Hopp til hovudinnhald

Reindriftsutøvar- grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein reindriftsutøvar.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for reindriftsutøvar

 • Forvalte beiteområde for rein.
 • Drifte reinsdyrflokkar.
 • Vere oppdatert på måtar å utnytte naturressursar på for produksjons- og driftsføremål.
 • Slakte og partere dyr på ein føremålstenleg og forsvarleg måte.
 • Ha oversikt over budsjett og økonomi knytt til reindrift.
 • Vedlikehald av utstyr og maskiner.
 • Kunne reglar, standardar og lovverk for dyrehald og naturvern.
 • Organisere beiteområde og naturområde på beste vis.
 • Bruke samisk fagterminologi der det er naturleg.
 • Følgje HMS-rutinar.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil reindriftsutøvaren

 • lese forklaringar og instruksjonar som gjeld arbeidet.
 • lese korte notat.
 • lese lister over ulike arbeidsoppgåver.
 • lese meldingar eller e-postar.

Med jamne mellomrom vil reindriftsutøvaren

 • lese bruksrettleiingar for nye produkt.
 • lese bruksrettleiingar for nytt utstyr.
 • lese instruksjonar og styringsdokument.
 • lese rapportar.
 • lese retningslinjer for handsaming av slakteavfall med mer.
 • lese innlegg knytt til sin eigen kultur og si eiga verksemd.

Av og til vil reindriftsutøvaren

 • lese oppdaterte utdrag av lover og avtalar.
 • lese rutinar og informasjon som gjeld reindriftsrelaterte oppgåver.
 • lese informasjon og skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese ulike typar kart.
 • lese seg opp på HMS-informasjon.
 • lese kurs og opplæringsplanar for å halde seg oppdatert.
 • lese og oppdatere seg på naturforvalting og økonomiseringstiltak.
 • lese fagleg oppdatert informasjon.
 • lese kommunale forskrifter for reindrift.
 • lese informasjon når ein inngår kontraktar og betalingsavtalar.
 • halde seg oppdatert på reglar om bedøving og avliving av rein etter gjeldande regelverk.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil reindriftsutøvaren

 • skrive korte notat på skjema om arbeidsoppgåver.
 • skrive meldingar eller e-postar.
 • skrive korte meldingar til seg sjølv eller andre.

Med jamne mellomrom vil reindriftsutøvaren

 • rapportere avvik og hendingar til kollegaer eller eigarar.
 • fylle ut bestillingsskjema for varer og utstyr.
 • setje opp oversikt over utført arbeid.
 • ajourføre dokumentasjon knytt til naturforvaltning og regelverk.

Av og til vil reindriftsutøvaren

 • skrive brev og søknader.
 • ta notat frå kurs og opplæringsprogram.
 • lage lister for å vurdere kva utstyr og maskiner som trengst til arbeidsoppgåver.
 • fylle ut forskjellige skjema som har med si eiga verksemd å gjere.
 • skrive ned framlegg til nye rutinar for drifta/produksjonen.
 • setje opp ein enkel forretningsplan for auka verdiskaping med utgangspunkt i reindriftsbasert produksjon.
 • skildre utforming av gjerde og anlegg for reindrift.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold, feriesøknader, eigenmeldingar og lønskrav.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil reindriftsutøvaren

 • kommunisere med kollegaer eller leverandørar.
 • snakke med andre kollegaer eller eigarar for å koordinere arbeidet.
 • gje og ta imot meldingar og instruksjonar.
 • forklare arbeidet som blir utført.
 • planleggje jobben saman med kollegaer eller eigarar.
 • diskutere med andre for å planleggje arbeidsoppgåver.

Med jamne mellomrom vil reindriftsutøvaren

 • høyre og svare på forklaringar frå eigarar eller kollegaer.
 • føreslå endringar i oppgåver og arbeidsmetodar.
 • få instruksjonar frå og diskutere arbeidet med eigarar.
 • forklare problem eller oppgåver for vikarar eller nye kollegaer.
 • diskutere ulike mogelege tiltak for å redusere ulemper for reindrifta.

Av og til vil reindriftsutøvaren

 • varsle om akutte hendingar eller ulukker.
 • delta i intern og ekstern opplæring, til dømes kurs om endringar i offentleg regelverk.
 • seie frå når det er noko ein ikkje forstår.
 • diskutere problem med framgangsmåtar eller utføring med eigarar eller kollegaer.
 • bruke spesielle ord og uttrykk som er knytte til reindriftsfaget.
 • skildre og drøfte ulike økologiske, økonomiske og kulturelle faktorar som er avgjerande for ei berekraftig reindrift i eit område.
 • orientere nye kollegaer eller vikarar om arbeidsrutinar.
 • melde frå om sjukdom og fråvær.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil reindriftsutøvaren

 • bruke teikningar, kart og rekne om til full storleik.
 • registrere tal og utrekningar for dokumentasjon av aktivitet.
 • registrere tal for måling og som grunnlag for statistikk.
 • vurdere kor lang tid det vil ta å gjere ein jobb.
 • rekne ut forbruket av materiell og utstyr som ein del av produksjonen.

Med jamne mellomrom vil reindriftsutøvaren

 • registrere forbruket av fôr utanom beitesesong.
 • samanlikne prisar frå ulike leverandørar.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.
 • gjere overslag eller rekne ut kostnader for drift.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • rekne ut forbruk av materiale og fôr.

Av og til vil reindriftsutøvaren

 • vurdere kor mykje arbeidskraft som trengst i høve til sesongen og aktivitetar.
 • sjekke budsjett og kome med innspel til drifta.
 • setje opp tal og lage statistikk, tabellar og diagram for reindrift som dokumentasjon på endringar over tid.
 • rekne ut kostnader ved å leige inn ekstern arbeidskraft.
 • rekne ut arealbehov for utforming av gjerde og anlegg for reindrift.
 • setje opp budsjett for kjøp av utstyr og maskiner.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil reindriftsutøvaren

 • sende og ta imot meldingar og e-postar.
 • føre oversikt over sin eigen aktivitet som dokumentasjon for reindrift.
 • halde seg oppdatert via sosiale nettverk.

Med jamne mellomrom vil reindriftsutøvaren

 • sende e-post med vedlegg.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • leggje inn tal og opplysningar i rekneark.
 • samanlikne prisar frå forskjellige leverandørar på internett.
 • sjekke vareinformasjon på nettet.
 • finne bruksrettleiingar og informasjon på internett.
 • bruke bilete som dokumentasjon ved avvik eller hendingar.
 • bestille varer på internett.
 • lagre avtalar og dokument.

Av og til vil reindriftsutøvaren

 • søkje etter produktinformasjon, lover og reglar som gjeld for reindrifta.
 • leggje inn kontraktar og lagre dei elektronisk.
 • bruke eigna dataprogram til å rekne ut kostnader og prisar.
 • sjekke internett for nye reglar om miljøføresegner og dyrehald.
 • bruke ulike læringsressursar.
 • leggje ut anbodsførespurnader for kjøp av varer eller tenester på internett.
 • finne oppdatert regelverk for dyrehald og HMS på internett.
 • lage presentasjonar med statistikk og diagram frå si eiga drift.
 • delta i debattar og leggje inn eigne synspunkt på sin eigen kultur og reindriftsnæringa på nett.
 • bruke kart eller GPS.
 • bruke offentlege portalar som til dømes Altinn eller skatteetaten.
 • bruke skjema som gjeld reindrift.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke QR- og strekkoder ved behov.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.