Hopp til hovudinnhald

Røyrleggjar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein røyrleggjar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for røyrleggjarar

 • planleggje og utføre oppdrag
 • dokumentere kvalitet og avvik i arbeidet
 • kommunisere med kollegaer, kundar, folk frå andre bransjar og leiaren på byggjeplassen for å få jobben gjort
 • kunne reglar, standardar og lovverk og følgje dei
 • bestille delar, fylle ut oppdragsskjema og fakturagrunnlag

Leseferdigheiter

Kvar dag vil røyrleggjaren

 • lese forklaringar og instruksjonar.
 • lese materiallister og sjekke at dei stemmer overeins med varene.
 • kontrollere ordrar, dokument og pakksetlar.
 • lese korte notat, vareinformasjon og instruksjonar.
 • lese informasjon i kontroll- og kvalitetssikringsskjema.
 • lese skilt, oppslag og merking om miljø og tryggleik.
 • lese lister over verktøy og utstyr som krevst for ulike arbeidsoppgåver.
 • lese meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil røyrleggjaren

 • lese installasjonsinstruksjonar.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese interne rutinar og instruksjonar.
 • lese detaljerte jobbspesifikasjonar.
 • lese bygningsteikningar, arbeidsordrar og planar.
 • lese opplæringsmateriell.

Av og til vil røyrleggjaren

 • lese utdrag frå lover og reguleringsavtalar.
 • lese tekniske føresegner.
 • lese informasjon og skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese informasjon om rettane og pliktene til arbeidstakarar.
 • lese miljø- og avfallsplanar.
 • lese kart og GPS.
 • lese bruksrettleiingar for nye produkt.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil røyrleggjaren

 • dokumentere og loggføre hendingar i sitt eige arbeid.
 • kvittere på ordrar og vareleveransar.
 • fylle ut skjema og sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet.

Med jamne mellomrom vil røyrleggjaren

 • setje opp lister over utstyr og verktøy som trengst til ein jobb.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • skrive notat til seg sjølv og andre.
 • skrive rapportar som dokumentasjon for godkjenning av utført arbeid.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil røyrleggjaren

 • skrive korte rapporter.
 • skrive grunnlag for anbod og vurderingar.
 • skrive notat til kundar om kva arbeidsoppgåver som er utførte.
 • skrive svar på spørsmål i samband med opplæring og sertifisering.
 • fylle ut detaljerte fakturagrunnlag og anbodsgrunnlag.
 • fylle ut avviksskjema ved alvorlege hendingar.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil røyrleggjaren

 • snakke med andre aktørar på byggjeplassen for å koordinere arbeidet.
 • få instruksjonar og diskutere arbeidet med overordna.
 • gjere avtalar med kundar om tid og kostnader og skildre arbeidet.
 • snakke med kundane om framgangen i arbeidet og ulike løysingar.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Med jamne mellomrom vil røyrleggjaren

 • bestille delar og utstyr frå leverandørar.
 • få opplæring og delta på informasjonsmøte.
 • delta på møte.
 • diskutere planar og teikningar med andre.

Av og til vil røyrleggjaren

 • diskutere sine eigne arbeidstilhøve.
 • delta i formell opplæring og sertifisering.
 • varsle om akutte hendingar og ulukker.
 • diskutere og kome med innspel om arbeidsmiljøet.
 • forklare kundane korleis montert utstyr fungerer.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil røyrleggjaren

 • gjere eksakte målingar.
 • bruke arbeidsteikningar og rekne om til full storleik.
 • rekne ut kor mykje materiell som trengst for å gjere ein jobb.
 • rekne ut og registrere kor lang tid som trengst for å gjere ein jobb.
 • fylle ut timelister og arbeidstidsskjema.
 • gjere kostnadsoverslag for kundar.

Med jamne mellomrom vil røyrleggjaren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.
 • lage skisser for å illustrere ein jobb.
 • halde oversikt over varelager.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • rekne ut kostnader i samband med ein jobb.
 • forstå og bruke vegbok, GPS eller kart for å rekne ut det beste rutealternativet.

Av og til vil røyrleggjaren

 • rekne ut og kontrollere storleikar som volum, trykk og temperatur.
 • rekne ut og kontrollere vinklar.
 • vurdere kva mannskap som trengst ut frå framdriftsplanen og arbeidsmengda.
 • kontrollere varelager.
 • rekne ut prisar for oppdrag ut frå akkord eller anbod.
 • fylle inn fakturagrunnlag.
 • rekne ut køyregodtgjersle.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil røyrleggjaren

 • kommunisere med arbeidsgjevaren eller kundar via e-post eller meldingar.
 • sjekke e-post, meldingar eller kalenderen for nye oppdrag.
 • sjekke lagerstatus i elektronisk lagerbehaldning.
 • fylle inn arbeidstid i elektroniske skjema.

Med jamne mellomrom vil røyrleggjaren

 • kontrollere at det elektronisk fakturagrunnlaget er rett.
 • fylle inn opplysningar om utførte oppdrag.
 • spore varer og finne leveringstider.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • ta bilete for å dokumentere avvik eller utført arbeid.
 • bruke ulike læringsressursar.

Av og til vil røyrleggjaren

 • sende inn prisoverslag som vedlegg til e-post.
 • bruke elektroniske utrekningsverktøy til å rekne ut, vurdere og endre anbod.
 • bruke GPS til å finne fram til kundar.
 • søkje på internett og i databasar etter produktinformasjon og prisar.
 • melde oppdrag for offentleg godkjenning via elektroniske skjema.
 • skrive kontraktar og lagre dei i elektroniske arkiv.
 • sjekke anbodstenester på nettet.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • oppdatere elektronisk køyrebok.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • bruke digitale møteplassar i kontakt med kollegaer, arbeidsgjevaren og kundar.
 • bruke QR- og strekkoder når det trengst.