Hopp til hovedinnhold

Organisering og samarbeid

På denne siden finner du informasjon om innføring av modulstrukturert opplæring for voksne, og om hvordan samarbeid mellom de rette aktørene kan bidra til et best mulig opplæringstilbud.

Sist oppdatert : 10. april 2024

Målgruppen for denne siden er skoleeiere og ledere, samt ledere i Nav og flyktningetjenesten og kontaktpersoner i bedrifter og virksomheter som tar i mot deltakere, som lærebedrifter og praksisplasser, og har ansvar for organisering av opplæringen.

Innføring og utviklingsarbeid med nye læreplaner

Modulstrukturert opplæring - et verktøy for å integrere flere innvandrere i arbeidslivet

Modulstrukturert opplæring har som mål å gi en bedre kobling mellom introduksjonsprogram, norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring for voksne og arbeidsmarkedsopplæring, slik at flere får den opplæringen de trenger for å oppnå ønsket sluttkompetanse. Dette skal hjelpe de som står utenfor arbeidslivet i dag til å få en vei inn. I dette miniforedraget forteller statistikksjefen for Nav, Ulf Andersen, hvorfor det er viktig å integrere flere innvandrere i arbeidslivet.

Erfaringer fra tidligere reformarbeid og innføringer av nye læreplaner

Reformarbeid og innføring av nye læreplaner kan være både spennende og utfordrende. I denne filmen viser Geir Salvesen fra Universitetet i Sørøst-Norge til erfaringer fra tidligere implementerings- og reformarbeid i skolen. Han henvender seg til deg som skoleleder: Hva er sentralt for å sikre god implementering av de nye FOV-læreplanene, hvordan legge til rette for godt utviklingsarbeid i et lærerkollegium, og hva er viktig å tenke på når man skal lede endringsprosesser?

Lokalt utviklingsarbeid som et ledd i innføringen av nye læreplaner

«Skuleutvikling handler om å skape betre skular!» sier tidligere rektor ved Ålesund Voksenopplæring, Marit Kvamme. Men hvordan skal vi få til dette? I denne filmen vil du som skoleleder få helt konkrete tips og råd om hvordan du kan legge til rette for godt utviklingsarbeid ved din skole.

Innføring av læreplaner – to metodiske veiledningsressurser

Kongsgård skolesenter

Kongsgård skolesenter har utviklet en veiledningsressurs som viser hvordan de har jobbet med innføring av den nye læreplanen i norsk for voksne innvandrere. Metodikken og arbeidsmåtene de har brukt, kan være både aktuelle, nyttige og til inspirasjon for andre skoler ved innføringen av FOV-læreplanene.

Ålesund voksenopplæring

Ålesund voksenopplæring gjennomførte i 2022 - 23 et utviklingsarbeid om implementering av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, med veiledning fra OsloMet v/ Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Arbeidet ble oppsummert i en veileder som også kan være nyttig for andre voksenopplæringssentre som skal jobbe med innføring nye læreplaner.

I tillegg til veilederen laget Ålesund voksenopplæring også fem korte filmer som viser praktiske eksempler på hvordan de har jobbet med implementeringen av de nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Filmene gir et innblikk i hvordan voksenopplæringen har arbeidet med å ta i bruk elementer fra de nye læreplanene og hvordan læreplanenes intensjoner praktiseres i klasserommet med voksne deltakere. Se filmene her.

Læringspunkter fra modulforsøket

En rekke kommuner og fylkeskommuner har siden 2017 gjennomført forsøk med forberedende opplæring for voksne (FVO) og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY), og fra 2019 har det også vært prøvd ut opplæringsløp som kombinerer de to nivåene (Kombinasjonsforsøket). Ideas2evidence har gjennomført evaluering av modulforsøket.

Se opptak av lanseringen av rapportene

I dette opptaket får du informasjon om innføringsarbeidet av Fullføringsreformen og ny opplæringslov og forskrift, der det løftes fram at opplæringsløp for voksne må bli mer fleksible, og ta hensyn til voksnes ønsker og erfaringer, medbrakt kompetanse og livssituasjon. Du får møte Hege Hov Eggen fra Kunnskapsdepartementet. ideas2evidence går i dybden på hva vi har lært av forsøket med forberedende voksenopplæring, og forsøkene med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og kombinasjonsforsøket? Du får også møte Marita Kristiansen fra HK-dir og Bjørg Rafoss Tronsli fra Udir som snakker om veien videre.

Ideas2evindence lanserte evalueringsrapporter fra modulforsøket sammen med KD, Udir og HK-dir 16. februar 2024. Her er opptaket.