Hopp til hovedinnhold

Om karriereveiledning

Vi har nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene i Norge.

Sist oppdatert : 22. april 2024

Hva er karriereveiledning?

Det finnes ulike definisjoner av karriereveiledning, men de samme elementene går stort sett igjen. I Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning defineres karriereveiledning slik:

"Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og innenfor rammene av ulike sektorer og organisasjoner. Karriereveiledning tilbys av kompetente aktører og utføres med høy grad av etisk bevissthet."

Det er viktig å merke seg at denne definisjonen ikke er ment å skulle erstatte andre definisjoner av karriereveiledning. Alle definisjonene bidrar til å ramme inn og tydeliggjøre hva karriereveiledning er og skal bidra til.

Et helhetlig system for livslang karriereveiledning

Karriereveiledning er en tjeneste som både unge, voksne og eldre kan ha behov for og nytte av. Her i Norge har myndighetene derfor over mange år arbeidet med å bygge et helhetlig system for livslang karriereveiledning, der alle skal ha tilgang til offentlige karriereveiledningstjenester. Kunnskap og erfaring er innhentet fra Europa og resten av verden, og sentrale inspirasjonskilder har vært EU-kommisjonens nettverk på området, OECD, IAEVG og ICCDPP. Noen prosesser og rapporter har vært spesielt betydningsfulle:

Nasjonalt har flere prosesser hatt betydning for utviklingen de siste ti årene:

Karriereveiledningstjenester

Det norske systemet består både av digitale informasjons- og veiledningstjenester og tjenester der du kan møte opp fysisk.

Våre digitale tjenester:

Noen offentlige karriereveiledningstjenester er lovpålagt:

  • Karriereveiledning for elever i grunnopplæringa
  • Karriereveiledning for dem som er bosatt i fylkeskommunen – alle fylker har minst ett offentlig karrieresenter
  • Karriereveiledning for flyktninger etter bosetting i en kommune

I tillegg kommer lovpålagte veilednings- og rådgivningstjenester der karriereveiledning er et element i tjenesten:

  • Navs tjenester
  • Oppfølgingstjenesten
  • Voksenopplæringen

Mange universiteter og høgskoler har også karriereveiledningstjenester, men det er ikke lovpålagt for de høyere utdanningsinstitusjonene å tilby karriereveiledning.

Om vårt oppdrag og tjenester

Vi har et nasjonalt systemansvar for de offentlige karrieretjenestene. Målet er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdig tilbud til unge og voksne i alle livsfaser.

Nettverk og møteplasser

Vi legger vekt på dialog og samarbeid med alle deler av karriereveiledningsfeltet og har jevnlig møter i Nasjonalt forum for karriereveiledning og Nettverk for karriereveiledning i fylkeskommunen. (Underside kommer etter hvert).

Sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet (AID) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), driver vi også Nettverk for samarbeid om opplæring og kvalifisering, der alle fylkeskommuner og Nav-fylker deltar. Videre har vi regelmessige nettverksmøter med fylkeskommunene om karriereveiledning for flyktninger.

Vi samarbeider også blant annet med Forum for karriereveiledning i grunnopplæringa (FKG), Nettverk for karrieresenterledere og universitets- og høgskoler som har utdanningstilbud innen karriereveiledning.

Europeisk samarbeid

Europass er en felles europeisk ramme for dokumentasjon av ferdigheter og kompetanse, som består av flere digitale verktøy. I tillegg til å la brukere synliggjøre, utforske og samle sine kvalifikasjoner og kompetanser, gjør Europass det lettere å gjenkjenne kompetanser på tvers av europeiske landegrenser. Europass er utviklet av EU-kommisjonen og er tilgjengelig i hele Europa. Vi er nasjonalt kontaktpunkt for arbeid med Europass i Norge.

Euroguidance er et europeisk nettverk som jobber for å styrke karriereveilederes kompetanse om verdien av internasjonalisering. ​Nettverket er en del av Erasmus+, og Euroguidance Norge ligger under HK-dir. Euroguidance kan hjelpe deg som karriereveileder eller rådgiver med informasjon om muligheter for læringsmobilitet i Europa for elever, men også hvordan du selv kan øke kompetansen din gjennom mobilitet. I tillegg arrangerer vi og tilstøtende nettverk seminarer og konferanser.

Nordisk nettverk for voksnes læring

Nordisk Nettverk for Voksnes læring (NVL) er en desentraliserte nettverksorganisasjon som er opprettet av Nordisk ministerråd. Nettverksorganisasjonen består av ni ulike nettverk som bidrar til utvikling av både politikk og praksis innen området voksnes læring. NVL arbeider på tvers av de fem nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) og de tre selvstyrte områdene i Norden (Åland, Færøyene og Grønland). Direktorat for høyere utdanning og kompetanse har koordinatoransvar for nettverksarbeidet i NVL i Norge. Et av nettverkene er Nordisk nettverk for veiledning som skal bidra til forbedret koordinering av veiledning i Norden, så individers overgang mellom utdannelse og arbeidsliv støttes.

ICCDPP-symposium 2019 i Tromsø

The International Centre for Career Development and Public Policy (ICCDPP) og daværende Kompetanse Norge (nå: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), holdt det niende internasjonale symposiet om karriereutvikling og politikk i juni 2019.

Symposiet fokuserte på å utforske hvordan mennesker i hele verden forfølger sin karriere, hvordan dette stadig endrer seg, og hvordan man kan få støtte til å utvikle sin karriere. Symposiet så på hvordan styresmaktene organiserer karriereutviklingsstøtte, og kobler dem til bredere politiske mål og andre støttetjenester.

Til slutt utforsket symposiet fremtiden for karriereutvikling, og hvordan fagfeltet kan være mer innovativt.