Hopp til hovudinnhald

Pleieassistent - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein pleieassistent.

Sist oppdatert : 20. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for pleieassistent

 • Vere med på å planleggje og fordele arbeidsoppgåver.
 • Førebu og servere måltid.
 • Rydde og reie opp sengene til bebuarar.
 • Delta i det daglege stellet av bebuarar.
 • Følgje bebuarar til aktivitetar og avtalar.
 • Snakke med bebuarar.
 • Bestille matvarer og utstyr.
 • Delta på møte og andre aktivitetar.
 • Hjelpe til med ulike praktiske oppgåver på avdelinga.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil pleieassistenten

 • lese skilt og symbol.
 • lese menyar.
 • lese vaktlister.
 • lese ulike planar for stell.
 • lese meldingar frå kollegaer, pårørande og leiarar.
 • lese vekeplanar.
 • lese timeavtalar.
 • lese vaktskifterapportar og loggar i journalen.
 • lese diverse oppslag.

Med jamne mellomrom vil pleieassistenten

 • lese ingredienslister og åtvaringar med tanke på allergiar og intoleransar.
 • lese tiltaksplanar for bebuarar.
 • lese informasjon om turar og andre sosiale aktivitetar.
 • lese ulike informasjonsskriv som har med arbeidsoppgåver å gjere.
 • lese aktivitetsplanar.
 • lese aviser, vekeblad og bøker for bebuarar.

Av og til vil pleieassistenten

 • lese HMS-instruksar for hygiene og brann.
 • lese skjema og informasjon om rettar og pliktar.
 • lese opplæringsmateriell i samband med kurs og anna opplæring.
 • lese meldingar og e-postar.
 • lese journalopplysningar om bebuarar.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil pleieassistenten

 • fylle ut skjema.
 • skrive rapportar i journalen.
 • skrive meldingar til kollegaer, leiinga eller pårørande.
 • skrive inn avtalar i ein kalender.
 • notere ned informasjon ved vaktskifte.

Med jamne mellomrom vil pleieassistenten

 • fylle ut bestillingslister.
 • kvittere ut, signere og attestere på skjema.

Av og til vil pleieassistenten

 • fylle ut ulike skjema, til dømes om teieplikt.
 • fylle ut ulike skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • skrive møtereferat.
 • skrive oppslag og informasjonsskriv.
 • fylle ut avviksskjema i samband med alvorlege hendingar.
 • skrive notat og oppgåvesvar i samband med opplæring.
 • skrive meldingar og e-postar.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil pleieassistenten

 • høyre på bebuarane sine ønske og behov.
 • høyre på instruksar frå leiarar eller andre kollegaer.
 • småprate med bebuarar om vêret og daglegdagse rutinar.
 • prate med bebuarar om menyen, aktivitetane og avtalar for dagen.
 • ta imot meldingar frå kollegaer og pårørande.
 • høyre på rapportering frå det førre skiftet.
 • gje rapport til kollegaer ved vaktskifte.
 • informere bebuarar om avtalane for dagen.
 • be om hjelp frå kollegaer og forklare kva ein treng hjelp til.
 • prate med leiarar og kollegaer om arbeidsoppgåvene og planane for dagen.

Med jamne mellomrom vil pleieassistenten

 • gje bebuarar informasjon om aktivitetane for veka.
 • snakke i telefonen, ta imot og gje beskjedar.
 • snakke med pårørande om bebuarane sin tilstand og trivsel.
 • snakke med bebuarar og kollegaer om sosiale aktivitetar.

Av og til vil pleieassistenten

 • snakke med leiarar og kollegaer om sin eigen arbeidssituasjon.
 • snakke med kollegaer, bebuarar, pårørande og andre involverte ved dødsfall.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.
 • føreslå endringar i oppgåver og arbeidsmetodar.
 • melde frå om sjukdom og fråvær.
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil pleieassistenten

 • halde oversikt over væskeinntaket til bebuarane.
 • halde oversikt over tidsbruken til pleie, matlaging og aktivitetar for bebuarar.
 • setje saman riktige matporsjonar som er tilpassa etter kva bebuarane treng.

Med jamne mellomrom vil pleieassistenten

 • vege og måle temperaturen til bebuarane.
 • fylle ut timelister.
 • rekne ut og kontrollere at timelistene er rette og stemmer med lønsslippen.
 • kontrollere varelager.
 • gjere overslag over varebehaldninga på nærlager i samband med bestillingar.
 • kontrollere fakturaer.
 • rekne ut tidsbruk for oppgåver og aktivitetar.

Av og til vil pleieassistenten

 • rekne ut sin eigen skatt eller sine eigne feriepengar.
 • måle opp mengder av materiale til aktivitetar.
 • rekne ut tidsbruk ved køyring mellom bebuarar.
 • kontrollere sin eigen lønsslipp.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil pleieassistenten

 • sjekke møte og avtalar i kalenderen.
 • fylle inn opplysningar og skrive vaktrapport i elektroniske journalar.
 • registrere arbeidstida.
 • sende og ta imot meldingar.
 • bruke ulike appar saman med bebuarane når det trengst.

Med jamne mellomrom vil pleieassistenten

 • finne relevante skjema på intranettet.
 • finne oppdatert informasjon frå heimesidene til kommunen.
 • finne fram tiltaksplanar i elektroniske journalar.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • bruke og lære opp bebuarane i bruken av nettbrett.
 • hjelpe bebuarar med å finne ønskt underhaldning på nettet.
 • bruke QR- og strekkodar ved registrering.
 • delta i møte og samtalar med leiarar og kollegaer via digitale møteplassar.
 • kommunisere med leiarar eller pårørande via e-post og meldingar.

Av og til vil pleieassistenten

 • finne nye oppskrifter på næringsriktig mat.
 • lagre aktivitetsplanar i mapper.
 • sjekke HMS-rutinar på nettet.
 • bruke digitale program i opplæringstiltak.
 • hjelpe bebuarar med å finne informasjon på internett.
 • ta bilete av sosiale aktivitetar.
 • ta bilete ved uhell eller alvorlege hendingar.