Hopp til hovudinnhald

Tømrar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein tømrar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for tømrar

 • lese bygningsteikningar, planar og instruksar
 • vurdere kva utstyr, materialar og tid som trengst for å gjere ein jobb
 • byggje konstruksjonar som skildra i bygningsteikningar
 • følgje produkt- og monteringsrettleiingar
 • dokumentere kvalitet og avvik i arbeidet
 • følgje HMS-rutinar
 • kommunisere med kollegaer, kundar, folk frå andre bransjar og leiaren på byggjeplassen

Leseferdigheiter

Kvar dag vil tømraren

 • lese bygningsteikningar og planar.
 • lese arbeidsordrane for dagen.
 • lese tryggleiksinstruksar for byggjeplassen.
 • lese skilt og oppslag på byggjeplassen.
 • lese e-postar og meldingar.

Med jamne mellomrom vil tømraren

 • lese fraktdokument ved mottak av varer.
 • lese sjekklister som andre på byggjeplassen har fylt ut.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese produkt- og monteringsrettleiingar frå produsentar.
 • lese detaljerte jobbspesifikasjonar.
 • lese bransjestandardar og oppdateringar av standardane.
 • lese miljø- og avfallsplanar.

Av og til vil tømraren

 • lese utdrag frå gjeldande lover, tekniske forskrifter og planar.
 • lese opplæringsmateriell.
 • lese arbeidskontrakt, informasjon og skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese av ulike måleinstrument.
 • lese bedrifta sine interne prosedyrar og instruksar.
 • lese kart og GPS.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil tømraren

 • skrive korte notat til seg sjølv eller andre.
 • fylle ut skjema og sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet.
 • skrive arbeidsrapport og oversikt over materialforbruk.
 • loggføre hendingar i sitt eige arbeid.
 • fylle ut timelister og arbeidstidsskjema.

Med jamne mellomrom vil tømraren

 • setje opp og kvittere på arbeidsplanar.
 • registrere fullført arbeid.
 • skrive detaljerte lister over utstyr og verktøy som trengst for å gjere ein jobb.
 • dokumentere byggjematerialar som er brukte på ein jobb.
 • fylle ut arbeidsordrar og tilleggsbestillingar som kunden skal godkjenne.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil tømraren

 • skrive korte rapportar som dokumenterer at arbeid er gjort etter dei gjeldande standardane.
 • skrive notat for å hugse opplæring eller forklaringar.
 • svare på spørsmål i samband med opplæring og sertifisering.
 • skrive grunnlag for tilbod og fakturaer.
 • fylle ut avviksskjema ved alvorlege hendingar.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil tømraren

 • snakke med kollegaer for å koordinere arbeidet.
 • samarbeide og koordinere med andre aktørar på same byggjeplass.
 • høyre og svare på instruksjonar frå arbeidsleiaren eller formannen.
 • rapportere om framgangen i arbeidet.
 • diskutere og forklare arbeid som er i gang.
 • høyre på forklaringar av arbeidsplanen for dagen.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Med jamne mellomrom vil tømraren

 • bestille utstyr og materiell frå leverandørar og lager.
 • diskutere prosjektet med leiarar på byggjeplassen.
 • diskutere og føreslå endringar i planar.
 • høyre på munnlege forklaringar frå personar som gjev opplæring eller informasjon.
 • delta i og eventuelt leie gruppemøte.
 • gje instruksjonar til personar som hjelper til med jobben.

Av og til vil tømraren

 • diskutere problem med framgangsmåtar eller utføring med arbeidsleiaren eller andre tømrarar.
 • forklare for kundar og diskutere med dei om materialval og korleis ein skal løyse problem.
 • diskutere spørsmål med andre underleverandørar når det oppstår problem.
 • svare på munnlege spørsmål i opplæring og trening.
 • snakke med personar som er involverte i oppfølginga av lærlingar.
 • diskutere og kome med innspel om arbeidsmiljøet.
 • varsle om og kommunisere omkring hendingar eller ulukker.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil tømraren

 • ta nøyaktige mål.
 • lage og målsetje skisser.
 • bruke målestokk.
 • tolke arbeidsteikningar.
 • bruke materialar slik at det blir minst mogeleg svinn.
 • rekne ut og registrere tidsbruk på utført arbeid.
 • føre materiallister.
 • lage eit kostnadsoverslag for kundar.
 • berekne forbruk av materiell og utstyr som går med til jobben.

Med jamne mellomrom vil tømraren

 • rekne om mellom ulike einingar.
 • vurdere kor mykje tid som trengst for å gjere ein jobb.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • setje opp fakturagrunnlag.
 • kontrollere kostnader og fakturaer.

Av og til vil tømraren

 • rekne ut si eiga akkordløn.
 • velje akkord eller anbod.
 • rekne ut kor mykje materialar som trengst på eit prosjekt.
 • bruke kart, GPS eller vegbok for å rekne ut avstandar og finne dei beste rutene.
 • vurdere kva mannskap som trengst ut frå framdriftsplanen og arbeidsmengda.
 • lage overslag over kostnader på større oppdrag.
 • berekne køyregodtgjersle.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil tømraren

 • kommunisere med arbeidsgjevaren og kundar via digitale verktøy.
 • leggje inn og sjekke oppdrag og avtalar i kalenderen.
 • sjekke at det er laga elektroniske arbeidsordrar og rapportar.
 • bestille delar frå lager eller leverandørar ved behov.
 • bruke elektronisk utstyr til å gjere målingar.
 • søkje etter informasjon og instruksjonar på internett og intranettet.

Med jamne mellomrom vil tømraren

 • fylle inn opplysningar frå utførte oppdrag.
 • sjekke lagerstatus og leveringstid i elektronisk varelager.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • fylle ut elektroniske timelister.
 • bruke ulike dataprogram.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • spore varer og finne leveringstider.

Av og til vil tømraren

 • bruke Excel eller andre elektroniske utrekningsverktøy.
 • bruke teikneprogram til å planleggje bygg og konstruksjonar.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • bruke GPS for å finne fram til kundar.
 • jobbe saman i felles digitale dokument.
 • samanlikne prisar hos ulike leverandørar.
 • bestille varer for levering til kundar i samband med større oppdrag.
 • sjekke anbodstenester på internett.
 • bruke ulike digitale møteplassar for å samarbeid og kommunikasjon.
 • ta bilete for å dokumentere avvik eller utført arbeid.
 • setje seg inn i kontraktar og lagre dei i elektroniske arkiv.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • oppdatere elektronisk køyrebok.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke QR- og strekkodar ved behov.
 • bruke ulike opplæringsressursar.