Hopp til hovudinnhald

Oppgåvene og prosjekta våre

Vi jobbar med utvikling av politikk og verkemiddel på karriererettleiingsområdet, og har fleire pågåande prosjekt på feltet.

Karriererettleiing i skolen

Vi har det faglege ansvaret for karriererettleiing i ungdomsskolen og vidaregåande opplæring.

Karriererettleiing for integrering

Slik er organiseringa av karriererettleiing for flyktningar.

Karriererettleiing ved universitet og høgskolar

Vi bidrar til utvikling av karriererettleiingstenesta ved universitet og høgskoler.

Samarbeid om karriererettleiing for ledige og utsatte grupper

Saman med andre offentlege aktørar utviklar me opplærings- og utdanningstenester for ledige og utsette grupper på arbeidsmarknaden.

Prosjekt hos utdanning.no

Utdanning.no har ein rekkje ressursar som er nyttig for deg som jobbar som karriererettleiar.

Europass

Europass er et gratis nettverktøy som du kan bruke til å dokumentere dine kvalifikasjoner, og planlegge din utdanning og karriere i Europa.