Hopp til hovedinnhold

PIAAC

PIAAC er den største undersøkelsen om voksnes ferdigheter noensinne, og gjennomføres i regi av OECD.

Sist oppdatert : 3. juli 2024

PIAAC 2 – ny internasjonal undersøkelse av voksnes ferdigheter

Ti år etter første gjennomføring av PIAAC, skal ferdigheter blant voksne igjen testes i mer enn 30 land. Resultatene lanseres 10. desember, og data fra undersøkelsen blir gjort tilgjengelige samtidig.

Lave grunnleggende ferdigheter hos voksne er en utfordring for økonomisk og sosial velferd i alle land. Resultatene fra PIAAC-undersøkelsene er derfor et viktig grunnlag for å utvikle tiltak for bedre ferdigheter blant voksne og andre kompetansehevende tiltak.

Sammenlignbare undersøkelser

Den andre PIAAC-undersøkelsen (PIAAC 2) er gjennomført i Norge av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2022/23. Det blir den mest omfattende undersøkelsen om voksnes ferdigheter. Resultatene fra testene i leseferdigheter og tallforståelse/regneferdigheter vil kunne sammenlignes med resultater fra tidligere tester.

I Norge ble den første utgaven av PIAAC (PIAAC 1) gjennomført i 2011/12. PIAAC 1 bygget på to tidligere undersøkelser; International Adult Literacy Survey (IALS) fra 1994–1998 og Adult Literacy and Lifeskills (ALL) fra 2003–2006. Norge har deltatt i alle undersøkelsene.

Ferdigheter i lys av livssituasjon

I tillegg til ferdighetstestene, inneholder PIAAC-undersøkelsene et spørreskjema om respondentenes bakgrunn og livssituasjon. Skjemaet omfatter flere tema, for å se voksnes ferdigheter i sammenheng med blant annet arbeidserfaring, utdanning og andre kjennetegn. Spørsmålene legger også vekt på hvordan ferdigheter brukes i arbeidslivet og i det daglige.

Adaptiv problemløsning – nytt i PIAAC 2

Som i tidligere undersøkelser om voksnes ferdigheter, er lesing og regning sentrale temaer i PIAAC 2. Nytt er imidlertid måling av ferdigheter i adaptiv problemløsning. Denne typen problemløsning dreier seg om evnen til å kunne definere et problem, finne informasjon og løse problemer i ulike kontekster som endres underveis i testen. Dette er en ferdighet som blir stadig viktigere i det 21. århundre.

Adaptiv problemløsning har noen likhetstrekk med problemløsning med IKT som ble målt i PIAAC 1, men disse formene for problemløsning kan ikke sammenlignes direkte.

Bedre kartlegging på laveste nivå

Respondentene løser oppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Noen respondenter har imidlertid ikke gode nok grunnleggende ferdigheter til å kunne besvare de ordinære oppgavene. I PIAAC 1 ble det innført en lesekomponenttest, som gjør det mulig å si mer om de som skårer på det laveste nivået. PIAAC 2 er i tillegg utvidet med en tallkomponenttest.

Datainnsamling på nettbrett

PIAAC 2 blir, i likhet med PIAAC 1, gjennomført som et besøksintervju. Men mens testene tidligere ble besvart på PC eller ved å fylle ut papirskjemaer, skal all datainnsamling nå foregå på et nettbrett som intervjueren har med seg.

Gangen i undersøkelsen er illustrert nedenfor:

Beskrivelse av gangen i PIAAC-undersøkelsen. Figuren illustrerer det som kommer frem i teksten over.

Undersøkelsen består av to deler, et spørreskjema om bakgrunn og testing av ferdigheter. I første del svarer respondenten på bakgrunnsspørsmål (se figur over), mens intervjueren registrerer svarene på nettbrettet.

I den andre delen overtar respondenten nettbrettet, gjennomgår øvingsoppgaver og blir veiledet videre til ferdighetstesting. Etter å ha løst 16 oppgaver om grunnleggende ferdigheter innen leseferdigheter og tallforståelse/regneferdigheter (se figur over), bestemmes respondentens vei videre i testingen.

Respondenter som ikke består den innledende testdelen, går videre til komponenttestene som skal nyansere det laveste nivået av leseferdigheter og tallforståelse (se figur over). De øvrige respondentene testes i to av de tre ferdighetene leseforståelse, tallforståelse og adaptiv problemløsning.

Tidsplan

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører PIAAC 2 i Norge. Undersøkelsen finansieres av Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

SSB har startet innsamling av data, og de har en egen informasjonsside for respondenter på PIAAC-hovedundersøkelse. Vi kommer til å legge ut oppdatert informasjon om resultater her så fort de blir publisert.

  • Hovedundersøkelsen ble gjennomført 1. september 2022 til 30. april 2023. Undersøkelsen ble gjennomført med et representativt utvalg på cirka 8 000 voksne i alderen 16–65 år.
  • Data fra PIAAC 2 og de første resultatene kommer 10. desember 2024.

Fakta om PIAAC-undersøkelsen

Kontakt oss

Hanne Størset

Seniorrådgiver

E-post:hanne.storset@hkdir.no

Telefonnummer:970 33 308