Samstyringsmodell for digitalisering

Det er etablert en samstyringsmodell som skal bidra til realisering av strategi og handlingsplan for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse for gjeldende sektormål.

  Samstyringsmodellen skal sikre styring, innflytelse og brukerinvolvering fra institusjonene. Modellen ble revidert høsten 2022, endringene innføres i 2023 i et tett samarbeid mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Sikt.

  Digitaliseringsstyret er øverste nivå i samstyringsmodellen. Styret har ansvar for medvirkning, samarbeid og strategiske vurderinger. Under digitaliseringsstyret etableres porteføljestyrer som styrer hver sine produktområder, herunder prioriteringer, igangsetting og oppfølging av felles initiativ.

  Porteføljestyrene har følgende inndeling:

  • Porteføljestyret for utdanning og administrasjon
  • Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser
  • Porteføljestyret for data og infrastruktur

  Løpende medvirkning av sluttbrukere skjer i kontinuerlig produktutvikling og drift.

  Digitaliseringsstyret

  Formål, ansvar og oppgaver

  • Formål

   Digitaliseringsstyret skal

   • bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering.
   • bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer.
   • legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data.
  • Ansvar og oppgaver

   Digitaliseringsstyret skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid ved å

   • beslutte langtidsplan for fellestjenester.
   • beslutte rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler til porteføljene.
   • gi anbefalinger til HK-dir i arbeidet med å utarbeide og realisere strategien og handlingsplanen for digital omstilling. Strategien vedtas av Kunnskapsdepartementet, mens handlingsplaner vedtas av HK-dir.
   • gi innspill til HK-dir i arbeidet med informasjonssikkerhet og arkitekturstyring.
   • gi innspill til HK-dir i arbeidet med tiltak som HK-dir har ansvar for.
   • være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering.
   • beslutte mandat for, og oppnevne porteføljestyrene.


   Digitaliseringsstyret kan delegere oppgaver og beslutningsmyndighet i samstyringsmodellen. 

   Med fellestjenester menes:

   1. Tjenester pålagt gjennom vedtekter, tildelinger, strategier eller andre pålegg fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet eller HK-dir
   2. Tjenester vedtatt av Digitaliseringsstyret
   3. Tjenester som i praksis er etablert som fellestjenester gjennom å være tatt i bruk av et flertall av aktuelle institusjoner


   Enkelte fellestjenester er organisert som konsortier med egne konsortiestyrer. Disse fellestjenestene synliggjøres også i langtidsplanen, men disse styrene vil fortsatt utøve sine beslutningsfullmakter regulert i konsortieavtalene. Det samme gjelder for styringsgrupper (eller tilsvarende) for tiltak som har andre finansieringskilder.

  Sammensetning og medlemmer i styret

  Digitaliseringsstyret skal bestå av inntil 12 medlemmer. Medlemmene representerer statlige universiteter og høyskoler, samt en representant fra Norsk studentorganisasjon. Universiteter og høyskoler skal være representert med toppledere, det vil si deltagere i toppledergruppen.

  Styret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst innen fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes. Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Digitaliseringsstyret regnes som beslutningsdyktig med to tredjedels oppmøte.   

  Digitaliseringsstyrets leder og medlemmer oppnevnes av HK-dir. Funksjonstid for medlemmer av digitaliseringsstyret er i utgangspunktet to år, med mulighet for forlengelse. Styrets 12 medlemmer konstitueres i møte 2. mars 2023.

  Styret består av

  • Arne Benjaminsen, leder av digitaliseringsstyret (Universitetsdirektør, Universitetet i Oslo)
  • Seunn Smith-Tønnessen, nestleder i digitaliseringsstyret (Universitetsdirektør, Universitetet i Agder)
  • Bjørn Haugstad (Direktør for organisasjon og infrastruktur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU))
  • Pinar Heggernes (Prorektor for utdanning og digitalisering, Universitetet i Bergen)
  • Jørgen Fossland (Administrasjonsdirektør, Universitet i Tromsø)
  • Vigdis By Kampenes (Direktør for organisasjon og infrastruktur, OsloMet)
  • Lars Atle Holm (Direktør, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))
  • Per Eirik Lund (Direktør for administrative fellestjenester, Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (Rektor, Høgskolen i Østfold)
  • Gro Anita Fonnes Flaten (Prorektor for forskning, Høgskulen på Vestlandet)
  • Stine Grønvold (Prorektor for utdanning, Høgskolen i Innlandet)
  • Jørgen Valseth (Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Norsk studentorganisasjon)

  Sekretariat og observatører med talerett

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er ansvarlig for sekretariatet. Direktørene i HK-dir og Sikt deltar, og Kunnskapsdepartementet er observatør med talerett.

  Hovedsammenslutningene deltar som fast observatør med talerett, representert ved Eli-Karin Flagtvedt fra Unio. Joakim Østbye fra Akademikerne er vara for observatør fra hovedsammenslutningene.

  Møter i digitaliseringsstyret

  Digitaliseringsstyret har fire til fem møter i året. Innspill på saker kan sendes til post@hkdir.no. Neste møte i digitaliseringsstyret er torsdag 28. april 2023.

  Porteføljestyrer

  Formål, ansvar og oppgaver

  • Formål

   Porteføljestyrene skal

   • bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering.
   • bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer.
   • legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data.
  • Ansvar og oppgaver

   Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å

   • gi anbefalinger til Digitaliseringsstyret.
   • være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering.
   • følge opp status og beslutte endringer i porteføljen.
   • beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer.
   • beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler.
   • beslutte standardisering av arbeidsprosesser og data.
   • anbefale IT-løsnings- og teknologivalg til Sikt.
   • legge til rette for brukerinvolvering i produktråd eller tilsvarende fora. 

  Sammensetning

  Porteføljestyrene skal bestå av inntil 12 medlemmer med faglig tyngde innen ett eller flere av produktområdene og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner. Porteføljestyrene skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst innen fellestjenester, samtidig som de skal representere mangfoldet i sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes.

  Porteføljestyrene kan ha en større bredde i representasjonen enn i digitaliseringsstyret. For eksempel kan private universitet og høyskoler og institutt- og helsesektoren være representert i ett eller flere av porteføljestyrene. Studentene er representert i porteføljestyret for utdanning og administrasjon. Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Porteføljestyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved forfall.

  HK-dir har en fast representant i porteføljestyrene som observatør med talerett for å bidra med innsikt fra politiske og strategiske føringer. Digitaliseringsstyret oppnevner porteføljestyrene etter anbefaling fra Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyrene og legger fram saker i dialog med leder for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarende fora vil både kunne ta initiativ til, og følge opp saker fra porteføljestyrene.