Hopp til hovudinnhald

Transportmedarbeidar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein transportmedarbeidar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for transportmedarbeidar

 • Køyre lastebilen på ein trygg og rasjonell måte og planleggje og finne ruta til leveringsstaden.
 • Hente, flytte og levere varer.
 • Ferdigstille dokumentasjon om transport av varer.
 • Kommunisere med kundar og kollegaer.
 • Rekne ut og registrere tid og avstand.
 • Kontrollere at køyretøyet er i forskriftsmessig stand.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil transportarbeidaren

 • lese korte instruksjonar og skilt i trafikken.
 • lese og kontrollere at kolli er rett merkte.
 • lese ulike typar kart.
 • lese og kontrollere sendingsdokumentasjon.
 • lese meldingar.
 • lese ruteforklaringar i GPS.

Med jamne mellomrom vil transportarbeidaren

 • lese detaljerte instruksjonar.
 • lese rutinar og informasjon om korleis ulike varer skal handterast.
 • lese skiftplanar og ferielister.
 • lese av fartsskrivarar.
 • lese e-postar og meldingar.

Av og til vil transportarbeidaren

 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese opplæringsmateriell og testar.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese rutinar og instruksjonar for å handtere avvik.
 • slå opp i tekniske handbøker.
 • lese oppdatert informasjon og reglar som gjeld sertifiseringskrav.
 • lese og setje seg inn i nye rutinar.
 • lese køyre- og kviletidsføresegnene.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil transportarbeidaren

 • signere, krysse av og gjere korte notat på fraktbrev.
 • kvittere for mottekne og leverte leveransar.
 • loggføre arbeid.
 • fylle ut pallkvitteringar.

Med jamne mellomrom vil transportarbeidaren

 • fylle ut enkle skjema ved avvik eller særlege hendingar.
 • setje opp arbeidsplanar.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil transportarbeidaren

 • skrive korte rapporter.
 • skrive søknader eller førespurnader.
 • svare på spørsmål i samband med kurs, sertifisering og undersøkingar.
 • skrive notat frå kurs og informasjonsmøte.
 • skrive meldingar om feil og manglar.
 • fylle ut ulike skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • rapportere og dokumentere hendingar ved uhell, ran eller trugande situasjonar.
 • rapportere og dokumentere skadar på materiell eller menneske.
 • rapportere og dokumentere hærverk og tjuveri.
 • formidle klager frå leverandørar eller mottakarar.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil transportarbeidaren

 • snakkemed kundar og andre aktørar.
 • snakke med andre lastebilsjåførar for å koordinere arbeidet.
 • lytte til og svare på munnlege instruksjonar frå arbeidsleiaren.
 • rapportere om lokalisering og korleis arbeidet går gjennom heile dagen.
 • gje og ta imot munnlege beskjedar.
 • delta i uformelle samtalar med kollegaer eller andre.

Med jamne mellomrom vil transportarbeidaren

 • delta i møte med arbeidsgrupper.
 • rapportere om problem.
 • forklare feil til mekanikarar eller servicepersonale.
 • løyse problem med kundar eller andre.
 • handtere uventa situasjonar.

Av og til vil transportarbeidaren

 • spørje om eventuelle feil i dokumentasjon kan rettast opp.
 • forklare kvifor det ikkje lèt seg gjere å transportere varene eller forhandle om ei løysing.
 • delta i samtalar rundt tilsetjingsforhold og medarbeidarsamtalar.
 • svare på munnlege spørsmål i opplæring.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil transportarbeidaren

 • rekne ut tidsbruk i høve til avstandar.
 • rekne ut når ein treng å fylle drivstoff.
 • rekne ut køyre- og kviletider.

Med jamne mellomrom vil transportarbeidaren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • måle mønsterdjupna og vurdere om ho er god nok.
 • sjekke lufttrykket i dekka og fylle på rett mengd luft ved behov.
 • rekne ut drivstofforbruket sitt og samanlikne det med tabellar over gjennomsnittleg forbruk for ulike køyretøy.
 • halde oversikt over utgifter i samband med oppdrag.
 • lese og finne fram i kart, GPS eller vegbok.
 • ha oversikt over eventuelle diettpengar og skattekrav.

Av og til vil transportarbeidaren

 • setje seg inn i kva lastekapasitet bilen har.
 • setje seg inn i krav om å taue ned lasta og finne ut kva som krevst for å sikre lasta.
 • vurdere høgda og lengda på køyretøyet for sikker køyring.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil transportarbeidaren

 • bruke datasystem i bilar.
 • bruke GPS for å finne fram til kundar.
 • kommunisere med arbeidsgjevaren via e-post.
 • sjekke oppdrag og avtalar i kalender og e-post.
 • gjere avtalar med kundar via e-post om tidspunkt for oppmøte og leggje det som er avtalt inn i kalenderen.
 • bruke handterminalar til å registrere og kontrollere varer ved lasting og lossing.
 • sende og ta imot meldingar.

Med jamne mellomrom vil transportarbeidaren

 • fylle inn opplysningar om utførte oppdrag.
 • sjekke lagerstatus i sin eigen bil eller via elektronisk lagerbehaldning.
 • sjekke leveringstider på varer som skal hentast på lager, på nettet.
 • fylle inn arbeidstidsskjema i elektroniske skjema.
 • sjekke at elektroniske fakturagrunnlag er laga og sende til fakturaavdelinga.
 • oppdatere køyreloggen – sjekke at kvileføresegnene blir haldne.
 • sende e-post til køyrekontor og mottakarar av leveransar.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke e-post til å kommunisere med kundar og arbeidsgjevaren.
 • bruke elektroniske betalingssystem innan gods- og persontransport.

Av og til vil transportarbeidaren

 • dokumentere oppdrag for godkjenning via elektroniske skjema.
 • finne fram til skjema som gjeld arbeidsforholdet.
 • sende bestillingar som vedlegg til e-post.
 • bruke rekneark eller andre elektroniske verktøy for å endre eller vurdere leveringar.
 • søkje på internett for å finne kundeopplysningar.
 • skrive kontraktar og oppdrag og lagre dei i elektroniske arkiv.
 • finne regelverk for transport på tvers av landegrenser.
 • sjekke internasjonale avtalar for transport.
 • sjekke reglar for internkontroll.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • ta bilete som dokumentasjon ved hendingar eller uhell.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke ulike opplæringsressursar.