Hopp til hovedinnhold

Kartlegging av universell utforming som fagbegrep i norske IKT-utdanninger

2. Oppdrag

Universell har fått i oppdrag fra Bufdir å kartlegge om universell utforming er en del av IKT-utdanninger i Norge. Formålet med prosjektet har vært å gi en tilstandsrapport for universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning, og avdekke om studenter lærer tilstrekkelig mye om temaet før de skal ut i arbeidsmarkedet. Et tilleggsmål vil være å foreslå tiltak og satsningsområder for å øke omfang og kvalitet på undervisningen om universell utforming som tilbys studentene. Undersøkelsen er rettet mot grunnutdanningen, med hovedvekt på bachelor- og mastergradsstudier.

Kartleggingen skal spesielt ta for seg utdanninger innen tema som faller inn under IKT-paragrafen i likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 (automater og nettløsninger). Mange utdanningsløp kan ses som relevante i en slik sammenheng. En kartlegging må derfor finne en metode for avgrensning av hvilke utdanninger som undersøkes nærmere.

Prosjektet skal identifisere indikatorer for forekomst, omfang og kvalitet når det gjelder universell utforming i IKT-utdanningene. I den grad det er mulig skal prosjektet gjennomføre målinger for de ulike indikatorene. Kartleggingen skal gi svar på en del konkrete spørsmål, definert som målepunkter:

 • I hvilket omfang er universell utforming en del av studieprogrambeskrivelser og emnebeskrivelser i norske IKT-utdanninger som tilbys via universiteter og høyskoler?
 • På hvilket nivå tilbys universell utforming i utdanningene?
 • I hvilken grad vektlegges universell utforming som tema i de ulike studieprogram?
 • Er det tilgjengelig litteratur og/eller pensum tilknyttet universell utforming?

Prosjektet har også hatt som mål å finne svar på noen mer komplekse problemstillinger, først og fremst har dette omhandlet å finne indikatorer for kvalitet i kontekst av uu i IKT-utdanninger. Dette berører tema som:

 • Hva skal studentene lære om universell utforming?
 • Hvordan bør læring om tematikken organiseres og gjennomføres?
 • I hvilken grad fører undervisning om universell utforming til reell endring for studentene, slik at de utvikler kunnskap, ferdigheter, kompetanse og holdninger de kan ta med seg videre som uteksaminerte kandidater?
 • Hva er av størst betydning for at fagmiljøene skal kunne utvikle egen kompetanse på området og formidle dette videre til studentene?

I tråd med prosjektbeskrivelsen fra Universell til Bufdir er prosjektet delt i tre deler

 1. Grunnleggende kartlegging av innholdet i utdanninger gjennom målbare data hentet ut via et kildestudium på nett. Hovedmålsettingen har vært å måle forekomst, samt å utvikle kvantitative målepunkt for universell utforming som kan gjenbrukes i senere statusrapporteringer og på andre fagretninger.
 2. Kvalitativt studium gjennom case for å se nærmere på innholdet i et utvalg av utdanninger hvor universell utforming er relevant. Hovedmålsettingen har vært å utvikle indikatorer for kvalitet som kan gjenbrukes til senere undersøkelser og andre studieretninger
 3. Presentasjon og rapport

2.1 Endringer fra opprinnelig plan

Omfanget av aktuelle studieprogram og arbeidet med å gjennomgå emner har vært omfattende manuelt arbeid. Mye tid har blitt brukt til avgrensninger av aktuelle studieprogram, og til gjennomlesning av inntil 30 emner for hvert studieprogram. Den kvantitative delen av prosjektet er gjennomført, og presenteres som resultater i denne rapporten.

Når det gjelder den kvalitative undersøkelsen er prosjektet av flere årsaker blitt avgrenset til å se nærmere på et lite antall studieprogram, og innspill til prosjektet har blitt gitt av en håndfull vitenskapelig ansatte med kunnskap om universell utforming. Årsaker til avgrensning i forhold til opprinnelig oppdrag har vært flere. Først og fremst ble det avklart at det forhåndsdefinerte utvalget av IKT-utdanninger ikke var uproblematisk, og at det ble behov for en nøye og tidkrevende gjennomgang av kriterier for hvilke program som skulle undersøkes. I tillegg ble det raskt klart at den forhåndsdefinerte «studieprogramlederrollen» på nåværende tidspunkt ikke har nødvendig innsikt i tematikken, og å undersøke kvaliteten på utdanningene måtte finne andre målepunkt. Prosjektet ble også anbefalt å avvente med en større kvalitativ undersøkelse blant faglærere til etter at tematikken har vært tatt opp i styrende organer for IKT-utdanningene i Norge.

Prosjektet har derfor utviklet et grunnlag for spørreskjema som skal benyttes til en større faglærerundersøkelse som vil gjennomføres våren 20192. Dette vil gi tydeligere svar på spørsmål om det er nødvendig med økt satsning på universell utforming som fag- og kunnskapsområde innen IKT-utdanningene, og ikke minst hvordan eventuelle satsninger må utformes og hva som må prioriteres. Resultater vil publiseres på Universells nettsider.