Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med Panoramalandene

Panoramastrategien (2021-2027) er regjeringens strategi for samarbeid med ni land av strategisk viktig betydning for kunnskapssektoren: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

Sist oppdatert : 5. februar 2024

Målene med Panoramastrategien er økt kvalitet og relevans i norsk høyere utdanning, forskning og innovasjon gjennom internasjonalisering og kobling til næringslivssamarbeid.

Målene har utgangspunkt i både kunnskapspolititiske-, utenriks- og handelspolitiske mål og handler om hvordan Norge skal øke samarbeidet om forskning, høyere utdanning og innovasjon med land utenfor EU/EØS på en helhetlig og langsiktig måte.

Strategien er definert som et tiltak under Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Den nåværende Panoramastrategien etterfulgte en tidligere, som gikk fra 2015-2020.

For tiden gis det ikke støtte til samarbeid med Russland.

Hvorfor Panoramalandene

Panorama-landene spiller en viktig rolle globalt og regionalt. Samlet står de for en høy og sentral del av verdens samlede kunnskapsproduksjon. Regjeringen har inngått bilaterale avtaler på kunnskapsfeltet med disse landene, og gjennom Panorama-strategien ønsker de en helhetlig og koordinert oppfølging av samarbeidet. Panoramalandene er også viktig i sammenheng med utenrikspolitikk og handelspolitikk.

Samarbeidet med Panorama-landene er ment å baseres på etablerte prinsipper knyttet til kvalitet, relevans, gjensidighet, langsiktighet og ansvarlighet. Samarbeid med landene er ment å bygge opp under fem hovedprioriteringer, der samspill mellom høyere utdanning- forsknings- og innovasjonsarbeid, gode koblinger til arbeids- og næringsliv, god studentmobilitet, godt samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid og Forskningsbasert kunnskap for å nå FNs bærekraftsmål prioriteres.

Virkemidler for å nå Panoramastrategiens mål

Økonomiske virkemidler:

  • UTFORSK programmet støtter utdanningssamarbeid med Panoramalandene.
  • INTPART programmet støtter internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon.
  • Norwegian Panorama Virtual Exchange/COIL Partnerships Initiative: US., Japan and South Korea
  • Lånekassen. Studenter som reiser til Brasil, Kina, India, Japan, Sør-Afrika eller Sør-Korea kan få rekrutteringsstipend i tillegg til den vanlige støtten. De kan også få støtte til språkkurs
  • Forskningsrådet har flere ordninger som involverer Panoramalandene
EUs virkemidler

Ressurser

Dokumenter