Hopp til hovudinnhald

Taxisjåfør - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein taxisjåfør.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for taxisjåfør

 • Sørgje for å frakte passasjerar til rett destinasjon.
 • Køyre trafikksikkert.
 • Halde seg sjølv og andre trygge.
 • Hjelpe passasjerane med bagasje.
 • Forsikre seg om at taxien er i forskriftsmessig teknisk stand og sørgje for nødvendig service.
 • Sørgje for at bilen er rein og ryddig til ei kvar tid.
 • Utføre taxiyrket på ein profesjonell måte.

Det vil vere ein del ulikskapar mellom arbeidsoppgåvene til taxisjåførar i byen og på landet.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil taxisjåføren

 • lese skilt og instruksar i trafikken.
 • oppdatere seg på køyretilhøva.
 • lese informasjon om passasjerar og bestillingar.
 • lese meldingar eller loggar frå taxisentralen.
 • lese bestillingar og meldingar på taksameteret.
 • lese bestillingar og meldingar via ulike appar.

Med jamne mellomrom vil taxisjåføren

 • lese informasjon om nye rutinar.
 • lese avviksmeldingar.
 • lese ruteforklaringar i kart eller GPS.
 • lese meldingar om feil på taksameteret.
 • lese skiftplanar.
 • lese e-postar og meldingar.

Av og til vil taxisjåføren

 • finne fram til aktuell informasjon i sjåførhandboka.
 • kjenne til lover, forskrifter, avtalar og dokument som gjeld for taxi.
 • lese opplæringsmateriell.
 • lese og setje seg inn i nye rutinar.
 • slå opp i tekniske handbøker.
 • lese tryggleiksinformasjon og rutinar for å køyre trygt.
 • lese informasjon og skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese køyre- og kviletidsføresegnene.
 • kunne lese identitetsmerking hos personar med alvorlege sjukdomar.
 • kjenne til uniformsreglementet.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil taxisjåføren

 • registrere passasjerar og bestillingar.
 • gjere klart oppgjeret for dagen.
 • melde seg ledig eller oppteken og godkjenne bestillingar på taksameteret.
 • loggføre sitt eige skift.

Med jamne mellomrom vil taxisjåføren

 • loggføre tekniske problem og avvik.
 • rapportere hendingar til overordna.
 • skrive meldingar om feil og manglar til andre sjåførar eller skiftleiinga.
 • skrive e-postar og meldingar.

Av og til vil taxisjåføren

 • rapportere og dokumentere hendingar ved uhell, ran eller trugande situasjonar.
 • rapportere og dokumentere skadar på materiell eller menneske.
 • rapportere og dokumentere hærverk og tjuveri.
 • vidareformidle klager frå passasjerar.
 • rapportere om feilmeldingar frå taksameteret til løyvehavaren/taxisentralen.
 • skrive avviksmeldingar.
 • skrive notat og oppgåvesvar i samband med opplæring.
 • fylle ut ulike skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil taxisjåføren

 • helse på passasjerar på ein hyggjeleg måte.
 • be om å få sjå reisedokumentasjon eller ta imot betaling.
 • kommunisere med passasjerane om kvar dei skal.
 • hjelpe passasjerar inn og ut av bilen på ein høfleg måte.
 • kommunisere formelt med andre sjåførar.
 • forstå kor viktig det er å yte service og kjenne godt til ulike kommunikasjonssituasjonar.
 • rapportere munnleg om hendingar i sitt eige skift.
 • delta i uformelle samtalar med passasjerar og kollegaer.

Med jamne mellomrom vil taxisjåføren

 • melde frå om problem under køyring og be om hjelp.
 • løyse problem med passasjerar.
 • handtere uventa situasjonar.
 • handtere kritikk på ein konstruktiv måte.
 • svare på spesielle førespurnader.
 • ta imot munnlege beskjedar og instruksar.
 • kjenne til god behandling av passasjerar med særskilde behov.
 • informere passasjerar om fordelane ved å bruke selskapet sine appar.

Av og til vil taxisjåføren

 • kommunisere med overordna dersom det trengst for informasjon eller assistanse.
 • kommunisere med ansvarlege ved sjukdom og dødsfall.
 • vite korleis ein handterer ruspåverka, trugande og valdelege passasjerar.
 • handtere nødssituasjonar.
 • kjenne til og kunne formidle kunden sin rett til å klage på transporten og framgangsmåten for dette.
 • høyre på opplæring i nye rutinar og regelverk.
 • samarbeide og snakke med andre som deltek i opplæring.
 • delta i HMS-opplæring.
 • delta i møte og kome med innspel.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.
 • varsle om hendingar eller ulukker.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil taxisjåføren

 • kjenne til betalingsformer og oppgjersformer.
 • kontrollere betaling og gje rette vekslepengar.
 • ta oppgjer og kontrollere kontantbehaldninga mot kredittsal.
 • rekne ut rabattar.
 • lese av og vurdere numerisk informasjon frå instrument på dashbordet.
 • rekne ut drivstoffbruket i høve til køyremønsteret.
 • kunne planleggje og velje køyrerute ut frå vegstandarden og miljømessige konsekvensar.
 • ta omsyn til at kunden vil reise på billegaste vis.

Med jamne mellomrom vil taxisjåføren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • loggføre si eiga køyring.
 • vurdere kor lang tid køyreoppdrag tek.
 • sjekke lufttrykket i dekka og fylle rett mengd luft.
 • måle mønsterdjupna og vurdere om ho er god nok.
 • lese og finne fram i kart, GPS eller vegbok.
 • vurdere høgda og lengda på køyretøyet for å køyre trygt.

Av og til vil taxisjåføren

 • vurdere om talet på passasjerar er høgare enn lova tillèt.
 • lese og vurdere numerisk informasjon i høve til tekniske spesifikasjonar.
 • vurdere oppdrag og vidare køyring ut frå køyre- og kviletidsføresegnene.
 • kjenne til dei kostnadene som ligg til grunn for drift av taxiløyve.
 • kjenne til dei marknadsmessige og økonomiske vilkåra som gjeld for taxitransport.
 • bruke kart eller GPS for å rekne ut avstandar og finne dei beste rutene.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil taxisjåføren

 • lese av taksameteret.
 • loggføre sitt eige skift.
 • ta oppgjer for sitt eige skift etter at han er ferdig for dagen.
 • bruke GPS til å finne fram.
 • bruke mobiltelefon.

Med jamne mellomrom vil taxisjåføren

 • levere rekneskap.
 • bruke sentralen sin app for bestillingar.
 • føre timelister.
 • sende tekstmeldingar til kollegaer eller overordna.
 • halde seg oppdatert på aktuelle arrangement via internett.
 • skrive logg for bruk av verkstaden.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • sende e-postar med vedlegg.

Av og til vil taxisjåføren

 • loggføre hendingar via meldingar.
 • dokumentere avvik og ulukker via meldingar.
 • ta bilete for å dokumentere uhell og liknande.
 • finne fram til HMS-regelverk på internett.
 • sende og fylle ut kontraktar.
 • hjelpe kundar med betalingstenester.
 • bruke ulike ressursar for opplæring og sertifisering.
 • oppdatere seg på ISO-godkjenningar og EU-/EØS-krav.
 • lese opplæringsmateriell og e-læringsprogram.
 • finne fram til og lese nettsidene til sentralen for å halde seg oppdatert.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.