Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Utdanningssamarbeid med Sør-Korea

bakgrunnsnotatNotatTilhører rapportserie: Nei

Dette bakgrunnsnotatet om høyere utdanning i Sør-Korea er en sammenstilling av informasjon fra åpne kilder. Notatet viser også til lenker og nyttig informasjon hos andre aktører som jobber for å styrke samarbeidet mellom Norge og Sør-Korea.

Utgiver:Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
Forfattere:Bjarte Håvik
Publisert:01.01.2021

Sør-Korea er fra 2021 inkludert i den norske regjeringens strategi for samarbeid innen høyere utdanning og forskning med utvalgte land utenfor Europa – Panorama (heretter Panoramastrategien). De utvalgte landene er ledende kunnskapsnasjoner og/eller fremvoksende økonomier med stor betydning for Norge og norske fagmiljø. Kunnskapsdepartementet er koordinerende departement for strategien. Den første strategiperioden fra 2016 til 2020 omfattet seks land: Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. I neste strategiperiode fra 2021 til 2027 er tre nye land inkludert: Sør-Korea, USA og Canada. USA og Canada har lenge vært svært viktige samarbeidspartnere for norsk kunnskapssektor.

Sør-Korea er et nytt og til dels ubeskrevet samarbeidsland, men samtidig et land med en kraftig vekst i internasjonal studentmobilitet. Dette notatet fra Diku er ment å gi en innføring i sørkoreansk høyere utdanningssektor, sett i lys av landets formidable endring fra å være en fattig, nyetablert og selvstendig stat til å bli en kunnskapsdrevet og internasjonal økonomisk
stormakt i løpet av få tiår.

Regjeringen ønsker at Panoramastrategien engasjerer studenter, forskere, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv til en felles innsats for ny kunnskap, økt verdiskaping og internasjonalt samarbeid. Strategiens mål er derfor å bygge opp om 1) godt samspill mellom høyere utdanningssamarbeid og forskningssamarbeid, 2) gode koblinger til arbeids- og næringsliv, 3) god studentmobilitet, og 4) godt samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid.

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet med Panorama-landene har Diku, Forskningsrådet og Innovasjon Norge et operativt ansvar for å bidra til godt samspill mellom utdanning, forskning og næringslivssamarbeid. Det er et mål at bakgrunnsnotatet kan bidra til økt bruk av Dikus virkemidler for samarbeid med Panorama-landene samt synergier med
internasjonale program (UTFORSK, INTPART og Erasmus+).

Evalueringen av første periode av Panoramastrategien "Mot mer og bedre kunnskapssamarbeid?" ligger blant annet til grunn for utformingen av neste strategiperiode, og dermed samarbeidet med Sør-Korea.