Hopp til hovudinnhald

Medlem i frivilligheten - grunnleggjande ferdigheiter

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av det å vere medlem eller føresett i ein frivillig organisasjon.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Det å vere medlem i ein organisasjon inneber å

 • delta på dugnad og andre aktivitetar.
 • skaffe seg informasjon om aktivitetar.
 • samhandle med andre medlemar, trenarar og leiarar.
 • delta på møte, både fysiske og digitale.

Lesing

 • lese meldingar og e-postar
 • lese skilt og symbol
 • lese vaktlister og frammøtelister
 • lese meldingar
 • lese diverse oppslag
 • lese tidsstempling og datomerking
 • lese varedeklarasjonar
 • lese oppskrifter
 • lese retningslinjer for avfallshandsaming
 • lese bruksrettleiingar for utstyr
 • lese innlegg på sosiale medium
 • lese informasjon i ulike kanalar
 • lese innkallingar og referat

Skriving

 • skrive korte meldingar til seg sjølv eller andre
 • fylle inn kassaoppgjer
 • skrive skilt, plakatar eller menyar
 • kvittere ut, signere og attestere på skjema
 • skrive meldingar og e-postar
 • skrive notat og oppgåvesvar i samband med opplæring
 • skrive innlegg på sosiale medium

Munnlege ferdigheiter

 • ta imot bestillingar
 • ta imot instruksar frå andre
 • snakke med kundar
 • ta imot beskjedar
 • høyre på og gje munnleg rapportering
 • snakke i telefonen
 • delta i pauseprat
 • snakke med andre frivillige om arbeidsoppgåver
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker
 • seie frå dersom noko er uklart
 • melde frå om sjukdom og fråvær
 • føreslå endringar i oppgåver og arbeidsmetodar
 • gje instruksar til andre medlemar eller frivillige
 • gje opplæring til andre
 • delta i opplæring

Rekning

 • telje pengar ved kassaoppgjer
 • halde oversikt over vekslepengar
 • bruke dei fire reknemåtane
 • lese enkle oppskrifter og følgje dei
 • fylle ut timelister
 • rekne om mellom måleeiningar
 • telje opp og halde orden på varelageret
 • vurdere blandingsforhold ved bruk av vaskemiddel
 • lese av temperaturar og kontrollere at dei er innanfor det som er godkjent
 • gjere overslag over mengder ved innkjøp
 • måle opp mengder av ingrediensar i samband med matlaging
 • kontrollere datoen på ulike varer og rekne ut kor lenge dei held seg
 • gjere overslag ved betaling
 • ha oversikt over hendingar i ein kalender

Digitale ferdigheiter

 • bruke kassaapparat
 • fylle inn opplysningar i kassaoppgjersskjema
 • bruke kalkulator
 • bruke skannar
 • bruke ulike betalingsløysingar
 • sende og ta imot meldingar og e-postar
 • sjekke møte eller avtalar
 • finne skjema på internett
 • bruke ulike program i opplæringstiltak
 • bruke standard kontorprogramvare
 • sende og ta imot bestillingslister
 • hjelpe kundar med betalingsløysingar
 • bruke QR- og strekkodar når det trengst
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver