Hopp til hovedinnhold

Kompetansekrav for lærere

Integreringsloven som ble innført 1. januar 2021 setter kompetansekrav for lærere som underviser i norsk etter denne loven.

Sist oppdatert : 9. februar 2024

Den som skal undervise i norsk i kommunen etter integreringsloven, må oppfylle følgende krav:

 • kravene for tilsetting i undervisningsstilling i kapittel 14 i forskrift til opplæringslova
 • 30 studiepoeng i norsk som andrespråk
  (Integreringsforskriften, §67)

Kompetansekrav

Målet med kompetansekravet om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk er å sikre kvalitet i opplæringen. Det er kompetansen i å undervise i norsk som andrespråk som et språkfag som er det vesentlige. Det å lære et andrespråk berører både språklige, kognitive og sosiale aspekter for innlæreren. Kompetansen i norsk som andrespråk skal derfor omfatte

 1. norsk språkstruktur og hvordan norsk språk er i sammenligning med andre språk
 2. sentrale kjennetegn ved andrespråkslæring og flerspråklighetsutvikling
 3. sosiale og menneskelige aspekter som samhandler med andrespråkspråklæring, for eksempel motivasjon, holdninger, alder, et cetera
 4. didaktikk knyttet til undervisning i norsk som andrespråk

Studier som omhandler begynneropplæring i lesing og skriving på et andrespråk for voksne og unge, og som også omhandler læring av norsk som andrespråk, kan også dekke kompetansekravet om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Utdanningstilbud som bare handler om

 • norsk/nordiske språk, eller
 • kulturelle og flerkulturelle aspekter ved læring, eller
 • begynneropplæring i lesing og skriving på norsk for førstespråksbrukere er derfor ikke regnet som tilstrekkelig kompetanse, selv om dette kan være verdifullt og relevant.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiver som skal vurdere læreres kompetanse, og beskrivelsen av kjernekompetansen i norsk som andrespråk i de fire punktene over skal være rammen for å vurdere dette.

Fram til 2029 er det dispensasjon fra kravet om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk for den som var tilsatt i undervisningsstilling før 2021 (Integreringsforskriften, §67).

Tilskudd til videreutdanning

Vi gir  tilskudd til flere universiteter og høgskoler for at de skal tilby videreutdanning i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter integreringsloven. Andre tilbud i norsk som andrespråk ved andre UH-institusjoner kan også benyttes dersom de følger beskrivelsen av kompetanse beskrevet over.