Hopp til hovudinnhald

Tannhelsesekretær – grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein tannhelsesekretær.

Sist oppdatert : 19. desember 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for tannhelsesekretærar

 • førebyggjande tannhelsearbeid
 • assistere i alle behandlingssituasjonar
 • kontorrutinar, inkludert planlegging av aktivitetar, rekneskap, rapportering, innkalling og journalføring
 • reingjere, sterilisere og halde ved like instrument og utstyr

Leseferdigheiter

Kvar dag vil tannhelsesekretæren

 • lese skilt og symbol på medikament.
 • lese vaktlister.
 • lese meldingar frå kollegaer eller leiarar.
 • lese vekeplanar.
 • lese i timeavtalebok.
 • lese diverse oppslag.
 • lese meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil tannhelsesekretæren

 • lese skjema.
 • lese pasientdokumentasjon.
 • lese og orientere seg i faglitteratur.

Av og til vil tannhelsesekretæren

 • lese HMS-instruksar for hygiene og brann.
 • lese skjema og informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese informasjonsskriv frå leiinga.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil tannhelsesekretæren

 • fylle ut skjema.
 • skrive rapportar i journalen.
 • skrive meldingar til kollegaer, leiinga eller pårørande.
 • skrive inn timeavtalar.

Med jamne mellomrom vil tannhelsesekretæren

 • fylle ut bestillingslister.
 • skrive meldingar og e-postar.
 • kvittera for mottekne varar.

Av og til vil tannhelsesekretæren

 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • skrive oppslag.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil tannhelsesekretæren

 • høyre etter kva pasienten ønskjer og treng.
 • høyre på instruksar frå leiarar eller andre kollegaer.
 • småprate med pasientar.
 • ta imot beskjedar.
 • høyre på rapportering.
 • gje rapport til kollegaer.
 • prate med leiarar og kollegaer om arbeidsoppgåvene og planane for dagen.

Med jamne mellomrom vil tannhelsesekretæren

 • forstå kor viktig det er å yte service og kjenne til ulike kommunikasjonssituasjonar.
 • ta imot telefonbeskjedar.
 • snakke med pårørande om pasienten.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil tannhelsesekretæren

 • snakke med leiarar og kollegaer om sin eigen arbeidssituasjon.
 • seie frå når ein ikkje oppfattar eller forstår ein beskjed.
 • kommunisere med pasientar i ulike livssituasjonar.
 • ta seg av pasientar med odontofobi.
 • bruke ulike konflikthandteringsstrategiar.
 • bruke rett fagterminologi.
 • forklare samanhengar mellom tann- og munnhelse, levevanar og kosthald.
 • informere om munnhygiene og fluorbruk.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil tannhelsesekretæren

 • måle opp og porsjonere ut legemiddel og dentalmateriale.
 • setje opp timeavtalar.
 • kontrollere betaling.

Med jamne mellomrom vil tannhelsesekretæren

 • kontrollere varelager.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • ta kassaoppgjer.
 • kontrollere datoen på ulike varer.
 • forstå symbol og produktkodelister.

Av og til vil helsesekretæren

 • lese statistikk, tabellar og grafar.
 • vurdere blandingsforhold ein møter på i arbeidet sitt.
 • gjere overslag i samband med innkjøp.
 • rekne ut tilbod til kundar.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil tannhelsesekretæren

 • sjekke møte og avtalar.
 • registrere arbeidstid.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil tannhelsesekretæren

 • finne skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • finne oppdatert informasjon frå heimesidene til kommunen.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • sende e-postar med vedlegg.

Av og til vil tannhelsesekretæren

 • sjekke HMS-informasjon.
 • bruke ulike program i opplæringstiltak.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med ulike appar knytte til oppgåver.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • hjelpe kundar med betalingstenester