Hopp til hovedinnhold

Plakat Karrierefaglige teorier og metoder

Dokument/mal

Her kan du laste ned kompetanseområdet Karrierefaglige teorier og metoder i plakatformat.

PDF-filen kan printes ut i ulike størrelser.

Områder

Kompetansestandarder

Hensikten med nasjonale, tverrsektorielle kompetansestandarder er å gi en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha for å ivareta sine roller på en måte som fremmer kvalitet i tjenesten. Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, i tillegg til å beskrive arbeidsområder på karrierveiledningsfeltet og nivå av kompetanse.

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Å bidra til karrierekompetanse er et av målene for utbyttet av karriereveiledningen. Da blir det å jobbe godt med karrierelæring viktig. Denne delen av kvalitetsrammeverket gir innspill og inspirasjon til hvordan legge til rette for karrierelæring som har økt karrierekompetanse for den enkelte som mål.

Etikk

Hvordan kan man utvikle god etisk praksis? Nøkkelen er kompetanse, etisk bevissthet og refleksjon. Et verdigrunnlag og nasjonale retningslinjer skal bidra til et felles etisk fundament for karriereveiledning. Målet er å oppmuntre til systematiske og strukturert refleksjon, og å starte samtaler om etikk i karriereveiledning.

Kvalitetssikring

Karriereveiledning av høy kvalitet er et overordnet mål for alle som har ansvar for og jobber med karriereveiledning. Kvalitetssikring består av en kvalitetsmodell og verktøyet Vår kvalitet. Til sammen gir dette både praktikere, eiere, ledere og de som har ansvar på systemnivå et godt utgangspunkt for å diskutere, vurdere og utvikle kvalitet i karriereveiledningstjenestene i alle sektorer. Målet er en mer helhetlig og felles forståelse av hva god kvalitet er, samt å inspirere til å jobbe med kvalitetsutvikling.