Hopp til hovedinnhold

Stipend- og vikarordning for lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk – 2024/2025

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Vi tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet.

Hvem kan søke

Lærere som arbeider i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan søke.

Det vil si:

 • Lærere som underviser voksne i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere
 • Lærere som underviser i faget norsk for språklige minoriteter i FVO og kombinasjonsforsøket

Lærere som arbeider for en privat opplæringstilbyder med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven, kan også søke i samarbeid med sin arbeidsgiver. Opplæringstilbyderen må være godkjent gjennom godkjenningsordningen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Lærere ansatt hos private tilbydere må være fast ansatt.

Lærere som arbeider ved private tilbydere som ikke er godkjent, men som på oppdrag fra en kommune gir opplæring etter integreringsloven, kan også søke. I så fall skal det legges ved en skriftlig erklæring fra kommunen om at opplæringstilbyderen har dette oppdraget.

En lærer som skal ta videreutdanning kan søke enten stipend eller vikarordning i samarbeid med sin skoleleder/arbeidsgiver ut fra hva som best dekker deres behov. Samme lærer kan ikke søke både på stipendmidler og vikarmidler.

Merk at det er to søknadsfrister:

Frist for å oversende søknad til skoleeier er 1. mars 2024, for lærere som jobber i kommunen eller fylkeskommunen. Dette skal gjøres på epost til skoleeier. Se nedenfor for informasjon om hvordan private tilbydere kan søke.

Frist for å laste opp søknader i tilskuddsportalen er 15. mars 2024 klokken 17:00. Dette skal gjøres av skoleeier.

Søknadsfrist

15. mars 2024 kl. 16.00

Om tilskuddet

Hensikten med tilskuddet

Tilskuddsbeløp

Vi tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet:

 • I stipendordningen kan du få 126 000 kroner for å ta 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.
 • I vikarordningen skal du frigjøres fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, slik at du får tid til å studere uten at du går ned i lønn. Vikartilskuddet er på kr. 227 000.

Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder.

Vilkår for tilskuddet

Hva slags utdanning støttes?

Læreren velger selv et studium i norsk som andrespråk som er spesielt rettet inn mot norskopplæring for voksne innvandrere eller generelle studier i norsk som andrespråk. Læreren søker selv om opptak til studiet ved aktuell høyskole eller universitet. Mer informasjon om aktuelle studier her.

Ved søknad om stipend, avhenger beløpet av hvor mange studiepoeng læreren mangler for å oppfylle kompetansekravet, med maksimum kr 126 000 for 30 studiepoeng.

 • Lærere som mangler mer enn 15 studiepoeng for å oppfylle minimumskravet, kan få innvilget fullt stipend på kr 126 000, for å ta studiepoengene de mangler.
 • Lærere som mangler 15 studiepoeng eller mindre, kan få innvilget stipend på kr 63 000 for å ta studiepoengene de mangler.

Søknader til vikarordningen forutsetter at læreren som søker skal ta 30 studiepoeng.

Denne utlysningen av stipend- og vikarordning er forbeholdt lærere som starter i videreutdanningen høstsemesteret 2024. Planlagt videreutdanning må være avsluttet senest høstsemesteret 2025.

Det er ikke anledning til å søke midler for studier som allerede er påbegynt.

Hvordan skal stipendet brukes?

Disse vilkårene gjelder for søknader om stipend.

Stipendet tilhører læreren som får det innvilget. Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen. Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen. Les mer om skattereglene på skatteetaten.no.

Læreren får utbetalt stipend fra kommunen eller opplæringstilbyder etter at læreren har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Hvordan skal vikarordningen brukes?

Disse vilkårene gjelder for søknader om vikartilskudd.

Tilskuddet utbetales i sin helhet til skoleeier, som skal bruke midlene til å dekke kostnader til vikar for læreren som skal ta videreutdanning.

Lærere som deltar i vikarordningen og tar 30 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av full stilling. Hvordan denne tiden fordeles i løpet av studieåret, avtales lokalt.

Utgifter i forbindelse med studiene

Skoleeierne skal dekke utgifter til reise, opphold og læremidler og lignende for lærere i både stipend- og vikarordningen. Hva dette innebærer bør avtales lokalt i forkant av studiestart.

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter i Norge. Semesteravgiften dekkes ikke av HK-dir.

Lesedager og eksamen

Fri til eksamen og lesedager, og praktisk gjennomføring av studier må avtales lokalt. Dette gjelder også hva eventuell permisjon uten lønn vil ha å si for pensjonsopptjening.

Andre vilkår for tilskuddet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ikke kapasitet til å endre tildeling for en lærer fra stipend til vikarordning, eller omvendt, i etterkant.

Lærere som mottar støtte til videreutdanning fra Utdanningsdirektoratet kan ikke motta stipend eller vikartilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for den samme perioden.

Slik søker du

Offentlig ansatte lærere søker i samråd med sin skoleleder. De fyller sammen ut søknadskjema og sender søknaden til skoleeier. Skjema finner du lenger ned på siden. Skoleeier prioriterer søknader og sender dem inn til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom vår tilskuddsportal.

Frist for å oversende søknad til skoleeier er 1. mars 2024. Frist for skoleeier til å laste opp søknader i tilskuddsportalen er 15. mars 2024 kl. 17:00.

Fast ansatte lærere hos private tilbydere som er godkjent (se over), eller hos private tilbydere som har erklæring om oppdrag fra en kommune, søker i samråd med sin leder. Private tilbydere skal ikke sende sin søknad til en kommune, men laster den opp selv i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sin tilskuddsportal, innen 15.mars 2024 kl. 17:00.

Veiledning og maler

Søknadsskjema fra kommunale/fylkeskommunale skoler skal fylles ut og sendes inn til skoleeier. Skoleeier skal prioritere mottatte søknader. De kan bruke dette skjemaet til det:

Registrer søknad

Tilskuddsportalen: Her skal skoleeiere og private opplæringstilbydere laste opp søknadsskjemaene innen 15. mars kl. 17:00.

Slik behandler vi søknaden

Skoleeier prioriterer søknadene fra sine skoler. Etter at skoleeier har prioritert søknadene, sendes disse til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som gjør den avsluttende behandlingen og fatter vedtak.

Skoleeier skal prioritere søknader som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • lærere ansatt ved skoler som ikke har noen lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk
 • lærere som ikke har noen studiepoeng i norsk som andrespråk
 • lærere som har lærerutdanning
 • lærere som underviser i norsk etter integreringsloven i mesteparten av sin undervisningstid

I tillegg kan skoleeier prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.

Søknader fra private opplæringstilbydere behandles av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse etter de samme kriteriene.

Søknadene behandles med de opplysningene som foreligger ved søknadsfristens utløp. Søknader som sendes inn gjennom andre kanaler, eller ikke er komplette ved utgang av søknadsfrist, vil ikke bli behandlet.

Det oppfordres til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om støtte slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen.

Vurdering

Hvordan fordeles tilskuddene?

Støtten tildeles etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering av oppfyllelse av ordningens kriterier og formål. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse følger skoleeiers prioriteringer av kvalifiserte søknader. Utover dette er følgende prioriteringer førende:

 • Vi prioriterer for å oppnå geografisk spredning på kompetansehevingen.
 • Vi prioriterer kommuner uten lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Når får du svar?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fatter vedtak og informerer søkerne om resultatet innen utgangen av april.

Rapportering og oppfølging

Rapport etter avsluttet utdanning leveres gjennom søknadsportalen. Tilskuddsbrevet vil inneholde informasjon om rapportering.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00