Hopp til hovedinnhold

Internasjonal studentmobilitet – like muligheter for alle?

Universellrapport 1:2015

1. Forord

Internasjonal studentmobilitet står høyt på den globale utdanningspolitiske agenda, og det er et felles internasjonalt mål å få flere studenter til å studere i utlandet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt uttrykk for dette, og påpekt at studenter med internasjonal kompetanse i bagasjen vil være bedre rustet for et stadig mer globalisert arbeidsmarked. Innenfor høyere utdanning erverves denne kompetansen i hovedsak ved utveksling og studier i utlandet, eller gjennom internasjonalisering hjemme på egen campus.


Omtrent 15% av norske studenter rapporterer om at funksjonsnedsettelse i en eller annen form påvirker evnen til å gjennomføre studiene. Undersøkelser har vist at svært få av norske studenter med nedsatt funksjonsevne reiser på utelandsopphold, og i langt mindre grad enn studentmassen for øvrig. Vi ser at blant annet gode økonomiske støtteordninger i begrenset grad blir brukt, og at kunnskap om internasjonal studentmobilitet er mangelfull på alle nivå i utdanningssektoren. Dette harmonerer dårlig med uttalte mål om økt studentmobilitet for alle studenter.


Universell ønsker gjennom denne rapporten å gi kunnskap om barrierer som hindrer internasjonal studentmobilitet for studenter med nedsatt funksjonsevne, og kunnskap om hvilke virkemidler som skal til for å redusere barrierene. Rapporten er avgrenset til å være en kartlegging av alle aktørene som berører studentenes muligheter til å reise ut. Vi håper rapporten også kan brukes som grunnlag for en diskusjon om internasjonalisering hjemme, som kan være et vel så viktig virkemiddel for studenter med nedsatt funksjonsevne som av ulike årsaker ikke ønsker å reise ut. Studenter med nedsatt funksjonsevne som kommer fra utlandet til norske utdanningsinstitusjoner vil bli behandlet i en egen rapport.


Målgruppen for rapporten er alle som arbeider for økt internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. Vi ønsker at rapporten skal føre til økt kunnskap og debatt om underrepresenterte gruppers mulighet til internasjonal studentmobilitet. Vår målsetting er at den skal føre til gode nasjonale og lokale tiltak for å støtte opp under dette arbeidet, slik at de som har et ansvar å dette feltet tar oppgaven på alvor, gjerne i et samarbeid med lokale tilretteleggingstjenester. Universell skal være en støtte for lærestedene i det videre arbeidet.


Universell vil spesielt takke studentene og lærestedene som har bidratt i prosjektet, og vi retter dessuten en stor takk til vår referansegruppe bestående av representanter fra NMBU, NSO, NTNU, Statens lånekasse, SIU, UiB, UiO og Unge funksjonshemmede. Rapporten er skrevet av Marit Svendsen.


April 2015

Kjetil Knarlag

Prosjektleder