Hopp til hovudinnhald

Reinhaldar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein renhaldar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for reinhaldar

 • Gjere reint.
 • Vurdere kva reinhald som trengst.
 • Vedlikehalde utstyr og maskiner.
 • Vurdere metodar og utstyr.
 • Rekne ut tidsbruk og planleggje jobben.
 • Arbeide etter krav til og retningslinjer for hygiene og miljø.
 • Arbeide i team.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil reinhaldaren

 • lese arbeidsinstruksjonar.
 • lese korte beskjedar.
 • lese lister over ulike arbeidsoppgåver.
 • lese skilt og oppslag om tryggleik.
 • lese sjekklister for utført arbeid.
 • lese symbol på etikettar på ulike reingjeringsmiddel.

Med jamne mellomrom vil reinhaldaren

 • lese møtereferat.
 • lese bruksrettleiingar for nye produkt og utstyr.
 • lese skiftplanar.
 • lese timelister.
 • lese om dosering av kjemikaliar.
 • lese meldingar og e-postar.

Av og til vil reinhaldaren

 • lese HMS-informasjon som gjeld eigen tryggleik, hygiene og miljøomsyn.
 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese kurs- og opplæringsplanar og opplæringsmateriell.
 • lese fagblad.
 • lese bruksrettleiingar for nytt utstyr.
 • lese informasjon om nye eller endra interne rutinar.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil reinhaldaren

 • krysse av på skjema som gjeld arbeidsoppgåver.
 • fylle ut sjekklister for utført arbeid.
 • fylle ut sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet.
 • skrive meldingar til kollegaer og leiarar.
 • kvittere ut, signere og attestere på skjema.

Med jamne mellomrom vil reinhaldaren

 • fylle ut lister for varebestilling.
 • fylle ut rapportar for å dokumentere utført arbeid.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil reinhaldaren

 • notere ned nye rutinar
 • notere frå interne kurs og opplæringsprogram.
 • notere stikkord i skjema for medarbeidarsamtalar.
 • svare skriftleg på spørsmål i ei organisasjonsundersøking.
 • fylle ut avviksskjema i samband med alvorlege hendingar.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil reinhaldaren

 • helse på kundar og brukarar på ein hyggjeleg måte.
 • snakke med andre for å koordinere arbeidet.
 • ta imot instruksjonar og diskutere arbeidet med leiarar.
 • svare på spørsmål frå brukarar og kundar.
 • samarbeide og snakke med kollegaer.
 • fortelje leiarar om arbeid som er gjort.
 • kommunisere med andre yrkesgrupper.

Med jamne mellomrom vil reinhaldaren

 • seie frå dersom noko er uklart.
 • be om hjelp til å gjere jobben.
 • diskutere framgangsmåtar eller korleis jobben skal gjerast med arbeidsleiaren eller andre reinhaldarar.
 • lytte til innspel frå andre.
 • melde frå til leiaren sin om avvik.
 • rapportere om hendingar i sitt eige skift.

Av og til vil reinhaldaren

 • føreslå endringar i oppgåver og rutinar.
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker.
 • diskutere sine eigne arbeidsoppgåver med kollegaer og leiarar.
 • delta i opplæring og høyre på forklaringar frå kursleiaren.
 • orientere vikarar om arbeidsrutinar.
 • stille spørsmål på møte.
 • snakke med leiaren sin på medarbeidarsamtale.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil reinhaldaren

 • vurdere kor lang tid det vil ta å gjere ein jobb.
 • vurdere kor mykje materiell og utstyr som går med til ein jobb.
 • vurdere kor mykje tid som vil gå med til køyring.
 • bruke arbeidsteikningar og rekne om til full storleik.

Med jamne mellomrom vil reinhaldaren

 • fylle ut timelister.
 • vurdere blandingsforhold ved bruk av kjemikaliar og målebeger.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • bruka numerisk informasjon i tabellar.
 • rekna om mellom ulike måleiningar.

Av og til vil reinhaldaren

 • sjekke kva som finst av vaskemiddel og anna nødvendig utstyr på lager.
 • forstå og bruke pH-skalaen.
 • vurdere mengder på augemål.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil reinhaldaren

 • bruke datastyrte maskiner.
 • søkje etter program på nettet.
 • kommunisere med arbeidsgjevaren via e-post og tekstmeldingar.
 • bruke digitale verktøy for å registrere arbeidstida.
 • bruke mobil for å registrere oppmøte på arbeidsstasjon.
 • sjekke møte og avtalar.

Med jamne mellomrom vil reinhaldaren

 • sende e-postar med vedlegg.
 • finne informasjon på intranettet, til dømes reinhaldsplanar og rutineskildringar.
 • bruke ulike dataprogram.
 • sjekke vareinformasjon på nettet.
 • finne datablad for nye produkt på nettet.
 • bestille varer i elektroniske skjema.
 • sende og ta imot meldingar.

Av og til vil reinhaldaren

 • bruke digitale bilete for å dokumentere uhell.
 • finne HMS-regelverk på internett.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • sjekke internett for nye eller endra miljøkrav til produkt.
 • bruke digitale læringsressursar for opplæring.
 • skrive elektroniske avviksrapportar.
 • sjekke lønsutbetalingar i elektroniske system.
 • bruke elektronisk køyrebok.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • bruke elektroniske betalingstenester.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke QR- og strekkodar.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.