Hopp til hovudinnhald

Maskinførar - grunnleggjande ferdigheiter på jobb

Profilane kan brukast til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, rekning, digitale og munnlege ferdigheiter, og såleis tilpasse kurs til den enkelte sitt behov. Profilane beskriv korleis dei grunnleggjande ferdigheitene er ein del av arbeidsoppgåvene til ein maskinførar.

Sist oppdatert : 21. november 2023

Last ned som PDF, Excel eller Word

Arbeidsoppgåver for maskinførarar

 • Gjere daglege kontrollar.
 • Bruke personleg verneutstyr.
 • Gjere enkelt vedlikehald av utstyr og maskiner.
 • Sørgje for forsvarleg handtering av last.
 • Rekne ut masse og vekt.
 • Stroppe og nytte løftereiskapar.
 • Kjenne til grunnleggjande lover og reglar.
 • Følgje HMS-rutinar.
 • Kommunisere med kollegaer, kundar, oppdragsgjevarar og arbeidsgjevaren.
 • Ta imot spørsmål og klager.

Leseferdigheiter

Kvar dag vil maskinføraren

 • lese manualar.
 • lese manøverorgan og instrument.
 • lese arbeidsteikningar.
 • lese arbeidsforklaringar og instruksjonar.
 • lese merking.
 • lese korte notat.
 • lese lister over ulike arbeidsoppgåver.
 • lese skilt og oppslag om tryggleik.

Med jamne mellomrom vil maskinføraren

 • lese bruksrettleiingar for utstyr.
 • lese avviksmeldingar.
 • lese rapportar frå arbeidsstaden.
 • lese skiftplanar og ferielister.
 • lese sjekklister.
 • lese retningslinjer for handsaming av spesialavfall.
 • lese møtereferat.
 • lese HMS-informasjon.
 • lese interne rutinar og instruksar.
 • lese opplæringsmateriell i samband med kurs og anna opplæring.
 • lese meldingar og e-postar.

Av og til vil maskinføraren

 • lese utdrag frå lover og regelverk.
 • lese informasjon og skjema som gjeld sitt eige arbeidsforhold.
 • lese fagblad.
 • oppdatere seg på nye HMS-reglar.
 • lese og kontrollere fakturagrunnlag.
 • slå opp i tekniske handbøker.
 • lese oppdatert informasjon og reglar som gjeld sertifiseringskrav.
 • lese og halde seg oppdatert på kontraktar og avtalar.

Skriveferdigheiter

Kvar dag vil maskinføraren

 • skrive korte notat og meldingar.
 • kvittere ut, signere og attestere skjema.
 • dokumentere utførte arbeidsoppgåver.
 • føre køyrebok.

Med jamne mellomrom vil maskinføraren

 • skrive notat eller hugselappar til seg sjølv og andre.
 • rapportere avvik.
 • føreslå endringar i arbeidsplanar.
 • notere hendingar.
 • gje skriftleg informasjon til kollegaer og leiarar.
 • notere kva utstyr som trengst til einskilde arbeidsoppgåver.
 • skrive meldingar og e-postar.

Av og til vil maskinføraren

 • notere nye rutinar.
 • notere frå kurs og opplæringsprogram.
 • svare på skriftlege spørsmål.
 • stadfeste utført arbeid skriftleg.
 • skrive arbeidsordrar og få dei signerte av oppdragsgjevaren.
 • skrive korte rapportar, endrings- og avviksmeldingar.
 • fylle ut skjema og søknader som gjeld sitt eige arbeidsforhold.

Munnlege ferdigheiter

Kvar dag vil maskinføraren

 • helse på kundar og brukarar på ein hyggjeleg måte.
 • få instruksjonar og diskutere arbeidet med overordna.
 • svare på spørsmål frå brukarar og kundar.
 • kommunisere med kollegaer.
 • snakke med andre for å koordinere arbeidet.
 • rapportere munnleg om framdrift, til dømes til basen og arbeidsgjevaren.
 • gjere avtalar med kundar om framdrift og skildre arbeidet.
 • snakke med oppdragsgjevarar og kundar om val av ulike løysingar.

Med jamne mellomrom vil maskinføraren

 • snakke med leverandørar.
 • føreslå endringar.
 • ta imot opplæring og instruksjonar.
 • delta på møte.
 • diskutere planar og teikningar med andre.
 • delta i lunsj- og pauseprat.

Av og til vil maskinføraren

 • delta i formell opplæring og sertifisering.
 • varsle om akutte hendingar eller ulukker.
 • diskutere problem med arbeidsleiaren eller kollegaer.
 • føreslå endringar.
 • delta i opplæring.
 • seie frå dersom noko er uklart.
 • orientere nytilsette og vikarar om arbeidsrutinar.
 • delta i diskusjonar for å handtere problemstillingar i samband med arbeid med ulike etatar eller kundar.
 • ha ein medarbeidarsamtale med leiaren sin.

Rekneferdigheiter

Kvar dag vil maskinføraren

 • rekne ut tyngdepunkt.
 • lese tabellar for vedlikehald.
 • bruke gravediagram.
 • bruke tabellar for brytekraft.
 • lese tabellar for lastehandtering.
 • lese tabellar for hallingsvinklar og stabilitet.
 • lese og bruke arbeidsteikningar.
 • vurdere kor lang tid det vil ta å gjere ein jobb.
 • rekne ut kor mykje materiell og utstyr som vil gå med.

Med jamne mellomrom vil maskinføraren

 • kontrollere sin eigen lønsslipp.
 • fylle ut timelister.
 • gjere utrekningar for berging, sleping og transport.
 • vurdere og rekne ut masse.
 • rekne ut eigenvekt.
 • kontrollere rekningar og fakturaer.

Av og til vil maskinføraren

 • kontrollere varelager.
 • vurdere kva mannskap som trengst ut frå framdriftsplanen og arbeidsmengda.
 • rekne ut mengder og storleikar.
 • vurdere høgda og lengda på køyretøyet for å køyre trygt under bruer.

Digitale ferdigheiter

Kvar dag vil maskinføraren

 • føre oversikt over sin eigen aktivitet.
 • kommunisere med arbeidsgjevaren.
 • gjere avtalar med kundar.
 • føre elektroniske avviksrapportar.
 • sende og ta imot meldingar og e-post.

Med jamne mellomrom vil maskinføraren

 • fylle inn opplysningar om utført arbeid.
 • sende e-postar med vedlegg.
 • føre elektroniske timelister.
 • finne produktinformasjon og datablad på nettet.
 • sende meldingar eller e-postar til arbeidsgjevaren og kundar.
 • dokumentere utført arbeid.
 • bruke ulike dataprogram.

Av og til vil maskinføraren

 • søkje etter produktinformasjon, lover og reglar.
 • leggje inn kontraktar og lagre dei elektronisk.
 • finne HMS-regelverk på nettet.
 • bruke eigna dataprogram til å rekne ut til dømes masse.
 • sjekke internett for nye eller endra standardar.
 • sjekke internett for nye miljøkrav.
 • bruke digitale læringsressursar.
 • bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige appar knytte til oppgåver.
 • ta bilete som dokumentasjon ved hendingar eller uhell.
 • samanlikne prisar frå forskjellige leverandørar på internett.
 • leggje ut og svare på anbodsførespurnader på nettet.
 • lagre serviceavtalar med leverandørar elektronisk.
 • bruke sosiale medium for å halde seg oppdatert og reklamere for si eiga verksemd.
 • oppdatere elektronisk køyrebok.
 • bruke standard kontorprogramvare.
 • bruke ulike digitale møteplassar for samarbeid og kommunikasjon.
 • bruke ulike opplæringsressursar.