institusjoner innhenter kunnskap og vurdere ulike modeller for mentorordninger Vurderer overføringsverdi av mentorordninger ved andre fakulteter/ institusjoner Viser til UiB rapport av 2018 «Utredning av mentorordninger i høyere utdanning» Ser til NMBU-prosjektet «Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap»

Erfaringer:

 • Ulike behov, ressurser og muligheter for å etablere nye mentorordninger Avhenger av institusjonenes størrelse og fagretning
 • Ulike typer ordninger, for eksempel: prosedyrer for oppfølging, samtaletilbud, kollokviegruppe, møteplass, «Buddy ordning», mentorer fra arbeidslivet/ i praksis
 • Ulik organisering av ordninger: Mentorer er viderekomne studenter/ansatte/eksterne
  • Ulik forankring: på instituttnivå, eid av studenter, obligatorisk eller frivillig ordning
 • Ulik finansiering av ordninger: mentor er lønnet eller ulønnet; kostnader dekkes av: fakultetet, læringsmiljøutvalget, gjennom lokale midler, eksterne midler
 • Premisser for fremtidige ordninger: må «dekke et hull», ha en tydelig merverdi
  • viktig å kartlegge hva som allerede fins fra før, mentorordning har ikke kun faglige aspekter, men også generiske ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsing med flere.

Utfordringer:

 • Definisjonsproblematikk/avgrensing: Hvilke ordninger kan forstås som mentorordning?
 • Finansiering
 • Manglende deltagelse i frivillige ordninger (frafall i for eksempel eksamensperioder)
 • Tilbakemeldingskultur: studenter som oppfatter faglig kritikk som «trakassering»

Institusjonenes behov for støtte fra Diku:

 • Begrepsavklaring og merverdi: ikke «etablere kun for å etablere», men identifisere hva som er gjort og hvor det er «hull» som mentorordninger kan dekke
 • Behov for å spre kunnskap og best praksis: det som går bra og det som ikke fungerer så bra: nettside, samlinger, konferanse, nyhetsbrev og veileder
 • Finansiering: ønsker informasjon om Diku har ordninger og programmer som institusjonene kan søke på i denne sammenhengen
 • Etablere dialog med departementene, fremme behov for politisk prioritering av og midler for mentorordninger
 • Foreslå å lyse ut midler for å forske på mentorordninger.