Hopp til hovudinnhald

Realkompetansevurdering

Vi arbeider for å fremje bruken av realkompetansevurdering i ulike nivå i opplæring, utdanning og arbeid.

Sist oppdatert : 21. juni 2024

Målgruppa for desse nettsidene er fylkeskommunar, kommunar, utdanningsinstitusjonar og andre forvaltningsnivå som har interesse i å lære meir om realkompetansevurdering. Privatpersonar som besøkjer nettsidene om realkompetanse i HK-dir, og har spørsmål, skal rette førespurnader til det forvaltningsnivået som saka gjeld. Utdanning.no gjer informasjon til privatpersonar om realkompetansevurdering (utdanning.no).

Kva er realkompetanse?

Realkompetanse er all den kompetansen ein person har. Altså den kompetansen personen har tileigna seg gjennom formell læring som skulegang og studiar, ikkje-formell læring som ulike typar kurs eller uformell læring som eksempelvis læring gjennom ulike typar løna eller uløna arbeid, i omsorgsarbeid heime eller i aktivitetar i fritida.

Realkompetansevurdering er dermed prosessen å vurdere og verdsetje denne kompetansen. Realkompetansevurdering kan skje på ulike nivå i utdanningssystemet og ulike lovverk regulerer bruken av realkompetansevurdering på dei ulike nivåa.

Aktørar

Kommunane har ansvaret for gjennomføring av grunnskuleopplæring og realkompetansevurdering for vaksne.

Fylkeskommunane har ansvaret for gjennomføring av vidaregåande opplæring for vaksne, der realkompetansevurdering inngår.

I høgare yrkesfagleg utdanning (fagskular) og i universitets- og høgskulesektoren har den enkelte studiestad ansvaret for gjennomføring av realkompetansevurdering.

Direktoratet for høgare og utdanning og kompetanse (HK-dir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har eit delt nasjonalt ansvar for realkompetansevurdering i grunnskule og vidaregåande opplæring (grunnopplæring).

Ansvarsfordelinga er slik:

  • HK-dir har ansvaret for rettleiing, føredragsverksemd, arbeid med kompetanseheving og nettverksarbeid knytt til realkompetansevurdering i grunnopplæringa for vaksne.
  • Udir har ansvaret for regelverk, arbeid med læreplanar, statistikk og nasjonale eksamenar i grunnopplæringa for vaksne.

Tiltak for kompetanseheving

Vi har desse tiltaka for kompetanseheving innan feltet realkompetansevurdering:

Regelverk

Det er ulike lovverk med føresegner knytt til realkompetansevurdering på dei ulike utdanningsnivåa:

Internasjonalt

Lenker til internasjonale ressursar:

Fagstoff om realkompetansevurdering

Kontakt oss

Trond Fitje

(faglige spørsmål)

E-post:trond.fitje@hkdir.no