Hopp til hovedinnhold

Hva er kvalitetsrammeverket?

Et konkret mål for Nasjonalt kvalitetsrammeverk er at det blir brukt som verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket skal være nyttig både for utvikling av kvalitet i praksisfeltet, og for styring og ledelse. Her kan du lese mer om bakgrunn og begreper, laste ned fagrapporten eller plakater og modeller.

Sist oppdatert : 18. mars 2024

Fagrapport

I rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning - Presentasjon av områdene kompetansestandarder, karrierekompetanse og etikk presenteres det faglige arbeidet som har resultert i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning mer detaljert.

Karriereveiledningstjenester av høy kvalitet

Et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal bidra til at befolkningen har tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet.

Karriereveiledningstjenestene i Norge tilbys i flere ulike sektorer og for mange ulike målgrupper, tjenestene er mangfoldige og rammebetingelsene de leveres innenfor kan variere. Noen ganger er karriereveiledning hovedoppgaven i en tjeneste, andre ganger er veiledningen integrert som en del av andre tjenester. Uavhengig av hvor og hvordan karriereveiledningen tilbys, er det et mål at tjenestene har høy kvalitet.

Det foregår allerede mye godt arbeid knyttet til kvalitet i karriereveiledningstjenestene i Norge, også uten et nasjonalt kvalitetsrammeverk å støtte seg til. Målet med å utvikle et tverrsektorielt nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, er å gi praktikere, eiere, ledere og fagfeltet for øvrig et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning.

Kvalitet er ikke noe som kommer av seg selv, men er som regel resultat av et kontinuerlig fokus og langsiktig innsats. Kvalitetsutvikling er ikke noe man blir ferdig med én gang for alle, det er et kontinuerlig pågående arbeid som krever engasjement og innsats fra flere deler av organisasjonen.

Den konkrete jobben må gjøres av eiere, ledere og praktikere sammen. Et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning kan forhåpentligvis gi støtte, inspirasjon, struktur og praktisk hjelp til å jobbe med kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenestene i Norge.

Bakgrunn

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har et nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene. Målet er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn anbefaler at det blir utviklet et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Et tverrsektorielt kvalitetsrammeverk blir sett på som et viktig sammenbindende grep i et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Det overordnede målet er at kvalitetsrammeverket skal bidra til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer i Norge. Kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledningen er avgjørende for at tjenestene skal gi det ønskede utbytt et, både for individ og samfunn.

Som en oppfølging av NOU 2016:7 fikk Kompetanse Norge i tildelingsbrevet for 2017 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede og igangsette utviklingen av et kvalitetsrammeverk for karriereveiledningstjenester i samarbeid med andre karriereveiledningsaktører.

Sentrale begreper

Her presenteres definisjonene som legges til grunn for kvalitetsrammeverket. Disse er ikke ment å skulle erstatte andre tilgjengelige definisjoner, men bidra som en ramme i forståelsen av kvalitetsrammeverket. En mer detaljert beskrivelse av begrepene finner du i fagrapporten.

Film om karriereveiledning på flere språk

Hva er karriereveiledning? Hvordan kan vi tenke vi rundt begrepet karriere? Og når er karriereveiledning relevant? Vi har laget en film som skal gi et bilde av karriereveiledning. Den er oversatt til både engelsk, ukrainsk, russisk, fransk og arabisk, og kan brukes i undervisning eller som en introduksjon.

Rettigheter og bruk av materiale på nettsiden

Du er velkommen til å bruke modellene fra rammeverket i egne presentasjoner.

Alt materiale som er tilgjengelig kan fritt lastes ned og brukes. Ved bruk av materiale skal Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse krediteres. Send en forespørsel til redaktør dersom du skal holde en presentasjon om Nasjonalt kvalitetsrammeverk og ønsker å få tilsendt en godkjent powerpoint-presentasjon.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eier alt materiale inkludert alle modeller og illustrasjoner på dette nettstedet. Bildemateriale er vernet etter til enhver tid gjeldende lovverk om opphavsrett, for tiden åndsverkloven, og skal ikke benyttes utenfor den faglige sammenhengen Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Last ned plakater og modeller

Ønsker du å bruke modellene til Nasjonalt kvalitetsrammeverk i egne presentasjoner eller laste ned plakater til oppheng på vegg? Gå til egen side for å laste ned det du trenger.

Kontakt oss

Kvalitet i karriereveiledning

Redaktør

E-post:redaktor.kik@hkdir.no