Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning i høyere utdanning

RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Utgiver:Proba samfunnsanalyse
Publisert:03.04.2023

Denne rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning ved universiteter og høgskoler i Norge. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra HK-dir. Funnene i rapporten er innhentet gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentgjennomgang.

Funnene viser blant annet at:

  • rundt 75 prosent av studentene har tilbud om karriereveiledningstjenester gjennom sin UH-institusjon eller samskipnad
  • ved en del institusjoner brukes tilbudet såpass lite, at det fremstår som et formelt tilbud, men ikke reell tilgang
  • ca. halvparten av tjenestene oppgir at kapasiteten ikke dekker etterspørselen
  • blant de institusjonene som har oppgitt antall ansatte i karrieretjenesten, har antall studenter per ansatt økt fra 2000 i 2014 til 2900 i 2022
  • unge forskere dekkes i hovedsak ikke av veiledningstilbudet som gis til studentene

Andre temaer som belyses:

Rapporten tar for seg karriereveiledningens plass i universitets- og høgskolesektoren både i Norge og internasjonalt og undersøker også karriereveiledningens plass i strategier og styringsdokumenter ved utvalgte norske utdanningsinstitusjoner.