Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Digital fjernundervisning i norsk og samfunnskunnskap

Behov, tilbud og erfaringerRapportTilhører rapportserie: Nei

Proba har utredet bruk av digital fjernundervisning i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Rapporten anbefaler tiltak og peker på suksesskriterier for å legge til rette for digital fjernundervisning og større fleksibilitet i opplæringstilbudet.

Utgiver:Proba samfunnsanalyse
Redaktør:Henrik Sætra (prosjektleder)
ISSN:1891-8093
Publisert:04.09.2023

Sammendrag

Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere er viktige integreringspolitiske tiltak, og tilbys i regi av kommunene. På grunn av store variasjoner i antall deltakere, er kommunene avhengig av en viss fleksibilitet i tilbudet. På oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Proba utredet bruk av digital fjernundervisning i opplæringen, og hvordan dette bidrar til å legge til rette for slik fleksibilitet.

Hovedfunn

 • Det er relativt få etablerte tilbud og lite systematisk arbeid med digital fjernundervisning
 • Fjernundervisning bør ikke erstatte ordinær stedsbasert opplæring
 • Ulike deltakere har ulike forutsetninger
 • Særlige utfordringer for beboere i asylmottak
 • Kompetanse og lokal forankring i kommunene er avgjørende
 • Eksisterende læringsplattformer og læremidler er ikke tilfredsstillende

Suksessfaktorer

 • Digital fjernundervisning krever tilpasninger
 • Nødvendig med av institusjonalisering og strategisk forankring i kommunene
 • Behov for infrastruktur og støtte

Anbefalinger

 • Etablere en forsøksordning med sentre for digital fjernundervisning
 • Styrke støtteordninger for voksenopplæringer som arbeider systematisk med å utvikle digitale tilbud
 • Utvikle alternative sosiale tilbud og gode hybride løsninger
 • Etablere en kursportal for digitale fjernundervisningstilbud
 • Øke fokuset på forskning på effektene av digital fjernundervisning for voksne innvandrere
 • Øke samarbeidet i kommunene mellom voksenopplæringene og grunnopplæring for barn og unge