Hopp til hovudinnhald

Personleg økonomi - grunnleggjande ferdigheiter

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidet med personleg økonomi.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Oppgåver som har med personleg økonomi å gjere

 • halde balanse mellom inntekter og utgifter
 • ha god oversikt over den personlege økonomien sin

Lesing

 • lese kvitteringar
 • lese oppskrifter og lage handlelister
 • lese ein faktura
 • lese brev eller e-postar med økonomisk informasjon frå offentlege og private tenester
 • lese diverse tilbodsplakatar og oppslag
 • lese informasjon når ein inngår kontraktar og betalingsavtalar
 • lese prisar i butikken, på nettet og i tilbodsaviser
 • lese og samanlikne ulike tilbod frå ulike leverandørar
 • lese instruksjonar om korleis ein opprettar avtalegiro
 • lese instruksjonar om korleis ein opprettar BankID
 • lese instruksjonar om korleis ein legg til BankID-appen eller andre appar
 • lese sin eigen husleigeavtale
 • lese sin eigen lønsslipp
 • lese arbeidskontraktar
 • lese si eiga skattemelding
 • lese angrefristskjema

Skriving

 • skrive handlelapp med rette tal og mengder
 • fylle ut rett informasjon på nettet når ein kjøper og sel varer
 • fylle ut rett informasjon når ein kjøper tenester
 • fylle ut søknadsskjema for lån, forsikring og tenester hos Nav
 • fylle ut skjema for eigenmelding, ferie eller permisjon
 • seie opp ulike abonnement
 • skrive klagebrev i samband med reklamasjon
 • fylle ut skattemeldinga
 • fylle ut angrefristskjema
 • be om rabattar og tilbod

Munnlege ferdigheiter

 • seie frå dersom vekslepengane ikkje stemmer
 • spørje om hjelp til å finne rett pris på varer i butikken
 • be om rabattar og tilbod, både i butikk og på telefon
 • forsikre seg om at ein har forstått tilbodet rett, både i butikk og på telefon
 • snakke om lånetilbod frå banken
 • diskutere tilbod på varer frå seljarar
 • stille spørsmål om rettar hos Nav
 • klage på ei vare eller teneste
 • spørje for å avklare problemstillingar før ein eventuelt seier ja ved telefonsal

Rekning

 • gjere eit overslag over kor mykje pengar som er att på kontoen
 • gjere prisoverslag på varer
 • lese av og sende inn rette tal frå ulike målarar
 • rekne med ulike måleeiningar
 • doble eller halvere oppskrift ved innkjøp ut frå venta forbruk
 • fylle ut rett informasjon i Vipps og andre tenester
 • betale rekningar
 • kontrollere sin eigen lønsslipp
 • lese si eiga skattemelding
 • kontrollere sitt eige skattekort
 • rekne ut meirverdiavgift (moms) når ein kjøper tenester
 • rekne ut ny pris på salsvarer
 • vurdere og samanlikne prisar ved kjøp
 • vurdere og samanlikne prisar når varer kjem i pakningar med ulike storleikar
 • betene lån/gjeld
 • setje opp og følgje eit budsjett
 • ha oversikt over faste utgifter
 • rekne ut kostnadene for faste utgifter per månad, per kvartal og for året
 • kjenne til fordelane og ulempene ved å bruke kredittkort
 • vere merksam på rentesrente når ein brukar kredittkort
 • rekne ut og vurdere ulike tilbod på varer og tenester frå ulike leverandørar
 • vurdere kostnad av ulike tilbod via meldingar og sosiale media
 • vurdere ulike tilbod på kreditkjøp

Digitale ferdigheiter

 • kunne logge seg inn på nettbank, Altinn, Digipost og heimesidene til Nav med elektronisk ID
 • kunne overføre pengar, betale rekningar i nettbank
 • kunne forskjellen på e-faktura og avtalegiro
 • opprette e-faktura og/eller avtalegiro
 • kjenne til bruken av KID-nummer
 • hente ut, endre og levere skattemeldinga
 • bestille billettar til rett pris til arrangement og reiser
 • bruke appar på mobilen til å bestille og betale tenester
 • hente ut og lese tal som har med avtalar å gjere
 • vurdere kostnader for å bruke nettbrett og mobil i inn- og utland
 • vite om vanlege og skjulte kostnader når ein kjøper appar
 • kunne bruke kredittkort til å handle på nettet
 • kunne bruke PayPal og liknande betalingsformer
 • vite korleis ein kan reservere seg mot telefonsal og adressert reklame
 • kjenne til angreretten ved netthandel
 • ha kjennskap til trygge og utrygge nettstader (hengelåssymbolet) ved betaling
 • kjenne att falske nettstader og lenkjer for kjøp og sal av varer og tenester
 • kjenne att og forsikre seg om at konkurransar og liknande på nettet ikkje er kamuflerte tenester for ulike abonnementskjøp
 • kjenne til at offentlege instansar og bankar aldri vil be om passord eller BankID-informasjon
 • kjenne til tostegsstadfesting og andre grep for å halde personleg informasjon trygg
 • vurdere ulike tilbod frå ulike leverandørar som mobil og strøymetenestar
 • vite om og kjenne att ulike konkurranseforma som inneber kjøp av ulike abonnementa
 • kjenne att ulike forma for svindel via nett og telefon