Hopp til hovudinnhald

Produksjonsmedarbeidar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein produksjonsmedarbeidar

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for produksjonsmedarbeidar

 • Meistre produksjonsprosessar i bedrifta.
 • Arbeide etter bedrifta sine hygienereglar.
 • Merke varer og gjere dei klare til levering.
 • Arbeide som del av eit team.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil produksjonsmedarbeidaren

 • lese produksjonsordrar.
 • lese arbeidsplanar.
 • lese oppslag og skilt.
 • lese tryggleiksinstruksjonar og symbol.
 • lese vare- og leveringsinformasjon.
 • lese og forstå faguttrykk.

Med jamne mellomrom vil produksjonsmedarbeidaren

 • lese meldingar frå leiinga.
 • lese avfallsrutinar som gjeld hygiene og miljø.
 • lese og oppdatere seg på interne reglar.
 • lese skiftplanar og ferielister.
 • lese meldingar og e-postar.

Av og til vil produksjonsmedarbeidaren

 • lese forskrifter som gjeld på arbeidsplassen.
 • lese relevante kvalitetsprosedyrar.
 • lese nyhende, artiklar og anna fagstoff for å halde seg orientert om utviklinga i bransjen.
 • lese referat.
 • lese opplæringsmateriell.
 • lese instruksjonar om førstehjelp, brannvern og handtering av farleg gods.
 • lese tryggleiksdatablad.
 • lese informasjon som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil produksjonsmedarbeidaren

 • skrive korte meldingar.
 • skrive instruksjonar til andre.
 • skrive meldingar og e-postar.

Med jamne mellomrom vil produksjonsmedarbeidaren

 • gje skriftleg informasjon og bruke presise faguttrykk til kollegaer og leiaren sin.
 • rapportere om avvik eller hendingar.
 • fylle ut skademeldingsskjema.
 • skrive permisjonssøknader.

Av og til vil produksjonsmedarbeidaren

 • notere nye rutinar.
 • svare på spørsmål i samband med kurs, sertifiseringar og undersøkingar.
 • gje innspel til verneombodet for å betre arbeidsmiljøet.
 • skrive notat og oppgåvesvar i kurssamanheng.
 • fylle ut skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil produksjonsmedarbeidaren

 • snakke med andre for å koordinere arbeidet.
 • gje og ta imot meldingar og instruksjonar.
 • skaffe og vidareformidle informasjon om råstoff og leveransar.
 • rapportere eventuelle skadar og uønskte hendingar til den næraste leiaren sin.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Med jamne mellomrom vil produksjonsmedarbeidaren

 • få informasjon og kome med innspel på møte.
 • drøfte arbeidstid og skiftavvikling.
 • følgje opp og spørje dersom noko er uklart når det gjeld rutinar.

Av og til vil produksjonsmedarbeidaren

 • vere i dialog med transportavdelinga.
 • delta i intern og ekstern opplæring.
 • snakke med leiaren og verneombodet om sine eigne arbeidstilhøve, arbeidsmiljøet og opplæringsbehov.
 • svare på spørsmål i samband med prøver og sertifiseringar.
 • orientere nytilsette og vikarar om arbeidsrutinar.
 • få rettleiing om riktige arbeidsstillingar og arbeidsteknikkar.
 • melde frå om sjukdom og fråvær.
 • føreslå endringar i arbeidsrutinar.
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil produksjonsmedarbeidaren

 • samanlikne og kontrollere varenummer.
 • finne fram til og bruke talkodar.
 • forstå symbol og produktkodelister.
 • telje, vege eller måle opp råstoff.
 • kontrollere storleiken og vekta på sendingar.

Med jamne mellomrom vil produksjonsmedarbeidaren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • fylle ut timelister.
 • måle lengd, volum og vekt.
 • finne rett hylleplass for ulike varer.
 • lese av måleinstrument.
 • sjekke produksjonsmål.

Av og til vil produksjonsmedarbeidaren

 • fylle ut og kontrollere numerisk informasjon i skjema.
 • kalibrere måleinstrument.
 • vurdere kor lang tid det vil ta å gjere ein jobb.
 • sjå på og vurdere faktorar som påverkar det økonomiske resultatet til bedrifta.
 • lese statistikk og grafar, til dømes skadestatistikk.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil produksjonsmedarbeidaren

 • bruke tidsregistrering.
 • lagre utførte oppdrag i arkiv.
 • bruke merkesystem.
 • bruke ulike måleinstrument.
 • gå gjennom og oppdatere lagra lister.

Med jamne mellomrom vil produksjonsmedarbeidaren

 • finne fram til og fylle ut relevante skjema.
 • rapportere avvik.
 • søkje i databasar.
 • lese og halde seg oppdatert på heimesidene og intranettet til bedrifta.
 • sende og ta imot meldingar og e-postar.

Av og til vil produksjonsmedarbeidaren

 • ta bilete for å dokumentere hendingar eller avvik.
 • oppdatere seg på HMS.
 • finne tryggleiksdatablad.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • bruke digitale møteplassar i kontakt med kollegaer og arbeidsgjevaren.
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke ulike opplæringsressursar.