Hopp til hovudinnhald

Truckførar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein truckførar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for truckførarar

 • Utføre dagleg kontroll av truckar.
 • Bruke setebelte og personleg verneutstyr.
 • Vurdere metodar og utstyr.
 • Handtere gods og last på ein forsvarleg måte.
 • Kunne og følgje ADR-regelverket ved bruk av truck.
 • Kunne og følgje HMS-rutinar.
 • Bruke prosedyrar ved uhell og skadar på gods og personell.
 • Arbeide som del av eit team.
 • Kommunisere med kollegaer, kundar, oppdragsgjevarar og arbeidsgjevaren.
 • Ta imot spørsmål og klager.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil truckføraren

 • lese skjema for dagleg kontroll.
 • lese bestillingar og plukklister.
 • lese arbeidsforklaringar og instruksjonar.
 • lese instrument.
 • lese merkingar.
 • lese korte notat.
 • lese lister over ulike arbeidsoppgåver.
 • lese skilt og oppslag om tryggleik.
 • lese vare- og sendingsinformasjon.

Med jamne mellomrom vil truckføraren

 • lese bruksrettleiingar for utstyr.
 • lese avviksmeldingar.
 • lese rapportar.
 • lese skiftplanar.
 • lese meldingar og klager.
 • lese meldingar og e-postar.
 • lese prosedyrar for uhell og skadar på gods og personell.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese retningslinjer for handtering av spesialgods.
 • lese endringar av interne rutinar.
 • lese møtereferat.
 • lese interne rutinar og instruksar.
 • lese opplæringsmateriell i samband med kurs og anna opplæring.

Av og til vil truckføraren

 • lese utdrag frå lover og regelverk.
 • lese informasjon om sitt eige arbeidsforhold.
 • lese kurs- og opplæringsplanar.
 • lese fagblad.
 • lese arbeidskontraktar og skjema som gjeld tilsetjingsforholdet.
 • lese og kontrollere fakturagrunnlag.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil truckføraren

 • fylle ut skjema for dagleg kontroll.
 • skrive korte notat.
 • skrive arbeidsordrar.
 • fylle ut plukklister.
 • fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik.
 • skrive beskjedar.
 • kvittere ut, signere og attestere skjema.
 • dokumentere utførte arbeidsoppgåver.

Med jamne mellomrom vil truckføraren

 • rapportere brekkasjar.
 • fylle ut og levere avviksskjema.
 • fylle ut timelister.
 • notere hendingar.
 • skrive kommentarar til førespurnader.
 • gje skriftleg informasjon til kollegaer og leiarar.
 • notere kva utstyr som trengst til einskilde arbeidsoppgåver.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil truckføraren

 • notere ned nye rutinar.
 • føreslå nye eller endra arbeidsmetodar.
 • skrive fakturagrunnlag.
 • skrive notat frå kurs og opplæringsprogram.
 • svare på skriftlege spørsmål.
 • stadfeste utført arbeid skriftleg.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil truckføraren

 • helse på kundar og kollegaer på ein hyggjeleg måte.
 • snakke med andre for å koordinere arbeidet.
 • få instruksjonar og diskutere arbeidet med overordna.
 • svare på spørsmål og kommunisere med kollegaer og kundar.
 • rapportere status i arbeidet til leiarar.
 • samarbeid med andre yrkesgrupper.
 • forklare arbeidet som blir gjort.
 • planleggje jobben saman med kollegaer.

Med jamne mellomrom vil truckføraren

 • snakke med sjåførar i samband med lasting og lossing.
 • føreslå endringar.
 • ta imot opplæring og instruksjonar.
 • delta på møte.
 • høyre på forklaringar frå andre.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil truckføraren

 • diskutere problem med arbeidsleiaren eller andre kollegaer.
 • føreslå endringar.
 • delta i opplæring.
 • seie frå dersom noko er uklart.
 • orientere nytilsette og vikarar om arbeidsrutinar.
 • be om hjelp til å gjere jobben.
 • diskutere sine eigne arbeidsoppgåver.
 • høyre på innspel frå andre.
 • varsle om akutte hendingar og ulukker.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil truckføraren

 • rekne ut tyngdepunkt og stabilitet.
 • rekne ut understøtteflata.
 • rekne ut den nominelle og tillatne løftekapasiteten til trucken.
 • forstå lastediagrammet til trucken.
 • lese tabellar for vedlikehald.
 • samanlikne og kontrollere varenummer.
 • lese tabellar for lastehandtering.
 • forstå tabellar for hallingsvinklar og stabilitet.
 • vurdere kor lang tid det vil ta å gjere ein jobb.

Med jamne mellomrom vil truckføraren

 • gjere utrekningar i samband med sleping og transport.
 • rekne ut vekt på gods ved lasting og lossing.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • rekne ut plassbehov.
 • måle lengd, volum og vekt.
 • vurdere og rekne ut løftekapasitet med tilleggsutstyr.

Av og til vil truckføraren

 • vurdere kva mannskap som trengst ut frå framdriftsplanen og arbeidsmengda.
 • rekne ut tider for sendingar.
 • kontrollere varelager.
 • rekne ut prisar på sendingar og kostnader for kundar.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil truckføraren

 • føre oversikt over sin eigen aktivitet.
 • logge bestillingar og plukklister.
 • sende og ta imot e-postar og meldingar.
 • skrive avviksrapportar.
 • føre timelister.

Med jamne mellomrom vil truckføraren

 • føre varelister.
 • fylle inn opplysningar om utført arbeid.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • finne produktinformasjon og datablad på nettet.
 • dokumentere utført arbeid.
 • bruke ulike dataprogram som har med bruk av utstyr å gjere.
 • bruke datastyrte lagerstyringssystem.
 • gjere avtalar med kundar.

Av og til vil truckføraren

 • søkje etter produktinformasjon, lover og reglar.
 • leggje inn kontraktar og lagre dei.
 • bruke bilete for å dokumentere uhell og liknande.
 • finne HMS-regelverk på nettet.
 • bruke eigna dataprogram til utrekning.
 • sjekke internett for nye eller endra standardar.
 • sjekke internett for reglar om avfallshandtering og miljøkrav.
 • bruke ulike læringsressursar.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • bruke elektroniske betalingssystem i sin eigen jobb.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.