Hopp til hovedinnhold

Hva er det nasjonale tilbudet?

Her finner du informasjon om det nasjonale digitale lærerstyrte norskopplæringstilbudet.

Sist oppdatert : 19. mars 2024

Bakgrunn

Det store antallet flyktningeankomster fra Ukraina de siste årene har ført til både kapasitets- og kompetanseutfordringer i kommunene. Flere kommuner har problemer med å tilby norskopplæring til alle som har rett til det. Andre kommuner må etablere tilbud om norskopplæring for første gang, men mangler nødvendig kompetanse. Det er viktig at flyktninger får mulighet til å fortsette med norskopplæring de har rett til etter endt introduksjonsprogram i kombinasjon med jobb eller andre aktiviteter. De vil da trenge et fleksibelt norskopplæringstilbud. Ikke alle kommuner har deltakergrunnlag for å kunne tilby slike fleksible norskkurs for eksempel på kveldstid eller på nett. Dette har vært krevende for mange kommuner.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har derfor på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) anskaffet et kvalitetssikret nasjonalt tilbud med digital, lærerstyrt norskopplæring. Målgruppen er voksne innvandrere med rett til norskopplæring etter integreringsloven. Det nasjonale tilbudet er ikke ment å erstatte kommunenes egne tilbud, men kan være et supplement der kommunen selv ønsker det.

Tilbudet skal bidra til å øke kapasiteten og fleksibiliteten i kommunenes egne norskopplæringstilbud, og kan samordnes med kommunenes tilbud også innholdsmessig. Tilbudet skal kunne kombineres med arbeid og/eller annen opplæring og være tilgjengelig på både dag- og kveldstid, samt i helgene. Kommuner i hele landet, herunder også interkommunale foretak og tilsvarende, kan benytte seg av tilbudet etter ønske og behov.

Tilbudet

HK-dir har inngått rammeavtaler med tre godkjente leverandører av digitale norskkurs.

Avtalene er ikke eksklusive. Det betyr at kommunen ikke er bundet til å bruke rammeavtalene dersom de ønsker å inngå egne avtaler. Rammeavtalene HK-dir har inngått, er ment som et tilbud til kommuner for å gjøre kjøp av digital norskopplæring enklere og hvor kommunen ellers måtte gjennomført en offentlig anskaffelse ved kjøp over 100 000 kroner.

Kursene som tilbys i rammeavtalen er på nivå A1-B2, på både nynorsk og bokmål. Kommunene kan kjøpe kurs som kombineres med kommunens eget tilbud eller helhetlige kurs, hvor leverandør står for hele opplæringen. Kommunen mottar tilskudd til norskopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og dette tilskuddet kan benyttes til å kjøpe digital opplæring fra leverandører av det nasjonale tilbudet.

Kommunen har ansvar for å fatte vedtak om rett til norskopplæring etter integreringsloven og rapportere til nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Leverandørene av det nasjonale tilbudet kan ta på seg alt arbeid med administrasjon og organisering av opplæringstilbudet for deltakerne, dersom kommunen ønsker disse tjenestene også. Kommunen kan kjøpe kurs for enkeltdeltakere eller hele grupper, og for kortere eller lengre opplæringsløp.

Hva blir levert?

 • Det tilbys kurs på nivå A1 – B2
 • Det tilbys kurs på både bokmål og nynorsk
 • Alle kursene gjennomføres med lærere som oppfyller kompetansekravene i integreringsloven
 • Alle kurstypene tilbyr bruk av læringsplattform for nettbasert opplæring (LMS) med mulighet for digital veiledning fra lærere
 • Påloggingsløsningen for deltakerne er sikker
 • Kommunens lærere får samme tilgang til læringsressursene og LMS-en som leverandørens lærere
 • Kursdeltakerne får tilgang til et Dashboard som gir oversikt over kurset
 • Den digitale læringsressursen oppfyller kravene som er satt til universell utforming
 • Kursdeltakerne har flere og ulike kanaler for kommunikasjon med læreren underveis i kurset
 • Leverandøren logger tiden og aktiviteten som deltakerne bruker på kursene
 • Leverandøren henter ut statistikk og informasjon om bl.a. timer/aktivitet/fullføringsgrad, dersom kommunen ber om dette
 • Leverandøren tilbyr kommunene å stå for all administrasjon av opplæringstilbudet, dersom kommunen ønsker dette.
 • Leverandørene tilbyr god teknisk support
 • Kursdeltakerne kan selv melde inn saker til support
 • Planlagt vedlikehold og oppdatering av digital læringsressurs/læringsplattform varsles om i god tid i forveien
 • Leverandørens tilbud er i henhold til GDPR og personvernlovgivning
 • Leverandøren lagrer ikke flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å gi et fullverdig opplæringstilbud og dokumentasjon av opplæringen
 • Kursdeltakerne får opplysninger om behandling av personopplysninger, rettigheter og hvordan de kan gå fram for å håndheve sine rettigheter
 • Leverandøren har funksjonalitet for å slette personopplysninger innenfor de maksimale grensene for lagring
 • Leverandøren sikrer at personopplysninger ikke registreres på feil kandidat