Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid skal være en ressurs for kunnskapssektoren i planlegging av internasjonalt samarbeid.

Sist oppdatert : 23. oktober 2023

Her finner du også informasjon om arbeidet med å utarbeide retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid for kunnskapssektoren.

Retningslinjene ble lansert 14. august 2023.

Forslag til retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Hvorfor trenger vi retningslinjer?

Behovet for retningslinjer kommer av økte internasjonale spenninger og voksende bevissthet om nasjonal og institusjonell sårbarhet som følge av globalisering.

Mange land har utarbeidet retningslinjer, politikk og sjekklister for internasjonalt kunnskapssamarbeid for å sikre akademiske verdier og infrastruktur. Norske retningslinjer skal være avstemt mot europeiske føringer.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Forskningsrådet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid for norsk kunnskapssektor.

Studie om utfordringer

Hvilke etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer møter forskere i sine internasjonale kunnskapssamarbeid? Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har på oppdrag fra prosjektet kartlagt tilstanden på risikovurdering og håndtering i kunnskapssektoren.

Kartleggingen skal brukes i utformingen av nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI, presenterte hovedfunn fra undersøkelsen i et nettmøte 29. september 2022.

Se opptak av Webinar: Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden. Her finner du også lenke til en skriftlig oppsummering av webinaret og hovedfunn fra NUPI-rapporten.

Om arbeidet

Retningslinjene for ansvarlig internasjonalt samarbeid skal utarbeides i dialog og samråd med representanter for norsk kunnskapssektor.

Arbeidet er delt inn i fire tematiske arbeidspakker:

 • Akademiske verdier og ansvar
 • Partnerskap
 • Forskning, innovasjon og tverrsektorielt samarbeid
 • Digitalt samarbeid- muligheter og utfordringer

Arbeidspakkene skal gi oversikt over gjeldende lover, retningslinjer og føringer for feltet. Prosjektet skal gi råd om hvordan kunnskapssektoren bør håndtere verdivurdering, risikovurdering og risikohåndtering på det digitale feltet.

For hver av arbeidspakkene organiseres en ressursgruppe med representanter fra ulike deler av sektoren, som skal bidra til å utforme retningslinjene på best mulig måte. I mars 2023 sender HK-dir og Forskningsrådet utkast til retningslinjer ut på innspillsrunde i kunnskapssektoren.

Ressursgruppe for Akademiske verdier og ansvar:

 • Universitets- og høgskolerådet: Camilla Brekke, prorektor forsking og utvikling, Universitetet i Tromsø
 • FFA-Abelia: Carina Hundhammar, leder for høyere utdanning og forskning
 • De nasjonale forskningsetiske komiteer: Helene Ingjerd, direktør
 • Forsvarets høgskole: Saira Basit, dekan og tidligere medlem av Kierulf-utvalget på akademisk ytringsfrihet
 • Universitetet i Oslo: Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet
 • SimulaMet: Sven-Arne Reinemo, forskningsdirektør
 • SINTEF: Ingunn Dåvøy, Senior sikrings og beredskapsrådgiver

Ressursgruppe for Digitalt samarbeid – muligheter og utfordringer

 • Malena Bakkevold, seksjonssjef, Seksjon for forskning og internasjonalt samarbeid, Universitetet i Oslo
 • Tone Merete Brekke, instituttleder, Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskulen på Vestlandet
 • Unni Jenssen, seniorrådgiver, Internasjonale relasjoner, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Randi Utstrand, seniorrådgiver, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning, Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Tidslinje for arbeidet

Utført:

Retningslinjer og andre ressurser

 • Internasjonale rapporter og retningslinjer
 • Artikler og nyhetssaker
 • Akademisk frihet og forskningsintegritet
 • Eksportkontroll for kunnskapsoverføring
 • Digital sikkerhet
 • Nasjonale trusselvurderinger

Kontakt

For spørsmål om arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, kontakt:

 • Hege Toje: hege.toje@hkdir.no
 • Thomas Hansteen: thh@forskningsradet.no
 • Margrete Søvik: margrete.sovik@hkdir.no
 • Torill Iversen Wanvik: torill.wanvik@hkdir.no